Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme iRAP

24. 08. 2021

International Road Assessment Program (iRAP) je registrovaná charitativní organizace zaměřená na bezpečnost na silnicích po celém světě. Jejich přístup k bezpečnosti je založený na faktech a důkazech. Základní informace lze dohledat na webové stránce - https://irap.org/.

Metody jejich práce jsou popsané v manuálu (v angličině), který si můžete stáhnout zde. Níže jsou přeloženy úvodní kapitoly.

Úvodem

iRAP byl vyvinut s cílem čelit zničujícím ekonomickým a sociálním nákladům, které způsobují dopravní nehody na silnicích. Pokud nezasáhneme, do roku 2030 počet obětí dopravních nehod celosvětově vzroste až na 2,4 miliony ročně. Přitom většina jich připadne na země s nízkými a středními příjmy – i v současnosti k devíti z deseti úmrtí na silnicích dochází právě v těchto zemích. A téměř polovina obětí jsou zranitelní účastníci dopravního provozu, tedy motocyklisté, cyklisté a chodci.

Ačkoliv jde o velký problém, zajištění bezpečnosti na našich silnicích rozhodně není nezvládnutelný úkol. Potřebné studie, technologie a znalosti k tomu, abychom ochránili lidské životy, již máme. K snižování počtu usmrcených a zraněných osob na silnicích přímo přispívá inženýrství zaměřené na bezpečnost silniční dopravy. Správná koncepce křižovatek, bezpečné krajnice vozovek a vhodně zvolený průřez vozovky, to vše může výrazně snížit riziko vzniku, případně závažnost dopravních nehod motorových vozidel. Chodníky, přechody pro chodce a cyklostezky zase výrazně snižují riziko usmrcení a zranění chodců a cyklistů, kteří díky této infrastruktuře nejsou nuceni mísit se s motorovou dopravou. Stejný význam mají pro motocyklisty vyhrazené pruhy.

iRAP vyvinul pět celosvětově konzistentních protokolů pro posouzení a zvýšení bezpečnosti na dopravních komunikacích na základě Programů pro posouzení dopravních komunikací (RAP) ve státech s vyššími příjmy (EuroRAP, AusRAP, usRAP a KiwiRAP) a s využitím odborných znalostí nejvýznamnějších světových organizací v oblasti výzkumu dopravní bezpečnosti, včetně ARRB (Austrálie), TRL (Spojené království), MRI Global (USA), MIROS (Malajsie), IMT (Mexiko), RIOH (Čína), SWOV (Holandsko), Labtrans (Brazílie), KOTI (Korea), Chula Engineering (Thajsko) a FPZ (Chorvatsko).

Protokoly iRAP

 1. Crash Risk Mapping – Mapování rizika dopravních nehod využívá podrobné údaje o dopravních nehodách ke znázornění četnosti a rozložení dopravních nehod s usmrcenou či vážně zraněnou osobou v rámci celé silniční sítě.
 2. Star Ratings – Hodnocení pomocí hvězdiček poskytuje jednoduché a objektivní měření úrovně bezpečnosti, kterou zajišťuje určitý design dopravní komunikace.
 3. Fatality and Serious Injury Estimations – Odhad počtu usmrcených a vážně zraněných osob znázorňuje rozložení předpokládaného počtu usmrcených a vážně zraněných osob na silniční síti.
 4. Safer Road Investment Plans (SRIP) – Investiční plány pro bezpečnější silnice čerpají ze zhruba devadesáti osvědčených možností, jak vytvářet cenově dostupná a ekonomicky stabilní infrastrukturní opatření za účelem ochrany lidských životů.
 5. Performance Tracking – Sledování výkonu umožňuje využití protokolu 1 a 2 s cílem sledovat míru bezpečnosti dopravního provozu a zaujmout politická stanoviska.

