Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

MISE – 100 KLIMATICKY NEUTRÁLNÍCH MĚST DO ROKU 2030

27. 10. 2021

Wiebke Pankaukeová, Evropská komise – Systémy pro města a mobilitu budoucnosti

MISE EU

 • Nový způsob řešení problémů naší společnosti
 • 5 oblastí k řešení (rakovina, zdravá půda a potraviny, schopnost přizpůsobení se klimatu, moře a oceány, klimaticky neutrální města)
 • Konkrétní a měřitelné závěry a výsledky
 • Napříč stávajícími programy a obory
 • Výbory pro mise (Mission Boards)
 • Implementační plány

 

PROČ PRÁVĚ MISE ZA KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ MĚSTA?

 • 75 % obyvatel EU žije ve městech (s výhledem, že do roku 2050 to bude až 80 % obyvatel EU)
 • Města celosvětově spotřebují víc než 65 % vyrobené energie a vyprodukují víc než 70 % emisí
 • 85 % obyvatel EU je vystaveno takovému množství jemných částic a polétavého prachu, které je považováno za škodlivé pro lidské zdraví
 • Hustota dopravního provozu a s tím spojené dopravní zácpy jsou neustále na vzestupu – takto způsobené časové ztráty podle odhadu stojí Evropu až 2 % HDP

 

Evropská zelená dohoda na místní úrovni – kde se politika setkává s lidmi

 

CÍLE MISE

 1. Do roku 2030 mít nejméně 100 evropských měst, která budou chytrá a klimaticky neutrální
 2. Zajistit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovativní uzly, které pomohou ostatním evropským městům stát se klimaticky neutrální do roku 2050

Opatření, která povedou ke klimatické neutralitě, přinesou řadu dalších dokonce viditelnějších pozitiv: lepší kvalita ovzduší, méně dopravních zácp, prostor, ve kterém se lépe žije.

 

HLAVNÍ PRVKY MISE

Klimatické smlouvy s městy

Platforma mise

Pomoc s financováním upravená na míru danému městu

Aktivity z oblasti výzkumu & inovace

Inovativní modely správy města a zapojení obyvatel

Obecný rámec pro monitorování, podávání zpráv a ověřování


PLATFORMA MISE

 • Spolupráce na tvorbě Klimatických smluv pro města, společně s obyvateli měst, zainteresovanými subjekty a správními orgány města.
 • Investiční plány přímo na míru městu, příprava projektů a finanční poradenství
 • Pilotní provedení a demonstrace aktivit v oblasti průzkumu a inovace: zahajování výzev pro podávání návrhů pro rozsáhlé pilotní projekty ve vedoucích městech, která spolupracují s dalšími městy a mentorují je (zaměření na oblasti, které mají největší dopad, především tedy energie a doprava).

KLIMATICKÉ SMLOUVY S MĚSTY

 • Plány na to, jak dosáhnout klimatické neutrality, upravené přímo na míru potřebám daného města
 • Připravené ve spolupráci s orgány státní správy, regionální a místní samosprávy, veřejností a místními ekonomickými subjekty
 • Inovativní správa města, investiční plán a monitorování a podávání zpráv
 • Podepsána starostou či primátorem a zástupcem Komise

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU (Q4 2021)

Kdo se může přihlásit?

 • Entity s více než 50 tisíci obyvateli
 • Zvlášť podporovaná je účast měst s více než 100 tisíci obyvateli v městském centru
 • Pro entity, které se nacházejí v členských státech s pěti či méně městy nad 100 tisíc obyvatel, bude platit nižší hranice 10 tisíc obyvatel.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)