10:15 - 11:30   Blok 2 - Širší souvislosti národní koncepce městské a aktivní mobility

Koncepce městské a aktivní mobility má svou analytickou část a nová metodika SUMP 2.0. má zase svou kapitolu o širším kontextu. Proč je třeba upozorňovat na tyto části, když informace obecného charakteru už všichni přeci znají, nebo si to aspoň myslí? Je to proto, že většina se zaměřuje na otázky typu „Co a jak mají udělat?“ a přitom opomíjí podstatnější otázku „Proč by to měli udělat?“ Blok se pokusí ukázat, že sice možná odpovědi znají, ale zapomněli na jejich význam, zapomněli na jejich dopad na konkrétní opatření. Jen tak pro ilustraci. Které město řeší svou parkovací politiku v kontextu Cílů udržitelného rozvoje OSN, v kontextu aktuální situace COVID, či v souladu s aktivitami sekce SAMDI České silniční společnosti? Co když by se parkovací politika mohla řešit jinak, v kontextu širšího kontextu?

Vladan Hodek: Město krátkých vzdáleností - město pro život

Ing. arch. Vladan Hodek. Vystudoval SPŠ stavební a ČVUT fakultu architektury. Během studií absolvoval studijní pobyty v Londýně, spolupracoval na tvorbě územních plánů a zajímal se o ekologickou architekturu. Od roku 1996 pracoval v A.D.N.S architekti, kde se významně podílel na stavbě veřejných, obchodních i administrativních budov v Praze. Od roku 2004 zakládá vlastní ateliér axioHM s.r.o.  Celý profesní život aktivně spolupracuje s občanským sektorem. Pomáhal vzniku sdružení spolků Společně pro šestku, který usiluje o koordinaci a předávání zpětné vazby městské části.  Od roku 2018 vyvíjí občanskou  platformu Gopiner pro obce a občany ke sdílení dat, koordinaci, zapojení a rozvoji společných strategií. Prezentuje za společnost axioHM s.r.o.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Smyslem prezentace je ukázat, že je třeba vytvořit podmínky k naplňování a poznávání veřejných zájmů tedy i koncepce městské a aktivní mobility. Ti kdo reálně veřejný prostor utváří jsou obce prostřednictvím nástrojů územního plánování a samotní občané svým reálným každodenním rozhodováním.  Ty musí být se strategiemi seznámeni a ti musí mít podmínky pro jejich naplňování. 

Prezentace připomene, že platný strategický rámec ČR 2030 nás všechny směřuje k vytváření podmínek pro rozhodování na té nejnižší možné úrovni a upozorňuje, že obcím chybí koordinovaná profesionální správa. Potřeby občanů tak není možné naplňovat, protože platné a závazné strategické dokumenty obec není schopna používat. Zároveň ukáže, že právě znalost společných strategií pomáhá rozpoznání prioritních problémů a umožňuje hledat řešení. Doloží platnost požadavku strategického rámce ČR na potřebu změny organizovnání obcí, které musí tvořit koordinovaná spádová území v jejichž rámci je možné města krátkých vzdáleností utvářet. V návaznosti na to poukáže na nutnost odstranění několika legislativních bariér a nutnost mít nástroje ke koordinaci, zapojení občanů a sdílení dat.

Strategický rámec Česko 2030 je v Koncepci uveden v kapitole 3.1. Analytické části a koncept Města krátkých vzdáleností.je uveden v kapitole 2.1. Návrhové části.

