Aktivita 7.1: Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty vytvořte obsáhlý seznam opatření a proveďte hodnocení


Odůvodnění

Cílem hodnocení a výběru vhodných opatření je najít ta, která nejlépe splňují podmínky nákladové efektivity a vyhovují pro účely naplnění vaší vize a cílů/objectives. Na základě vašich odborných znalostí a na základě návrhů, s nimiž přicházejí zástupci místní veřejnosti i zainteresovaných subjektů, ale i zkušeností odborníků z dalších měst nebo databází opatření je třeba vypracovat obsáhlý seznam vhodných mozností.

Abyste získali soubor účinných opatření, která odpovídají realitě dostupných zdrojů a místním podmínkám, je třeba transparentně posoudit všechny moznosti na vašem seznamu. Opatření budou posuzována nejen podle toho, nakolik mohou přispět k dosažení stanovených cílů, ale i pokud jde o míru akceptovatelnosti v daném místě a jejich nákladovou efektivitu. V dobách snižování rozpočtových výdajů na městskou dopravu a mobilitu je třeba zajistit, aby vynaložené finance měly maximální možný dopad.Co je to „opatření“?

Opatřením nazýváme celou radu akcí různého typu, jejichž implementace přispívá k dosazení jednoho nebo více politických cílů/objectives, jez byly stanoveny v plánu udržitelné městské mobility, nebo k překonání jednoho či více identifikovaných problémů. Týkají se oblastí, jako je využití půdy, infrastruktura, regulace, management, služby, ale i poskytování informací, poplatky nebo dopravní chování.

 

Databáze opatření městské mobility

K dispozici máme širokou škálu opatření a najít ta nejvhodnější pro vaše místní podmínky bude vyžadovat dost času jak pro práci kancelářskou, tak při diskuzi s členy projektového týmu i zástupci zainteresovaných subjektů.

Může se vám hodit moznost nahlédnout do internetových databází a dokumentů, které nabízejí přehledy opatření, která by mohla vyhovovat vašim potřebám:

 • Manuály SUMPs-UP o integraci opatření a balíčků opatření do PUMM (tři verze – pro města začátečníky, středně pokročilá a pokročilá), včetně obsáhlého seznamu více než 100 opatření rozdělených do 2 kategorií: http://sumps-up.eu/publications-and-reports/
 • CH4LLENGE Manuál pro výběr opatření – jak vybrat nejúčinnější balíčky opatření pro váš PUMM: www.eltis.org/resources/tools/sump-measure-selection-kit
 • Webové stránky EPOMM obsahují detailní informace k managementu mobility, např. MaxExplorer vám pomůže najít nejvhodnější ‘měkká opatření’: www.epomm.eu/index.php?id=2745
 • Soubor nástrojů Vital Nodes, obsahující Rámec pro hodnocení, Mapování a prostorový design, Příklady dobré praxe a Fingerprint: https://vitalnodes.eu/tools/
 • Doplňující pokyny k PUMM, příloha D: Jednotlivé manuály obsahují radu doporučených opatření pro konkrétní témata nebo podmínky.

Dva nejobsáhlejší zdroje pro implementaci opatření (a balíčků opatření) v oblasti městské mobility na evropské úrovni jsou sekce případových studií na webu Eltis (www.eltis.org), tj. webovém portálu Evropské komise k problematice městské mobility, a také webové stránky iniciativy CIVITAS za čistší a lepší dopravu v evropských městech (www.civitas.eu).

 

 

Cíle/aims

 • Vypracovat seznam rozmanitých, která by mohla být přínosem pro naplnění vize a cílů/objectives+targets. Učte se od zkušenějších měst a odborníků, abyste neopomenuli žádnou z relevantních možností.
 • Vybrat opatření, která by měla být nejpřínosnější pro místní podmínky.
 • Zajistit efektivní využití dostupných zdrojů a zamezit výběru takových opatření, jejichž realizace je finančně nereálná.
 • Pomocí transparentního procesu zajistit přesvědčivé důkazy o efektivitě a proveditelnosti vybraných opatření.

