Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility

17. 10. 2021

klimaaktiv mobil: Plnou parou vpřed k aktivní a klimaticky vstřícné mobilitě

Spolková vláda Rakouska ve svém Vládním programu pro roky 2020 – 2024 stanovila milníky pro ochranu klimatu a rozšíření aktivní a klimaticky šetrné mobility v rakouských zemích. Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (dále jen BMK) v letech 2020 a 2021 výrazně navýšilo financování programu klimaaktiv mobil, který se stal hlavní hybnou silou expanze výše uvedené mobility na území Rakouska. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k desetinásobnému navýšení financí dostupných pro rozvoj aktivní mobility a pro management mobility v rámci Fondu pro klima a energii, a to na více než 40 milionů euro ročně. Ministerstvo také ve spolupráci s rakouskými dovozci automobilů a dvoukolových vozidel a s cyklistickým průmyslem masivně navýšilo tlak na rozvoj elektromobility, který v roce 2021 ještě posílilo částkou ve výši 46 milionů euro, určenou Fondu pro klima a energii a pro národní program na podporu životního prostředí.

Důležitým milníkem bylo prodloužení platnosti směrnic pro financování programu klimaaktiv mobil až do roku 2031, pro které se BMK rozhodlo po dohodě se Spolkovým ministerstvem financí (dále jen BMF). Tím je pro všechna rakouská města a obce i firmy zajištěna dlouhodobá podpora a předvídatelnost investic v oblasti aktivní, klimaticky vstřícné mobility. Toto dlouhodobé zajištění finanční podpory pro program klimaaktiv mobil představuje důležitý krok směrem k ochraně klimatu, ale i ke zvládnutí ekonomických následků pandemie Covid-19. Rozšiřující opatření, která již byla s pomocí klimaaktiv mobil implementována v roce 2020, mohou ještě intenzivněji pokračovat i v letošním roce.

Masivním rozšířením programu klimaaktiv mobil, které probíhá ve spolupráci s národním programem na podporu životního prostředí a Fondem pro klima a energii, BMK výrazně navyšuje podporu rakouských měst, obcí, regionů, firem, dopravců, subjektů v oblasti cestovního ruchu, škol, mládežnických iniciativ a veřejnosti na cestě k aktivní mobilitě, čisté elektromobilitě a inteligentnímu řízení mobility. Klimaaktiv mobil navíc umožňuje využít spolufinancování z evropských fondů Programu rozvoje venkova na rozvoj zelené mobility ve venkovských oblastech. Programy finanční podpory v rámci klimaaktiv mobil lze rovněž kombinovat s dotacemi pro obce a firmy v souladu se zákonem o komunálních investicích (do konce roku 2021) a zákonem o investičních prémiích (do února 2021).

klimaaktiv mobil tedy pomáhá nasměrovat ekonomické podněty a investice směrem k aktivní mobilitě a klimaticky vstřícné dopravě, a tím zajistit, aby obnova ekonomiky po koronavirové pandemii byla v souladu s žádoucími cíli v oblasti klimatu.

Rozsáhlé kampaně pro aktivní mobilitu

V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a klimatickou krizí je podpora a propagace aktivní, ekologicky čistší a zdravější mobility důležitější než kdy dřív. Pandemie covidu měla mimo jiné dopad i na naše dopravní chování. Lidé častěji jezdili autem a mnohem méně využívali služby veřejné dopravy. Na druhou stranu aktivní mobilita, a především cyklistika, zažívá silný rozmach. Lidé si zjevně mnohem víc uvědomují zdravotní přínosy, které aktivní mobilita představuje.

Podpůrné finanční a konzultační programy, ale i osvětové a další vzdělávací iniciativy klimaaktiv mobil, nyní s novými prioritami v oblasti aktivní mobility a s novými partnery, usilují o dlouhodobou přínosnost v této oblasti.

Proto federální vláda zahájila kampaň za aktivní, měkkou mobilitu jako konkrétní klíčové téma vládního programu. V tomto kontextu jsou hlavními pilíři implementace a další rozvoj Generálního plánu pro cyklistickou dopravu a Generálního plánu pro pěší dopravu.

Program finanční podpory a aktualizované směrnice pro financování v rámci klimaaktiv mobil představují důsledné navyšování finančních prostředků na rozvoj cyklistiky z federálních zdrojů a nové financování rozvoje pěší dopravy, jak bylo ukotveno ve vládním programu. BMK rozhodlo o okamžitém opatření - navýšení financí v rámci klimaaktiv mobil, určených na cyklistické projekty a management mobility, a to desetkrát až na 40 milionů euro v letech 2020 a 2021, kdy byl rovněž spuštěn nový program financování rozvoje pěší dopravy.

