Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Urban Mobility Days2023 ve španělské Seville dnes začínají!

04. 10. 2023

Urban Mobility Days2023  ve španělské Seville dnes začínají! Akce je pořádána společně se španělským předsednictvím v Radě EU.

A protože je rok 2023 Evropským rokem dovedností, Dny městské mobility se budou konkrétně zaměřovat na dopravní dovednosti.

Na této akci se setkají politici, zástupci místních orgánů i průmyslu a odborníci na městskou dopravu s Evropskou komisí, aby sdíleli své zkušenosti a diskutovali o cestě k udržitelné, inovativní a spravedlivé budoucnosti evropské městské mobility. Více k prezentovaným tématům si přečtete v anglickém originále zde a v českém překladu níže.

Transformace městské veřejné dopravy – globální perspektiva

EU stanovila ambiciózní cíle pro snižování objemu emisí skleníkových plynů, a právě doprava je klíčovým odvětvím pro dosažení těchto cílů. Města a státy po celém světě podnikají kroky směřující k dekarbonizaci městské veřejné dopravy. Současně také platí, že podmínkou pro přechod na bezpečnou, dostupnou, inkluzivní a chytrou městskou mobilitu je silná a atraktivní veřejná doprava ve městech. Proto je pevně zakotvena v novém rámci EU pro městskou mobilitu.

Toto strategické zasedání se zabývá: výzvami a příležitostmi dekarbonizace systémů městské veřejné dopravy; rolí genderu v dekarbonizaci veřejné dopravy; příklady nejlepší praxe a inovativními řešeními z celého světa a možnostmi jejich implementace v evropském kontextu.

Propojení městské mobility a městského prostoru za účelem dosažení klimatické neutrality

Poptávka po veřejném prostoru ve městech vychází nejen z potřeb uživatelů různých druhů dopravy (např. potřeba vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a autobusy, poptávka po parkování), ale také z nových trendů, jako je instalace nabíjecí infrastruktury pro e-mobilitu, zavádění služeb sdílené mobility a inovativní vzdušné mobility, a také z potřeby zajistit zelenou a přístupnou infrastrukturu. Stejně tak nelze budoucnost městské mobility v souladu s evropskou Zelenou dohodou oddělit od problematiky adaptace na změnu klimatu, inkluzivity, participace a přístupnosti. Na tomto strategickém zasedání propojíme tyto otázky s posláním klimaticky neutrálních a inteligentních měst.

Proč a nač městské uzly?

Na základě revidovaného nařízení o TEN-T se z mnoha funkčních městských oblastí stanou "městské uzly". Jak by měl vypadat multimodální uzel pro přepravu cestujících? Jak má vypadat multimodální terminál nákladní dopravy nebo logistické konsolidační centrum? Co to znamená z hlediska lokálního? To jsou některé z otázek, kterými se bude zabývat toto strategické zasedání.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o společném evropském datovém prostoru pro mobilitu

Plné využití potenciálu dat je nezbytné pro rychlejší přechod k udržitelnějšímu a inteligentnějšímu systému dopravy a mobility. Vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu umožní lepší přístup k údajům o dopravě a mobilitě. Panel odborníků vysvětlí tento koncept a jeho dopad na městskou mobilitu.

Energetické nároky městské mobility

Dobíjecí infrastruktura je průřezovým tématem, které se týká oblastí mobility, energetiky a zastavěného prostředí. V letošním roce bylo přijato nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, které nařizuje zavádění vhodné infrastruktury pro dobíjení a tankování pohonných hmot. Elektromobilitu podporují také navrhované úpravy směrnice o energetické náročnosti budov, která zavádí minimální požadavky na parkovací místa nad určitou velikost a další minimální infrastrukturu pro menší budovy.

Toto zasedání se zabývá změnami, které přináší aktualizované nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a budoucí přepracované znění směrnice o energetické náročnosti budov; zabývá se i prací Fóra Evropské komise pro udržitelnou dopravu a výzvami v oblasti dobíjení vozidel, kterým čelí místní samosprávy, provozovatelé dobíjecích míst, poskytovatelé energií a provozovatelé městské logistiky.