 

Úkoly

Hledání vhodných opatření (generování možností)

 • Na základě sektorových plánů pro jednotlivé oblasti mobility (pěší, cyklistickou, veřejnou dopravu, silniční dopravu, parkování, nákladní dopravu) a na základě plánů z jiných souvisejících strategických oblastí (využití půdy, energie, životní prostředí, hospodářský rozvoj, sociální inkluze, zdraví, bezpečnost) vypracujte systematický přehled již naplánovaných, a případně i realizovaných opatření.
 • V dalším kroku vypracujte seznam nových opatření, která se vztahují k vaší vizi a vašim cílům. Zapojte nové, inovativní nápady, a začleňte i opatření, která by mohl realizovat soukromý sektor. Využijte databáze opatření a seznamy opatření, které vám kromě inspirace pomohou uvědomit si, co by mohlo chybět.
 • Do přípravy seznamu opatření zapojte i zainteresované subjekty.
 • Váš seznam by měl být kombinací investičních, provozních a organizačních opatření pro všechny způsoby dopravy, vyskytující se ve vaší lokalitě, ale i kombinací opatření s dlouhodobým, střednědobým a krátkodobým dopadem.
 • Učte se ze zkušeností jiných. Zjistěte, která opatření již byla s úspěchem implementována jinde, a kontaktujte zdejší odborníky. Vyhnete se tak objevování již objeveného, a především zbytečným a často nákladným chybám.

 

Nástroje pro hledání vhodných opatření

Obrázek 26: Příklady různých oblastí opatření pro řešení problémů, s nimiž se často setkáváme pri plánování městské mobility. Většinu problémů lze vyřešit prostřednictvím několika opatření. Oblasti, které jsou uvedeny na výsečových grafech, mohou města použít pro svou kontrolu – zda pro řešení konkrétního problému využívají všechny relevantní sféry (Sundberg, R., 2018, Manuál SUMP k integraci opatření a balíčků opatření, str. 9).

Obrázek 27: Příklad struktury pro získání přehledu o pokrytí jednotlivých typů opatření pro SUMP a rovnováhy mezi externími a interními opatřeními (Sundberg, R., 2018, Manuál SUMP k integraci opatření a balíčků opatření, str. 13).

 

Internetové nástroje pro vyhledávání a posouzení opatření

 • Urban Transport Roadmaps – Plány městské dopravy: Nástroj Urban Transport Roadmaps umožňuje uživateli vyhledat a prozkoumat vhodná opatření strategie udržitelné dopravy, a následně kvantifikovat dopravní, environmentální a ekonomické dopady těchto opatření:www.urban-transport-roadmaps.eu
 • KonsULT generátor opatření - Tento internetový nástroj umožňuje uživateli rychle najít právě taková strategická opatření, která vyhovují jeho podmínkám. Uživatel specifikuje svůj problém nebo cíl a generátor možností nabídne seznam 64 opatření s odkazy na jejich podrobný popis:www.konsult.leeds.ac.uk

 

Hodnocení opatření (posouzení možností)

 • Proveďte posouzení všech opatření z vašeho seznamu, abyste mohli identifikovat ta, která nejlépe vyhovují potřebám vašeho SUMP.

- posuďte pravděpodobný dopad opatření na výkon vašeho dopravního systému (jak se změní poptávka po dopravě, nabídka služeb a vybavení, případně jak se změní náklady na zajištění a provoz dopravního systému).

- posuďte pravděpodobný výkon každého opatření ve vztahu k jednotlivým cílům/objectives města (efektivita), pravděpodobnost jeho schválení (akceptovatelnost) a jeho důsledky pro rozpočet města (hodnota za peníze). Volba vhodné metody pro posouzení opatření závisí na vašich zkušenostech a dostupných zdrojích. Můžete zvolit jak kvalitativní, tak kvantitativní metody hodnocení.

