Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020

08. 07. 2019

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil podmínky pro poskytování příspěvků v programech "cyklostezky", "křížení komunikací" a "zvyšování bezpečnosti".

Základní informace – „Cyklostezky“

Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl nově stanoven do 22. října 2019 pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2020. Změny oproti pravidlům z předchozích let a další informace najdete zde.

Základní informace - "Křížení komunikací"

Příspěvek pro rok 2020 může být poskytnut:
• až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice
I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
• až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).
O příspěvek může žádat:
a) Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR);
b) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC);
c) vlastník nebo provozovatel regionální dráhy;
d) kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje;
e) obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl nově stanoven na 9. ledna 2020.

Změny oproti pravidlům z předchozích let a další informace najdete zde.

Základní informace – „Bezpečnost“

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 15. října 2019

Změny oproti pravidlům z předchozích let a další informace najdete zde.


Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)