Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Míry popularity sportu v České republice 2020

16. 01. 2023

Národní sportovní agentura (NSA) zrealizovala ve druhé polovině října 2020 rozsáhlý výzkum zaměřený na vztah ke sportu a
míru popularity jednotlivých sportů v ČR. Sběr dat probíhal formou on-line dotazování na panelu respondentů společnosti
European National Panels s.r.o. Společnost European National Panels s.r.o. disponuje největším panelem respondentů v České
republice, což umožnilo zrealizovat reprezentativní výzkum s účastí 5 tisíc respondentů. Kvótními kritérii pro reprezentativní sběr
byly věk (15+), pohlaví, region a vzdělání ve struktuře obecné populace ČR k 31.12.2019 dle údajů Českého statistického úřadu.
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého
pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování.


V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako
diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují.

Do části výzkumu, která se věnovala měření míry popularity jednotlivých sportů v ČR, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou
reprezentovány národními sportovními svazy v ČR. Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho,
do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé podle toho, do jaké míry jsou podle nich atraktivní z pohledu
aktivního sportování v ČR (organizovaně nebo rekreačně). Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce
atraktivní). Pokud nevěděli, jak daný sport ohodnotit, tak se jejich odpověď do výsledků nezapočítala, pokud sport neznali, byla sportu na hodnotící škále přiřazena hodnota 0. Na základě těchto hodnocení byl následně pro jednotlivé sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z pohledu diváckého a z pohledu aktivního sportování.

Vysoký počet respondentů a reprezentativní vzorek umožnil analyzovat výsledky i v rámci skupin dle pohlaví, věku, místa
bydliště, měsíčního příjmu a vztahu ke sportu obecně. Proto jsou dále prezentovány výsledky zvlášť za muže a ženy, „fanoušky“
a „nefanoušky“ (za fanouška je považován člověk, který sleduje sport aspoň jednou týdně), „sportovce“ a „nesportovce“ (za sportovce je považován člověk, který sportuje aspoň jednou týdně), za osoby s osobním měsíčním čistým příjmem do a nad 20 tis. Kč, za osoby ve věku od 15 do 44 let a osoby od 45 let výše a za osoby s místem bydliště do a nad 20 tis. obyvatel.


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)