 • Relativně rychlou metodou, kterou používá řada měst, je multikriteriální odborné hodnocení (zjednodušená multikriteriální analýza), která probíhá např. v rámci série workshopů. Tato metoda vyžaduje skupinu odborníků (může to být „řídící výbor“ nebo „hlavní tým“ vašeho PUMM), kde po prezentaci jednotlivých opatření každý z členů týmu provede vlastní bodování. O výsledném skore se vede společná diskuze, během které odborníci mohou pozměnit své bodování, není ale nutné, aby se dohodli na společném skore. Výsledný žebříček je určen na základě výpočtu průměrů a jejich porovnání (viz níže sekce Nástroje uvádí příklad, jak organizovat podobnou metodu hodnocení). O něco kvalifikovanější průměr získáte, když zohledníte hodnocení odborníků podle jejich oboru (např. hodnocení odborníků na životní prostředí má větší váhu pro hodnocení kvality ovzduší, hodnocení finančních expertů má větší váhu pro hodnocení nákladů atd.).
 • Mezi internetové nástroje, které mohou pomoci s realizací této metody, patří např. Generátor možných opatření KonSULT nebo Plány městské dopravy. Oba nástroje mohou poskytnout informace pro posouzení dopadů, a to prostřednictvím objektivních odhadů očekávané efektivity (viz níže sekce Nástroje).
 • Proveďte posouzení navrhovaných opatření s ohledem na jejich realistickou a včasnou implementaci s dostupnými zdroji (předběžná kontrola proveditelnosti). Ujistěte se, že jsou posouzeny všechny náklady a přínosy, nejen ty, které lze snadno měřit nebo hodnotit.
 • Na základě výsledků hodnocení zredukujte obsáhlý seznam opatření na stručný seznam, který bude obsahovat jen opatření s nejslibnějšími výsledky.
 • Ujistěte se, že jste vzali v úvahu jak osobní, tak nákladní dopravní provoz.
 • Ujistěte se, že jste při posuzování nákladů a přínosů stejnou měrou zohlednili a porovnali všechny způsoby dopravy.
 • Součástí stručného seznamu je i podrobnější popis vybraných opatření, včetně toho, kde a kdy by dané opatření mělo být implementováno a kdo ho bude využívat nebo na koho bude mít dopad.
 • Připravte podrobné odhady nákladů všech opatření uvedených na stručném seznamu. Mělo by jít o odhady ve všech příslušných kategorií: stavební práce, průzkum, navrhování, mapování, institucionální rozvoj, rozvoj kapacit, zapojení zainteresovaných subjektů a komunikace, vybavení, vozidla, materiál, konzultační služby, provoz a údržba, nabytí půdy, přírůstkové administrativní náklady, počáteční pracovní kapitál a daně a cla. Nesprávné odhady nákladů se mohou stát značným rizikem při posuzování investic do infrastruktury.
 • Včas usilujte o zapojení dalších odborů (včetně odboru financí) a zajistěte benefity pro participující. Později vám to pomůže definovat odpovědnosti a sdílení nákladů (viz Aktivita 8.3, 9.2).
 • Zjistěte, která opatření vyžadují dodatečnou či externí technickou podporu pro proveditelnost, technické studie či studie trhu.

 

Nástroje pro hodnocení opatření

Tabulka příkladů ukazuje, jak lze strukturovat poradí hodnocených opatření z vašeho seznamu. Žebříček mohou vypracovat např. odborníci z úřadu města v rámci workshopu. Pomoci jim mohou různé nástroje, které poté, co jsou opatření vyhodnocena a je jim přirazená hodnota, automaticky vypočítají relativní prioritu opatření. Šablonu tak lze vybavit kvantitativními informacemi například o odhadovaných nákladech, čímž posílíte faktický základ pro vaše rozhodování. A současně to umožňuje uživatelům interaktivním způsobem diskutovat o výsledných hodnoceních jednotlivých odborníků. Jedním z těchto nástrojů je šablona Urban Nodes Assessment Excel: https://covitas.eu/tool-inventory/urban-nodes-assessment-tool

Obrázek 28: Příklad posouzení dopadů jednotlivých opatření. Škála hodnocení efektivity od -2 do 2, -2 = opatření představuje jasné riziko pro dosažení cíle/objective, 0 = opatření má neutrální dopad na dosažení cíle, 2 = opatření má jasně pozitivní přínos. Škála hodnocení přijatelnosti a hodnoty za peníze od 0 do 3 (vychází z Mattson, C., 2018.

 

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Hledejte opatření ve spolupráci s klíčovými subjekty, usilujte o jejich intenzivní zapojení do hodnocení.
 • K předkládání návrhů na opatření vyzvěte i veřejnost, např. na internetu. Budou inspirací pro váš obsáhlý seznam.
 • Hledejte úspěšné příklady i za hranicemi vašeho města, vaší země.
 • Pozvěte ke konzultacím i odborníky z jiných lokalit.
 • Uspořádejte pro místní úředníky a politiky prohlídku v obcích/lokalitách, kde již bylo s úspěchem implementováno jedno či více vámi navrhovaných opatření. Posílíte tak jejich akceptovatelnost.

Časový harmonogram a koordinace

 • Přichází na radu poté, co již byla definovaná vize plánu a jeho cíle/targets+objectives.
 • Nejprve identifikujte vhodná opatření, pak proveďte jejich posouzení a hodnocení.

Kontrolní seznam

✔ provedena analýza již implementovaných a naplánovaných opatření.

✔ vytvořen obsáhlý seznam možných opatření.

✔ zahájena spolupráce a výměna zkušeností s odborníky, kteří byli u realizace zajímavých opatření v jiných městech a regionech.