Lze například žádat o dotace až na 30 % způsobilých nákladů na rozšíření cyklistické infrastruktury. Novou prioritou financování je vybudování rychlých cyklistických tras, kde lze pokrýt až 50 % způsobilých nákladů. V roce 2020 by mohlo být k dispozici financování prvních tří hlavních cyklistických rychlotras ve spolkovém státě Vorarlbersko. To vše je doplněno o intenzivnější financování vozového parku elektrokol (nejméně pět elektrokol) a nákladních jízdních kol, půjčoven jízdních kol, iniciativ zaměřených na renovaci parkovacích zařízení pro jízdní kola ve starších obytných objektech.

Díky programu klimaaktiv mobil může BMK od roku 2021 vůbec poprvé pokrýt až 50 % způsobilých nákladů, které vzniknou rakouským městům a obcím při harmonizaci souborů opatření na podporu pěší dopravy: například budování pěších zón a sdílených prostor a doprovodná opatření v oblasti plánování rozvoje města, osvěta a spolupráce. Chce-li se město ucházet o finanční dotace, musí v případě větších měst s více než 30 tisíci obyvateli předložit místní Hlavní plán rozvoje pěší dopravy, menší obce pak místní koncepci rozvoje pěší dopravy, přičemž – jako motivace - je dotována i příprava těchto dokumentů.

Zákon o komunálních investicích z roku 2020 jako jedna z iniciativ přijatých pro zvládnutí krize související s covidovou pandemií umožňuje městům a obcím využít dodatečnou federální dotaci ve výši 50 % na rozšíření pěší a cyklistické dopravy; tuto dotaci lze kombinovat s financemi, jež poskytuje program klimaaktiv mobil.

Za účelem konsolidace zdrojů a co nejlepšího koordinování opatření a infrastrukturálních fondů byla založena partnerství klimaaktiv mobil na podporu rozvoje cyklistiky. Partnerství byla uzavřena se spolkovými státy, první z nich konkrétně se státy Vorarlbersko, Vídeň, Salcburk a Korutany.

Pokud jde o oblast řízení mobility, konzultační programy klimaaktiv mobil se také zaměřují na pěší a cyklistickou dopravu v rakouských firmách, městech a obcích, ale i turistických a vzdělávacích institucích.

Kromě toho v roce 2021 byl spuštěn nový prioritní program klimaaktiv mobil pro aktivní mobilitu. BMK tento program otevřelo s nadějí, že prostřednictvím kampaně „Österreich radelt“ zvýší informovanost široké veřejnosti o tématu aktivní mobility.

Díky výrazně navýšenému programovému rozpočtu klimaaktiv mobil a navýšeným financováním balíčku pro aktivní mobilitu a elektromobilitu můžeme být důležitým přínosem pro implementaci vládního programu a zajistit dlouhodobou podporu pro města, obce a firmy v přechodu k aktivní, klimaticky vstřícné mobilitě budoucích let.

Herbert Kasser, generální tajemník a vedoucí generálního ředitelství pro mobilitu, BMK

Obrovská ofenzíva elektromobility zvyšuje počty elektrických dopravních prostředků

V rámci dalšího pokroku směrem k dekarbonizaci domácího dopravního systému Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu a životního prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (BMK) v roce 2021 poskytlo celkem 46 milionů euro na podporu elektromobility. Soukromé osoby, které si v současnosti pořizují elektromobil, obdrží jako součást spolupráce BMK s dovozci automobilů finanční dotaci ve výši 5000 euro, firmy, veřejné subjekty a asociace 4000 euro. Instalace nabíjecí stanice pro potřeby soukromé osoby je například dotována částkou 600 euro, v bytovém domě 900 euro v případě samostatného zařízení a 1800 euro v případě sdíleného zařízení.

Na programu financování se podílí i několik spolkových států. Tato podpora elektromobility je vázána na nákup elektrických vozidel, která jsou plně poháněná elektřinou nebo vodíkem z obnovitelných zdrojů energie, financování je dostupné pro soukromé osoby, firmy a obce.

Za účelem řešení pandemie Covid-19 zákon o investičních prémiích z roku 2020 nabízí firmám příležitost získat kromě finančních prostředků klimaaktiv mobil ještě čtrnáctiprocentní prémii v případě, že budou investovat do klimaticky vstřícné elektromobility a do řízení mobility.

V důsledku výrazného navýšení finančních investic do elektromobility v roce 2020 (ve spolupráci ministerstva s dovozci automobilů) dosáhla ve stejném roce poptávka po elektromobilech v rakouských zemích rekordní výše. V rámci programu bylo v letech 2020 a 2021 předloženo 27 600 žádostí o finanční dotace na elektromobilitu, z nichž 44 % připadá na soukromé osoby a 56 % na firmy. Přibližně 21 000 žádostí se týká finančních prostředků na elektromobily (89 % elektromobily s baterií, 11 % plug-in hybridní elektromobily).