Tento manuál je jedním z řady upřesnění a pokynů, které jsou určeny k dokončení níže uvedených projektů, akreditací a analýz výsledků:

 • Manuál projektového plánování (jeho součástí jsou Standardní referenční podmínky)
 • Podmínky pro akreditaci inspekčního systému
 • iRAP manuál pro průzkum
 • iRAP manuál pro kódování
 • iRAP manuál pro hodnocení Star Rating a investiční plán
 • podmínky pro nahrávání souboru
 • Uživatelská příručka ViDA
 • Uživatelská příručka Star Rating for Designs (pro uživatele webové aplikace SR4D)

Níže uvedený graf znázorňuje proces realizace hodnocení pomocí hvězdiček a investičních plánů pro bezpečnější silnice, který lze využít jako součást systematické a proaktivní metody posouzení rizikovosti silniční infrastruktury na základě zkoumání toho, kde může dojít k vážným dopravním nehodám a jak tomu zabránit.

 • iRap proces hodnocení pomocí hvězdiček a investičního plánu pro bezpečnější dopravní komunikace
 • road survey – průzkum dopravních komunikací
 • supporting data – podpůrná data
 • coding - kódování
 • star rating scores – hodnotící skóre pomocí hvězdiček
 • detailed condition report – podrobná zpráva o současném stavu
 • estimate of deaths and serious injuries – odhad počtu usmrcených a vážně zraněných osob
 • star rating – hodnocení pomocí hvězdiček
 • countermeasure generation – vývoj protiopatření
 • economic assessment – ekonomické posouzení
 • safer road investment plan – investiční plán pro bezpečnější dopravní komunikace
 • analysis and reporting – analýzy a podávání zpráv
 • implementation support – podpora implementace
 • SR4D web app – webová aplikace SR4D
 • Star rating of designs – hodnocení koncepcí pomocí hvězdiček
 • Post-construction assessment – posouzení stavu po realizaci stavby

 

Co jsou iRAP hodnocení pomocí hvězdiček a iRAP investiční plány pro bezpečnější dopravní komunikace?

iRAP Star Rating i investiční plány jsou výstupy iRAP posouzení. Star Rating hodnocení ukazuje inherentní rizika posuzované silniční sítě, zatímco investiční plán slouží k řízení budoucích úprav k zajištění větší bezpečnosti na silniční síti.

Tento manuál představuje pokyny pro realizaci hodnocení Star Rating a investičních plánů. Dodržováním těchto pokynů zvýšíte pravděpodobnost, že:

 • hodnocení a investiční plány budou připraveny způsobem, který odpovídá nejlepší praxi.
 • nekvalitní a chybné údaje budou rychle identifikovány a opraveny.
 • posouzení bude provedeno způsobem, který lze opakovat i v budoucnosti.

Školení a akreditace

Veškeré aktivity v rámci iRAP vyžadují odborné znalosti a dovednosti, proto velmi doporučujeme, aby lidé, kteří budou projekt iRAP realizovat, byli náležitě proškoleni. Informace ke vzdělávacím kurzům naleznete na webu https://www.irap.org/training.

iRAP rovněž vede programy pro dodavatele/poskytovatele. Existují dvě kategorie akreditace iRAP:

 1. Akreditace pro činnost. Dodavatelé/poskytovatelé, kteří obdrží akreditaci pro činnost, ukončili potřebné školení, úspěšně prošli testem, prokázali zkušenosti a podepsali Kodex chování akreditovaného dodavatele iRAP. Tato akreditace je každoročně obnovována, a to na základě prokázaných zkušeností. Součástí obnovení akreditace může být i opakovací školení, lze vyžadovat i zpětnou vazbu klienta.
 2. Akreditace pro inspekční systém. Týká se zařízení a softwaru, které se používají pro realizaci průzkumů a kódování. Akreditované inspekční systémy splňují požadavky iRAP na akreditaci inspekčních systémů a jejich výrobci podepsali Kodex chování akreditovaného dodavatele iRAP. Akreditace pro inspekční systémy je obnovována každé tři roky. Součástí obnovení akreditace může být kontrolní testování systému, lze vyžadovat i zpětnou vazbu klienta.

Je výhodné, když jsou akreditovaní dodavatelé a akreditované inspekční systémy využívány pro iRAP procesy posuzování, ačkoliv to není povinné. Informace o akreditacích naleznete na webu iRAP https://www.irap.org/acreditation.

Pokud bude rozhodnuto, že se akreditovaný dodavatel zapojí do projektu hodnocení Star Rating a investičního plánu, referenční podmínky a smlouvy musí obsahovat následující informace o členech týmu.

 

 

 


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)