Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.

31. 10. 2022

Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o publikaci THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.

Tato publikace komplexním způsobem představuje důvody, proč a jak podporovat chůzi a jízdu na kole jako aktivní způsoby dopravy. uvedené důvody vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů i z praxe v oblasti plánování. Publikace je určena širokému spektru čtenářů s cílem rozšířit povědomí a posílit odhodlání a kapacity nutné pro řízení rozvoje udržitelné dopravy tak, aby byla zajištěna maximalizace přínosů a odpovídající zvládání možných rizik.

V této publikace mohou čtenáři nalézt přesvědčivé údaje a infografiku, případové studie a informační tabulky o vzorových opatřeních, hodnocení dopadu a další pomocné nástroje pro použití v praxi, ale i obsáhlý seznam vědeckých odkazů.

Publikace je k dispozici ke stažení zde:
https://apps.who.int/…589

Krátké shrnutí

V současnosti jsou aktivní způsoby dopravy jako chůze či jízda na kole již do značné míry uznávány coby plně rovnocenné s jinými způsoby dopravy, vhodných pro naše města. Bývají začleněny do procesů plánování a přijímány jako součást mainstreamu v dopravě, a to nejen v průkopnických státech, ale obecně na celém světě. Neustále přibývá vědeckých poznatků, které dokládají přínosy aktivního cestování pro společnost v oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí. V rámci plánování se podařilo shromáždit bohaté portfolio opatření jako zdroj inspirace nebo po určitých úpravách k využití ve všech městech. Tato publikace komplexním způsobem představuje důvody, proč a jak podporovat chůzi a jízdu na kole jako aktivní způsoby dopravy; důvody vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů i z praxe v oblasti plánování.

 

Předmluva k publikaci

Ve státech, kde jsou neinfekční choroby jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, rakovina, chronické respirační potíže a psychické nemoci odpovědné za cca 86 % úmrtí a 77 % zátěže související s nemocemi, se doprava a politika rozvoje měst mohou významně podílet na formování zdraví veřejnosti, a to pozitivně i negativně.

Nedostatek fyzické aktivity v evropských státech, kde působí SZO, ročně vede k přibližně jednomu milionu předčasných úmrtí. Chůze a jízda na kole mohou tento fakt pomoci změnit, stejně jako pomoci snížit množství nečistot v ovzduší, které způsobují více než půl milionu úmrtí ročně, a dále snížit množství emisí skleníkových plynů, a tudíž výrazně přispět k dekarbonizaci dopravy. Investice do politických opatření na podporu pěší a cyklistické dopravy mohou přímo přispět k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Rok 2020 slibuje, že bude pro městskou mobilitu klíčový. Zatímco modely elektromobilů soupeří o pozornost v televizních reklamách, aktivní způsoby dopravy jako chůze a jízda na kole přispívají k dopravní revoluci spíše tiše.

Pandemie COVID-19 se stala mocným katalyzátorem změn, protože umožnila milionům lidí po celém světě vyzkoušet si - vzhledem ke změněným časovým rozvrhům, potřebám mobility a dopravním podmínkám - různé způsoby dopravy, pro které je charakteristická menší intenzita provozu motorových vozidel, méně hluku a znečištění, víc vyhrazeného prostoru pro chodce a cyklisty a ulice jako prostor pro život. Vznikla tak bezprecedentní příležitost k tomu, aby nastalé změny byly podporovány a dlouhodobě udržovány; kvalita života ve městech se tím promění k lepšímu a zvýší se odolnost společnosti.

Když pomineme pandemii, máme tu i trvalejší, ale stejně dramatickou skutečnost. Změna klimatu je nyní spíše realitou než pouhou předpovědí a ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Politiky zaměřené na zmírnění změny klimatu musí mít nejvyšší prioritu a odvětví dopravy, které doposud zaostává za ostatními, musí převzít svůj díl odpovědnosti. Součástí řešení klimatických problémů je přesun krátkých cest z osobních aut na aktivní způsoby dopravy.  

S potěšením vám předkládáme tuto publikaci, která vznikla v rámci Celoevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) - společného programu WHO a Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), s cílem poskytnout tvůrcům politik nejnovější vědecké poznatky o tom, jaké jsou důvody pro podporu chůze a jízdy na kole, a řadu příkladů z úspěšné praxe městského a dopravního plánování.

Jde o jádro evropského pracovního programu SZO s názvem Společná akce pro lepší zdraví v Evropě, který podporuje snahu lidí o to, aby prosperovali ve zdravých komunitách, kde opatření v oblasti veřejného zdraví a vhodné veřejné politiky zajišťují lepší život v ekonomice blahobytu. Tato publikace také navazuje na úsilí EHK OSN o co nejlepší zotavení z pandemie COVID-19.

Věříme, že publikace poskytne vládám a odborným pracovníkům v praxi, stejně jako specialistům v oblasti veřejného zdraví, dopravy, plánování a rozvoje měst i aktérům občanské společnosti včasné informace v době, kdy připravují, již realizují nebo prosazují balíčky na obnovu svých ekonomik. Zejména doufáme, že tato publikace podpoří závazky, které členské státy přijaly prostřednictvím Vídeňské deklarace o budování lepší budoucnosti prostřednictvím transformace na novou, čistou, bezpečnou, zdravou a inkluzivní mobilitu a dopravu, přijaté v roce 2021, jejímž cílem je vést proces směrem, který přinese lepší zdraví, lepší životní prostředí, snížení nerovností a zvýšení odolnosti našich společností a komunit.

 

Dr. Hans Henri P. Kluge, regionální ředitel Regionální kanceláře SZO pro Evropu

Olga Algayerová, výkonná tajemnice Evropské hospodářské komise OSN


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Publikace

Publikace-eng.pdf (13.2 MB)