 

Michal Ulrich: Význam SUMP v kontextu fondů EU s důrazem na OPD (aktuality k financování)

 

Mgr. Michal Ulrich se po celý profesní život zabývá problematikou regionálního rozvoje, politiky hospodářské a sociální soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů v širších souvislostech. Z tematického hlediska má nejblíže k rozvoji dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti a k urbanismu. Od roku 2011 působí na Ministerstvu dopravy, kde se v Odboru fondů EU nadále věnuje problematice evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti dopravy, přičemž jeho specializací je vyhodnocování efektivnosti vynakládaných prostředků, strategické plánování v dopravě s důrazem na dopravu na regionální a lokální (městské) úrovni a zasazení problematiky dopravní obslužnosti do širšího kontextu teorií regionálního rozvoje.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ - KONCEPCE <<

Příspěvek „Význam SUMP v kontextu fondů EU s důrazem na OPD“ se týká primárně finančních možností pro realizaci jednotlivých opatření v SUMPech z fondů EU. Pozornost bude primárně zaměřena na připravovaný Operační program Doprava pro budoucí programové období (2021-2027), ale příspěvek se dotkne i dalších zdrojů. Vedle toho bude zmíněn rovněž proces verifikace SUMP jakožto nutná podmínka pro použití SUMP k zdůvodnění jednotlivých projektů v operačních programech v současném i budoucím programovém období.

Průběžné informace k financování je možné sledovat zde.

 

Jiří Vlček: Závěrečné výstupy evropského projektu Partnership for Urban Mobility („PUM“)


Jiří Vlček, born 1973, graduate of the Faculty of Natural Sciences, Environmental Studies programme, Charles University in Prague (2003). Since 2016 working at the Urban Policy Unit of the Ministry of Regional Development CZ, focusing mostly on urban mobility and related issues, especially within the framework of the thematic partnerships under the Urban Agenda for the EU.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“).

Koncem roku 2020 jsou k dispozici všechny finální výstupy tohoto projektu. Pro Českou republiku je tak velkou výzvou implementovat tato doporučení do českého kontextu. Tento projekt je v Koncepci uveden v kapitole 2.1. Analytické části.

 

Dagmar Kočárková: Aktuální trendy v oblasti městské mobility 


Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

je absolventkou ČVUT v Praze Fakulty stavební oboru Konstrukce a dopravní stavby, zaměřila se na specializaci Silniční a městské dopravní inženýrství. Od roku 1998 působí jako odborná asistentka na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ústavu dopravních systémů. Zabývá se zejména tématem územního plánování a jeho vztahu k dopravě, udržitelnou dopravou a dopravním inženýrstvím. Od roku 2006 je bezpečnostním auditorem a na svém pracovišti (certifikováno MD ČR) se podílí na realizaci školení pro auditory bezpečnosti PK.  Od roku 2017 působí jako předsedkyně sekce SAMDI (Silniční a městské dopravní inženýrství) při České silniční společnosti, z. s. Již ve druhém období je členem – korespondentem mezinárodního pracovního výboru TC 2.1 Mobilita v zastavěném území a Výboru pro terminologii při Světové silniční asociaci PIARC.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Na evropské úrovni existuje portál městské udržitelné městské mobility Eltis.org. Na české scéně podobná iniciativa není, jen řada odborných a výzkumných organizací prezentuje své dílčí výstupy a výsledky. Proto Koncepce městské a aktivní mobility navrhuje v cíli 2.3.5. Kooordinace aktivní mobility podporovat zřízení webového portálu Akademie městské mobility, kde by byly prezentovány všechny relevantní informace k dané Koncepci. Touto koordinační rolí byla pověřena "neutrální" institituce Česká silniční společnost, sekce SAMDI a spolek Partnerství pro městskou mobilitiou, z.s. Prezentace představuje Česká silniční společnost, její vazby na městskou mobilitu a příležitost možnosti spolupráce. V širším kontextu příležitost výměny odborných poznatků a zkušeností v mezinárodním měřítku – spolupráce se Světovou silniční asociací PIARC a jejími technickými výbory, zejména výbor TC 2.1 Mobilita v zastavěném území. Závěry 4 leté práce odborníků, mj. na téma budoucnosti městské mobility, budou prezentovány a diskutovány na Světovém silničním kongresu v říjnu 2023 v Praze