Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám

16. 12. 2021

Lokality s intenzivním turistickým ruchem mohou vykazovat typické problémy, které s ním souvisejí. V exponovaných časech se může jednat zejména o vyčerpání legálních parkovacích kapacit, což následně vede k nelegálnímu parkování, s dopadem na snížení dopravní bezpečnosti – parkování a pohyb turistů na místech, která k tomu nejsou určena, a zvýšení ekologické zátěže (např. zvýšená spotřeba paliv či nadměrná produkce polutantů). Inteligentní dopravní systémy (ITS), zahrnující automatizované navigační systémy k volným parkovacím plochám, mohou zmiňované negativní efekty minimalizovat, případně v kombinaci s dalšími opatřeními zcela eliminovat.

Příklad projektu/aktivity

Na příslušném parkovišti je umístěna kamera (mikropočítač + vizuální senzor), která snímá plochu parkoviště. Snímaný obraz je v mikropočítači vyhodnocen za využití pokročilých algoritmů umělé inteligence (umělá neuronová síť) a prostřednictvím rozhraní datové výměny (např. REST API) je na centrální server odeslána informace o stavu parkovacích míst. Tato informace je dále zpracována a distribuována do navigačního systému (informační tabule, navigace ve vozidle, mobilní aplikace apod.). Alternativou kamerám mohou být senzory zabudované v zemi na každém parkovacím místě.

V prvé řadě je vhodné analyzovat dopravně bezpečnostní situaci ve sledované lokalitě, stav stávající infrastruktury určené k parkování vozidel turistů, ale také stav datové infrastruktury, zejm. ve smyslu konektivity pro možnosti napojení senzorů a přenos dat ze senzorů do datového centra. Na základě definovaného problému a navrhovaného rozsahu řešení je nezbytným předpokladem získat validní data o volných/obsazených parkovacích místech. K detekci volného parkovacího místa lze využít dat z kamerového systému nebo z bezdrátového uzlového zařízení, které pořídí snímky parkoviště a odešle je do datového centra k dalšímu zpracování. Pro komunikaci směrem z datového centra lze využít ITS. V současné době je využíváno tzv. hybridní komunikace na bázi technologie ITS-G5 nebo technologie LTE (vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích).

 

Zdroj: Sepehr Valipour, Mennatullah Siam, Eleni Stroulia, Martin Jagersand - Parking Stall Vacancy Indicator System Based on Deep Convolutional Neural Networks, dostupné on-line: https://arxiv.org/pdf/1606.09367.pdf; Česká parkovací asociace, z.s.p.o., https://www.parkovisteroku.cz/cz/home

 

Systém monitorování obsazenosti parkovacích ploch s automatickým vyhodnocováním stavu v reálném čase, odesílající informaci řidiči osobního vozidla skrze telematické aplikace (inteligentní dopravní systém – informační tabule), případně mobilní aplikaci.

 

Prostorová diferenciace problému dle typologie venkovských oblastí

Instalace technologií, tj. zejména senzorů a informačně navigačních panelů, bude muset být realizována na míru konkrétní lokalitě tak, aby byly zohledněny nejen specifické podmínky lokality, ale také identifikované problémy a aby rozsahem instalace byla pokryta silniční síť, resp. příjezdové trasy, jejichž kapacita a vytížení budou vždy unikátní pro danou lokalitu.

 

Institucionální podpora a role dalších aktérů

V případě využití inteligentních dopravních systémů lze očekávat zapojení specializovaných komerčních subjektů, které budou schopny požadované řešení dodat na klíč. Podporu obcím působícím v turisticky exponovaných oblastech mohou poskytnout krajské samosprávy, a to zejména v případě, pokud disponují vlastním datovým centrem, případně otevřenou datovou platformou, skrze kterou by data mohla být dále poskytována koncovým uživatelům. Ke zvážení zcela jistě stojí spolupráce s dopravními fakultami univerzit, které se tématem zabývají a mohou poskytnout odborné kapacity v rámci řešení výzkumných projektů, bakalářských, diplomových či disertačních prací.

Další informační zdroje

https://c-roads.cz/cs/systemy-c-its/technologie-c-its/ - informace k problematice kooperativních inteligentních dopravních systémů

https://www.citychangers.eu/projekty-detail/14/chytre-parkovani-spinpark - příklad řešení z města Třebíč

Návaznost na další rozvojové dokumenty a metodiky

https://www.its-knihovna.cz/cz/knihovna-aplikaci/dokumenty-a-podklady/strategie-a-koncepce/ap-its - Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)