Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…

30. 03. 2020

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21... Tak se jmenuje název článku, který vyšel dne 25. března 2020 na oficiálních stránkách Informačního systému místní Agendy 21.

 Citujeme:

…takovou reakci slýcháme nyní od našich kolegů v obcích a městech – koordinátorů místní Agendy 21, když se jich ptáme, jak aktuální situaci zvládají. Velice nás to těší a zároveň nepřekvapuje. Místní Agenda 21 (ve zkratce MA21) totiž v obcích, městech a regionech podporuje rozvoj právě těch aktivit a dovedností, které jsou v současné krizové situaci důležité.

Dobře zvládnutá komunikace s veřejností, spolupráce s místním neziskovým a podnikatelským sektorem, vzájemná spolupráce, osvěta a vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje nejen v úřadech, ale také směrem k nejširší veřejnosti jsou přesně tím, co  může významně pomoci řešit situace, které v životě obcí nastávají v časech krize.

Strategické plánování a řízení rozvoje obcí, provázání jednotlivých sektorů a posuzování připravovaných rozhodnutí v každé oblasti i se zřetelem na to, jak ovlivní další oblasti, pomáhá zlepšit připravenost na nenadálé situace a jejich úspěšné zvládnutí. Jsme-li zvyklí plánovat a posuzovat věci v kontextu, jsme připraveni lépe reagovat i na nenadálé výzvy a problémy s nimiž jsme nepočítali.

A to je místní Agenda 21. Jste na tomto webu poprvé a zaujala vás? S podrobným seznámením začněte v sekci O MA21.

De facto nová metodika SUMP 2.0. je postavena na stejných základech MA21. Není třeba objevovat objevené. Na druhé straně právě metodika SUMP 2.0. může přinést nové impulsy pro MA21 a zvláště pro města, které si nechávají udělat audity udržitelného rozvoje.

Shodou okolností - čtyři města spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. si budou nechávat udělat takový audit pro kapitolu Doprava a mobilita. Jedná se o Jihlavu, Kroměříž, Hodonín a Kopřivnice. Spolek se proto rozhodl, že jim pomůže zakomponovat do tohoto auditu již nové prvky z připravované metodiky SUMP 2.0.

Každopádně indikátory z kapitoly Doprava a mobilita řeší jen jednotlivá opatření. Samotný plán SUMP 2.0. je ještě postaven na dalších dvou pilířích, které jsou však řešeny na jiných místech v MA21. Jedná se o témata ve vztahu k dopravě:

 • Jak vést úřad? I když MA21 je postavena na strategickém řízení, tak právě oblast komunikace ve vztahu k dopravě a mobilitě značně pokulhává.
 • Jak komunikovat? I když MA21 je postavena na participaci, tak právě oblast komunikace ve vztahu k dopravě a mobilitě značně pokulhává.

Hrozí však reálné nebezpečí, že budou vyhodnoceny jen tematické audity, které však nebudou propojeny. Proto na valné hromadě spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. dne 19. 3. 2020 byl i představen model, jak konkrétně se bude komunikovat s městem Jihlava, neboť předseda spolku je současně radní pro dopravu a v JIhlavě je i realizován projekt Místní agendy 21.

Každopádně níže je uveden seznam indikátorů, které podléhají auditu pro dopravu a mobilitu. Novinkou je, že každému indikátoru je přiřazena lekce z webového portálu Akademie městské mobility.

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

Příklad popisu z auditu města Chrudim: Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Poznámka: praxe ukazuje, že problematika není jen o chodnících, či cyklostezkách, ale o celkovém řešení veřejného prostoru: https://www.akademiemobility.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131

4.1.1. Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

 • 1.B Bezbariérovost komunikací1. Indikátor sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování (revitalizaci) infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy a infrastruktury pro občany se sníženou pohyblivostí. Délka pěších komunikací upravených jako bezbariérové/celkové délce komunikací pro pěší (chodníky, smíšené stezky společné s cyklisty, obytné zóny, atd.) ;
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/pesi-doprava
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/osoby-se-zvlastnimi-potrebami
 • 1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi. Indikátor sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy. Délka bezpečných komunikací2 v katastru obce vhodných pro cyklisty v km v poměru ku celkové délce komunikací v obci. (km / 100 km silnic a místních komunikací na kterých je provoz cyklistů povolen (vč. cyklostezek a smíšených stezek) 2 Bezpečná komunikace je definována TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty;
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/cyklisticka-doprava

