Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dnes skončil tzv. Clean Air Dialogue mezi Evropskou komisí a našimi ministerstvy.

08. 11. 2018

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2). Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně měly být schváleny vládním usnesením.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty společně navrhly vytvoření participační platformy CityChangers, která vychází z komunikační strategie. Obecně je cílem participačních projektů zapojení do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (politici, zastupitelé, pracovníci úřadů, soukromé instituce a organizace, nestátní nevládní organizace, občané) a dosáhnout tak maximálně efektivních výsledků. Místní samosprávě je jejich prostřednictvím umožněno přizvat občany k účasti na rozhodovacím procesu ještě předtím, než sama předloží vlastní návrhy.

Na tomto výše uvedeném principu je také postavena participační platforma CityChangers.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)