Mobilita pro udržitelný cestovní ruch

Jak mohou řešení udržitelné mobility podpořit turistické destinace? Jak nahradit intenzivní turistický provoz udržitelnými možnostmi mobility v městských a venkovských oblastech? Jak mohou řešení udržitelné mobility motivovat turisty, aby si vybírali turistické destinace mimo zavedené trasy, a podpořit rozvoj udržitelného cestovního ruchu? To jsou některé z otázek, které budou diskutovány na tomto zasedání.

Předpisy pro vjezd vozidel do měst: dochází ke sbližování názorů?

Města uplatňují různé typy regulace vjezdu vozidel do měst (UVAR), od nízkoemisních zón až po řízení parkovacích míst, a snaží se tak podpořit dodržování norem EU pro kvalitu ovzduší a omezit dopravní zácpy a emise z dopravy. UVAR jako takové by měly umožnit bezproblémové a uživatelsky přívětivé cestování napříč jednotným trhem, aniž by diskriminovaly řidiče, kteří nejsou místními rezidenty. Na tomto zasedání jsou prezentovány různé názory na tuto záležitost.

Městská vzdušná mobilita - potřeby a přijetí ze strany uživatelů

Zasedání se zaměřuje na uživatelské potřeby a přijetí městské vzdušné mobility ze strany veřejnosti (Urban Air Mobility - UAM). Během diskuse se budou řešit následující otázky: Jaké jsou hlavní přínosy UAM? Jaké výzvy je třeba řešit? Jaké jsou různé příklady použití? Jaké jsou hlavní obavy, které blokují přijetí UAM veřejností?

Bezpečný veřejný prostor pro děti ve městech

Za posledních 10 let zemřelo na silnicích EU 6000 dětí mladších 15 let a dalších 6000 dětí ve věku 15-17 let. U dětí, které se stanou účastníky dopravní nehody, je dvakrát vyšší riziko vážného zranění než u dospělé populace. Nedostatečná bezpečnost na silnicích odrazuje rodiče a pečovatele od toho, aby dětem dovolili chodit do školy pěšky či jezdit na kole nebo koloběžce; to se může negativně odrazit na celkové kondici a zdraví dětí. Pokud zlepšíme bezpečnost dětí na silnicích, zvýšíme tím bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Řešení bezpečnosti silničního provozu v okolí škol by proto mělo být prioritním opatřením.

Rodiče, ředitelé škol, zainteresované strany v obcích, policie a místní úřady se mohou podílet na zvyšování bezpečnosti silničního provozu v okolí škol. Snižování intenzity a rychlosti silničního provozu, navrhování bezpečných pěších a cyklistických tras, sdružování rodičů za účelem podpory a propagace kultury bezpečných cest do školy, výchova dětí k bezpečnému pohybu v dopravě a nošení přileb a reflexního oblečení - to vše může mít vliv na zlepšení situace. Na toto zasedání jsou zvaní orgány veřejné správy, kteří se s těmito problémy potýkají, a zástupce uživatelských skupin podporujících bezpečnost silničního provozu, aby se podělili o své názory a příklady dobré praxe.

Národní programy podpory SUMP: Jak přizpůsobit podporu potřebám měst?

Doporučení Komise o národních programech na podporu SUMP bylo přijato v březnu 2023. Na tomto zasedání jsou prezentovány a diskutovány stávající přístupy jednotlivých členských států s důrazem na přínosy těchto programů a jejich hodnotu pro vnitrostátní orgány. Zástupci měst vysvětlují svůj pohled na konkrétní potřeby, a také způsoby, jak podporu co nejlépe přizpůsobit řešení těchto potřeb.

Městská logistika: včasné doručení udržitelnosti

Rostoucí poptávka po zboží a službách v městských oblastech může způsobovat problémy, pokud jde o emise, dopravní zácpy a bezpečnost silničního provozu. V posledních letech bylo vyvinuto, testováno, demonstrováno a realizováno mnoho inovativních a udržitelných řešení v tzv. živých laboratořích, pilotních projektech a městech, příklady nejlepší praxe však stále zůstávají různě roztroušené a často se nedaří je šířit dál.

Toto zasedání se zabývá klíčovými výzvami a inovativními řešeními pro městskou nákladní dopravu a logistiku, například podporou udržitelného doručování na poslední kilometr, podporou spolupráce mezi městy a provozovateli a přechodem na bezemisní formy dopravy. Účastníci panelu hledají a diskutují o strategiích pro urychlení udržitelnějších a efektivnějších logistických systémů v městských oblastech.