V roce 2020 rovněž došlo k výrazně dynamickému navýšení počtu registrací nových elektromobilů. Zatímco celkově počet nových registrací osobních automobilů klesl v roce 2020 o 24,5 %, počet nově registrovaných elektromobilů vzrostl o 73 % na 15 972. To dokazuje, že elektromobilita se stává významným růstovým trhem.

V roce 2021 se tento pozitivní trend ještě více dynamizuje. Registrace 6620 nových elektromobilů v období od ledna do března 2021 představuje nárůst o 173 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku.

V březnu 2021 bylo registrováno rekordních 3412 nových elektromobilů, což představuje 11,6 % ze všech nově registrovaných osobních aut. K 31. březnu 2021 jezdilo na rakouských silnicích celkem 50 574 elektromobilů (a také 47 vozidel na vodíkový pohon).

Zavedené nástroje BMK pro financování, tj. Fond pro klima a energii, program klimaaktiv mobil a národní program podpory pro životní prostředí, jsou využívány v implementačních procesech podpůrných programů. Podávání žádostí usnadňuje skutečnost, že proces financování řídí formou jednotného kontaktního místa Kummunalkredit Public Consulting GmbH (umweltfoerderung.at).

Klimaaktiv mobil podporuje inteligentní management mobility

BMK poskytuje prostřednictvím programu klimaaktiv mobil finanční prostředky na řízení klimaticky vstřícné mobility. Příjemci těchto prostředků jsou firmy, dopravci, developeři, města, obce a regiony, veřejná správa, cestovní ruch, vzdělávací instituce a mládežnické organizace.

Cílem managmentu mobility je podpora na míru upravených generálních plánů pro firmy, obce, cestovní ruch a školy. Jedná se o různé aktivity počínaje podporou cyklistické a pěší dopravy až po elektromobilitu, bezemisní vozové parky a logistiku, novou mobilitu, systémy sdílených aut a jízdních kol nebo osvětové a informační kampaně. Cílem managementu mobility je efektivně tato opatření kombinovat, motivovat zainteresované subjekty k činnosti, posilovat a zkvalitňovat spolupráci mezi těmi, kdo tato opatření implementují, a podporovat vzorce klimaticky vstřícné mobility. To vše pomůže zajistit optimální využití čistých technologií a nových služeb.

Konzultační programy klimaaktiv mobil – NOVÝ management aktivní mobility a mobility pro klimaticky neutrální veřejnou správu

Kromě financování nabízí klimaaktiv mobil bezplatné poradenství v rámci konzultačních programů zaměřených na cílové skupiny. Poradenství se týká toho, jak žádat o finanční prostředky a odborné pomoci pro přípravu managementu klimaticky vstřícné mobility; adresáti pomoci jsou:

 • Firmy, developeři a dopravci
 • Regiony, města a obce
 • Cestovní ruch a volný čas
 • Děti, rodiče a školy
 • Mládež a
 • EcoDriving

Zahájení v roce 2020:

 • Program klimaaktiv mobil pro aktivní mobilitu
 • Financování rozvoje cyklistické a pěší dopravy bylo doplněno o samostatný program pro podporu aktivní mobility se zaměřením na cyklistické kurzy pro děti a další vzdělávání a výcvik, propagaci aktivní mobility v rámci konzultací s firmami a obcemi a v rámci osvětových programů.
 • Mobilita mladých lidí
 • V úzké spolupráci s Národní rakouskou radou mládeže, mládežnickými organizacemi a ministerstvem odpovědným za práci s mládeží budou iniciativy propagující klimaticky vstřícnou mobilitu mezi mladými lidmi v rámci programu klimaaktiv mobil rozšířeny. Mladí lidé velmi často změní své dopravní vzorce v okamžiku, kdy získají řidičské oprávnění, to se zpravidla k ekologické mobilitě obrátí zády. A to je právě moment, kdy musíme získat jejich pozornost. Je třeba vytvářet platformy a partnerství zaměřené na klimaticky vstřícnou mobilitu dětí a mládeže, a to jak na národní, tak na celoevropské úrovni.
 • Management mobility pro klimaticky neutrální veřejnou správu
 • BMK věří, že tyto aktivity, tedy implementace systému řízení mobility pro klimaticky neutrální veřejnou správu, podpora ekologičtější mobility a uhlíkově neutrálních služebních cest mezi zaměstnanci, se stanou příkladem pro další instituce. To je také důležitou součástí pro registraci do EMAS. klimaaktiv mobil spolupracuje s parlamentní správou za účelem nastavit systém řízení mobility pro rakouský parlament.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Summary: Boosting active and climate-friendly mobility

mail_6b.pdf (1.9 MB)
integration_of_shared_mobility_approaches_in_sumps.pdf (4 MB)