Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022

Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída 28. října – Opavská a reakcí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečnější cyklistické spojení městských částí.

Ostrava proto pokračuje v realizaci cykloopatření na městské třídě 28. října – Opavská, v úseku Frýdlantských mostů. Cílem je zvýšit bezpečnost lidí na kolech a rozvíjet tuto formu udržitelné dopravy. Do poloviny června vzniknou v úseku Frýdlantských mostů (konkrétně Poděbradova – Bozděchova) vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, které naváží na stávající trasy. Opatření realizuje společnost Ostravské komunikace a.s. a vyjdou na 3 miliony korun.

Lidé významně favorizují vybudování přímého a kvalitního propojení Poruby s centrem města, nejlépe formou dělených stezek pro chodce a cyklisty, ideálně po obou stranách uličního profilu. Než bude možné tuto preferovanou variantu pro komunikace s vyššími intenzitami automobilové dopravy, a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h uskutečnit (vzhledem k nutným náročnějším stavebním úpravám v rámci budování cyklistické infrastruktury), je k zajištění vyšší bezpečnosti zranitelnějších účastníků silničního provozu zatím volen kompromis v podobě změny dopravního značení, včetně vodorovného dopravního značení, jež vytýčí vyhrazené a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty.

Práce na řešení úprav pro cyklisty jsme zahájili v roce 2020, obdobně jako řada dalších vyspělých měst jsme chtěli aplikovat kroky k takovému rychlému řešení, které prostřednictvím nestavebních úprav podpoří cyklistickou dopravu ve městě. Hledání dohody s dotčenými subjekty zabralo dva roky, stále nejsme u konce, ale rozhodně je pozitivní, že jsme nalezli shodu na několika klíčových bodech a větší část trasy již můžeme realizovat. Letos by měla být kompletně zrealizována trasa z centra po vodárnu, nyní probíhá realizace Frýdlantských mostů, jednoho z nejproblematičtějších míst.  Ačkoli řešení pro lidi na kolech, kterých aktuálně projede územím několik stovek denně, není zatím na 100 %, tedy fyzicky oddělené, je to určitě posun ke zvýšení jejich bezpečnosti. Zároveň jsou zachovány dva jízdní pruhy pro auta, které byly s ohledem na aktuální intenzitu dopravy a zajištění průjezdu IZS v místě identifikovány jako nezbytné,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Trasa navazuje na stávající cyklotrasy. Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty je pro lepší přehlednost vyznačen červeně, současně bude v předmětném úseku osazeno svislé dopravní značení. Řešení je schematicky znázorněno v přiložené grafice.

Nalezení shody na podobě jednotlivých úseků městské třídy byl a je dlouhodobý proces. Náměty na řešení míst, kde v současné době nevede cykloinfrastruktura, přinesl Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) s externím poradcem. Popisované řešení je výsledkem řady jednání zástupců města, projektantů Ostravských komunikací a. s., Policie České republiky, MAPPA, či Správy silnic Moravskoslezského kraje, jež zastupuje vlastníka komunikace, a úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky.

Zdroj: Magistrát města Ostrava

Foto: Josef Laža, MAPPA


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)