Financování městské mobility: poznatky a nové myšlenky

Přechod na udržitelnou a chytrou městskou mobilitu vyžaduje značné investice do nejmodernějších a inovativních řešení. Je třeba prozkoumat možnosti financování, které přesahují rámec veřejných rozpočtů. Toto zasedání se zabývá ambicemi a potřebami měst a regionů a věnuje se zkušenostem získaným z programů financování, jako je například nástroj pro obnovu a odolnost (RRF). Zkoumá úlohu nástrojů, jako je Fond inovací, Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci, Green ASSIST a ELENA, při podpoře měst a regionů. V závěru zasedání se řeší otázka, zda je třeba přijmout další opatření, a pokud ano, kdo je přijme. Nebo by města a regiony měly lépe využívat stávající nástroje?

Plenární zasedání 2 - Na kole do budoucnosti

Jízda na kole má četné klimatické, sociální a zdravotní přínosy a zároveň je jedním z cenově nejdostupnějších, nejvíce inkluzivních a udržitelných řešení mobility. Jízdním kolům a elektrokolům se v Evropě věnuje stále více pozornosti, a to i na úrovni EU. Toto plenární zasedání se zabývá následujícími otázkami: Jaká opatření jsou pro podporu cyklistické dopravy v našich městech nejúčinnější? Jaké jsou potřeby v oblasti infrastruktury? Jak přesvědčit řidiče automobilů ve městech, že zvýšení počtu cyklistů v ulicích znamená menší přetíženost a větší bezpečí na silnicích pro všechny? Jaké jsou další kroky?

Ukazatele udržitelné městské mobility: dobrá praxe při sběru dat

Návrh revize nařízení o TEN-T zahrnuje pro městské uzly povinnost shromažďovat údaje o mobilitě v sedmi vybraných oblastech: emise skleníkových plynů, dopravní zácpy, dopravní nehody a zranění, podíl jednotlivých druhů dopravy, dostupnost služeb mobility a údaje o znečištění ovzduší a hlukovém znečištění. Na tomto zasedání se podělíme o nejnovější vývoj, prozkoumáme příklady dobré praxe a představíme zkušenosti některých městských uzlů se sběrem těchto dat.

Jak integrovat systémy sdílené mobility do ekosystému městské mobility

Sdílená mobilita je široký pojem: může se týkat sdíleného využívání dopravních prostředků, jako je sdílený pronájem vozidel (např. jízdních kol, koloběžek, automobilů), sdílení jízd/spolujízda (tj. sdílený prostor ve vozidle) nebo dopravní služby na vyžádání (např. služby typu "ride-hailing", jako jsou taxíky nebo služby založené na platformě). Zvýšený zájem mladších generací o systémy sdílené mobility namísto vlastnictví vozidla je praktickým příkladem změny kultury mobility a životního prostředí. Roste však potřeba integrovat různé služby sdílené mobility, zlepšovat jejich propojení s veřejnou dopravou a překlenout poslední kilometr tam, kde je dostupnost veřejné dopravy a její frekvence nízká. Integrovaná nabídka, jako jsou aplikace MaaS, by také zvýšila atraktivitu služeb a zlepšila celkovou dostupnost nabídky mobility, zejména pro osoby žijící v odlehlých oblastech nebo dojíždějící do zaměstnání.

Toto zasedání se zabývá následujícími otázkami: Jak integrovat řešení sdílené mobility do ekosystému městské mobility? Jak učinit sdílenou mobilitu doplňkovou službou veřejné dopravy? Jaké jsou nejlepší příklady pro města a jejich okolí? Do jaké míry je sdílená mobilita součástí řešení dekarbonizace dopravního systému?

To nejlepší z managementu mobility

Plány řízení mobility mohou pomoci firmám, maloobchodním centrům, turistickým atrakcím, vzdělávacím/zdravotnickým institucím a organizacím občanské společnosti sehrát důležitou roli při řešení problémů s dopravní přetížeností a obecně environmentálních problémů v centrech našich měst. Tyto plány nabízejí vysoce přizpůsobivý přístup tím, že podporují alternativy udržitelné mobility v dopravně exponovaných místech a často doplňují další iniciativy, které nabízejí orgány místní samosprávy.

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)