4.1.2. Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. Indikátor sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy. % podíl budov v majetku města a jím zřízených organizací. Standard pro cyklistickou parkovací infrastrukturu je definován Metodikou „Cyklistická doprovodná infrastruktura“ (CDV, 2010) - http://www.cyklodoprava.cz/file/doprovodna-infrastruktura-parkovani-kol/ Za majetek města považujeme budovy v majetku města a jím zřízených organizací, které aktivně slouží zájmům veřejnosti (úřady, školy, sportoviště, kulturní zařízení apod.);
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/parkovani-a-odstavovani-kol

4.1.3. Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

 • 4.1.A Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. Indikátor sleduje počet a výkon nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku zajišťující obsluhu města. % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců (MHD, účelové spoje - např. školní);
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/verejna-doprava-61

4.1.4. Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

Příklad popisu z auditu města Chrudim: Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

4.2.1. Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

4.2.2. Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

4.2.3. Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?

 • 2.C Příprava a realizace plánu dopravy/udržitelné mobility, či obdobného strategického dokumentu. Indikátor sleduje trend komplexnost řešení mobility v obci.;

 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: pokud si město chce připraviit plánu udržitelné mobility, tak už by měl být v nové podobě: https://www.akademiemobility.cz/sump-20. Pokud ho město už má, tak by mělo jej posoudit, nakolik odpovídá novým trendům a na co vše se při první verzi zapomnělo: https://www.akademiemobility.cz/shrnuti.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Příklad popisu z auditu města Chrudim: Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V nejbližší době postupně dojde k umístění nabíjecích míst ve městě Chrudim ať již z prostředků města nebo soukromých. Pro potřeby MP bude zakoupeno auto s hybridním pohonem.

Poznámka. Pro celou kapitolu platí inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/cista-mobilita-479

4.3.1. Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD a ostatní dopravní obslužnosti. (vzkm). Indikátor sleduje, jak obec preferuje při výběru dodavatele veřejné dopravy stav vozového parku. % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců;
 • 4.3.2. Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. Indikátor sleduje, jak obec podporuje obměnu svého vozového parku;

4.3.3. Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

4.3.4. Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?

 

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Příklad popisu z auditu města Chrudim: Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Poznámka: Je třeba úvodem uvést, že na webu Akademie městské mobility je trochu pusunuto vnímání bezpečnosti: https://www.akademiemobility.cz/bezpecnost-393. Kdo chce plánovat infrastrukturu aktivní mobilitu, tak vychází z ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací a příslušných vyhlášek a zákonů. Jenže i když je v Česku jedno právní prostředí, výklady jsou různé. Není možné, aby subjektivní pohledy některých úředníků bránili naplňování cílů plánů udržitelné městské mobility. Tento odkaz tak chce vyvolat diskusi na téma, proč to někde jde a někde nejde. Cílem je zdůrazňovat, že pokud mají plány udržitelné městské mobility (SUMP) podporovat aktivní mobilitu, pak se tomu má přizpůsobit i dopravní infrastruktura a pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

4.4.1. Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě. Indikátor sleduje snahu obce a správce komunikace řešit snižování nehod v silniční dopravě.;
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: viz. výše

4.4.2. Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

 • 4.4.A Podíl žáků I. stupně ZŠ zapojených do preventivních programů bezpečnosti dopravy. Indikátor sleduje, zda obec podporuje a zajišťuje podporu vzdělávání v oblasti dopravy.;
 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: odkazy na několik iniciativ, které problematiku řeší - https://www.akademiemobility.cz/bezpecnost-393

4.4.3. Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

 

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Příklad popisu z auditu města Chrudim: Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

4.5.1. Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

4.5.2. Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?

4.5.3. Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

 • 5.B Realizace opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. Indikátor sleduje, zda a jakým způsobem obec reaguje na zpracované strategické dokumenty.;

 • Inspirace z webu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/casovy-harmonogram


Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7)