✔ vhodná opatření byla posouzena s ohledem na jejich efektivitu (do jaké míry jsou přínosná pro stanovené cíle), akceptovatelnost a hodnotu za peníze.

✔ nejslibnější opatření jsou zaražena na stručný seznam.

✔ všechna opatření na stručném seznamu jsou podrobněji specifikována, včetně odhadovaných nákladů.

 

Celou řadu opatření pro váš SUMP nabízejí Inteligentní dopravní systémy (ITS). Implementace těchto technologií by se však neměla stát cílem sama o sobě. Měla by být prostředkem, který přispívá k dosažení jednoho nebo více cílů ve vašem SUMP. V mnoha případech je ITS způsobem, jak umožnit realizaci nebo zvýšit efektivitu dalších opatření (např. elektronické sledování omezení vjezdu pro určité typy vozidel jako součást implementace zón se sníženým provozem motorových vozidel). Další příklady, jak využít ITS: systémy poskytující informace k multimodální dopravě v reálném čase; ekologická motorová doprava, kontrola křižovatek nebo management dopravních koridorů (např. přednost pro vozidla veřejné dopravy na křižovatkách); multimodální integrované platby a rezervační systémy i elektronické jízdenky; automatické poplatky za přetížení dopravy; inteligentní management parkování a informační systém; reaktivní a prediktivní management dopravního provozu, včetně využití FCD (Floating Car Data); systémy řízení vozového parku.

Více informací o propojení ITS a SUMP naleznete v materiálu Role ITS v plánování udržitelné městské mobility.

 

Příklady dobré praxe: Porto, Portugalsko: Klasifikace opatření pro výběr vhodných opatření v různých obcích

Akční plán udržitelné městské mobility (PAMUS) pro metropolitní oblast Porto pokrývá 17 obcí. Aby bylo možné rozhodnout o tom, která opatření bude vhodné implementovat v jednotlivých obcích a která v metropolitní oblasti jako celku, všechna opatření byla rozdělena podle devíti typologií. Pro evaluaci dlouhého seznamu podle typologií byla provedena křížová analýza typologií a cílů/objectives. Vzhledem k tomu, ze akční plán byl vytvořen v průběhu pouhých šesti měsíců, nebylo dost času na zapojení veřejnosti do procesu výběru opatření. Podařilo se však do něj integrovat vklad pracovní skupiny složené z politiků a odborníků jednotlivých obcí. Tato pracovní skupina pomohla zkrátit počáteční velmi obsáhlý seznam opatření.

Autor: Město Porto, informace shromáždila Ana Dragutescu, ICLEI

Obrázek: PAMUS

 

Příklady dobré praxe: Granollers, Španělsko: Hodnocení participativního opatření na základě evaluace předchozího SUMP

V rámci přípravy druhého PUMM se město Granollers zaměřilo na zapojení zainteresovaných subjektů do procesu další evaluace opatření a jejich seřazení podle priorit. Zapojení probíhalo v rámci specifických aktivit a diskuzí. Takto zaměřená setkání se konala nejen s radou města pro mobilitu a zdraví, nebo se zástupci ekonomického a sociálního odboru, ale i se zástupci technických odborů města. A nejen to, proběhla i setkání s veřejností a uživateli veřejné dopravy. Jejich účastníci poskytly zpětnou vazbu k technickým návrhům, a také nabídli vlastní postřehy k tomu, jakým způsobem lze vylepšit konkrétní prvky a opatření v rámci SUMP.

Autor: Laura Llavina Jurado, Město Granollers, informace shromáždil ICLEI

Obrázek: Město Granollers


 Příklady dobré praxe: Brémy, Německo: Multikriteriální hodnocení prostřednictvím odborných workshopů

V Brémách použili pro výběr opatření pro PUMM hned několik nástrojů. Analýza nákladů a přínosů pomohla určit míru dosažení jednotlivých cílů prostřednictvím konkrétních opatření. Tato metoda zahrnovala odbornou evaluaci efektivity opatření s ohledem na cíle, a to s využitím kvalitativní stupnice pro každý indikátor k dosazení cílů/targets. Kromě toho byla provedena evaluace územního dopadu, a nakonec vytvořena stupnice všech dopadů. Klasifikace nákladů jednotlivých opatření vycházela z pěti nákladových skupin. Po dokončení klasifikace a vytvoření stupnice byla dokončena analýza nákladů a přínosů a konečná matice ukázala, do jaké míry každé opatření přispěje k dosažení stanovených cílů/targets.