Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vyhlášení poslední výzvy Svalbard

27. 12. 2022

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení poslední výzvy Svalbard v aktuálním programovém období Norských fondů, která se zaměřuje na podporu monitoringu a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi. Žádosti o podporu je možné podávat do 9. února 2023.

Na co můžete dotaci získat? Na zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností:

  • Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením
  • Zajištění střednědobého lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť)
  • Pořízení a instalace doprovodného informačního zařízení (vč. softwaru), umožňujícího zaznamenávat a poskytovat data z prováděného měření

Kdo může žádat: veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby)

Výše dotace: 10 000 eur (250 000 Kč) – 100 000 eur (2 500 000 Kč)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podávání žádostí: 9. prosince 2022 (12:00 hod)– 9. února 2023(12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Jak podat žádost: Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Více informací naleznete na webových stránkách SFŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)