Aktivita 6.2. Dohodněte se na měřitelných cílech/targets

Odůvodnění

Cíle/targets představují konkrétní formu závazku, který v rámci plánu udržitelné městské mobility stanoví, čeho a dokdy chcete dosáhnout. Jasně definované cíle/targets plán potřebuje ze dvou důvodů – zaprvé, poskytují transparentní a přesnou směrovku, která ukazuje, jak chcete změnit dopravu a mobilitu ve městě, a zadruhé, umožnují lépe pochopit, v jakém rozsahu mají být v obci naplněny cíle/objectives. Pokud se podaří strategické indikátory a cíle/targets správně definovat, pro úřady i veřejnost bude jednodušší jim rozumět. Pak mohou motivovat k lepším výsledkům.

Cíle / aims

 • Vytvořte soubor měřitelných cílů/targets pro každý z dříve určených strategických indikátorů (viz Aktivita 6.1). Tyto cíle/targets musí pokrýt všechny definované cíle/objectives.
 • Zajistěte, aby stanovené cíle/targets umožnily posoudit, nakolik se podařilo dosáhnout požadovaných výsledků.
 • Stanovte cíle/targets, které jsou jednak proveditelné, a současně ambiciózní.
 • Zajistěte vzájemnou kompatibilitu stanovených cílů/targets.

 

Chytré (SMART) cíle/targets

 • Konkrétní (specific) – precizně popsané pomocí kvantitativních a/nebo kvalitativních termínů, které jsou srozumitelné pro všechny zainteresované osoby.
 • Měřitelné (measurable) – byla provedena měření současného stavu, o kterém tedy víme maximum. Jsou k dispozici nástroje pro měření změn (kvalitativních i kvantitativních), které nastanou.
 • Dosažitelné (achievable) – vycházející z dostupných odborných, provozních a finančních kompetencí a zdrojů, a také ze závazků/dohod, které byly učiněny ze strany zainteresovaných subjektů.
 • Relevantní (relevant) – zdůrazňuje, jak významné jsou vybrané cíle/targets, které posouvají městskou mobilitu vpřed a podporují nebo jsou v souladu s jinými cíli města.
 • Časově vymezené (time-bound) – termíny a data klíčová pro dosazení cílů/targets jsou jasně a přesně dané.

 

Úkoly 

 • Stanovit cíle/targets pro každý z hlavních strategických indikátorů (vybraných v rámci Aktivity 6.1), coz umožní monitorování pokroku v dosahování stanovených cílů/objectives. Cíle/targets by měly být tzv. SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené. Ambiciózní, ale realistické – důkladně posuďte, čeho lze dosáhnout.
 • Začněte definováním cílů/targets pro strategické indikátory, které mohou přímo měřit požadovanou míru úspěšnosti naplňování každého jednotlivého cíle/objective udržitelnosti (např. emise skleníkových plynů z dopravy sníženy v průběhu 10let o 30 %). Je vhodné začlenit i průběžné cíle/targets, které budou tvořit milníky na cestě k naplnění dlouhodobých cílů/targets (např. emise skleníkových plynů z dopravy sníženy v průběhu 5let o 15 %).
 • Potom stanovte cíle/targets pro hlavní indikátory dopravní aktivity, které umožní měřit, nakolik došlo ke zlepšení dopravního systému (např. v průběhu 10let dosáhl podíl udržitelných způsobů dopravy 70 %, nebo počet kilometrů kvalitních autobusových tratí, realizovaných během následujících 10let).
 • indikátory nesmí být vzájemně protichůdné.
 • Do procesu určování cílů/targets zapojte i zainteresované subjekty, zajistíte tím podporu pro stanovené cíle/targets i jejich lepší proveditelnost. Na druhou stranu dejte pozor, aby lobbystické skupiny neblokovaly ambiciózní změny, které by mohly sloužit většině obyvatel města. Připravujte a organizujte setkání pracovní skupiny.
 • Stanovené cíle začleňte do plánu udržitelné městské mobility. Tento krok pomůže zvýšit jejich akceptovatelnost (viz Aktivita 9.1).

 

Podrobnosti k úkolům

Buďte ambiciózní, ale realističtí! V mnoha městech vyjadřují cíle/targets pro dopravu a mobilitu spíš zbožné přání než to, čeho je město skutečně schopné dosáhnout, a to je kontraproduktivní. Být ambiciózní je sice dobré, ale musíte především důkladně zvážit a zhodnotit dostupné zdroje a znalosti.

 

Dělba přepravní práce

Definice: dělbu přepravní práce můžeme definovat jako podíl osob, které v rámci celkového využití dopravy v dané městské oblasti používají určitý způsob dopravy. Tento podíl se obvykle vyjadřuje v procentech. Lze ho vypočítat pro osobní i nákladní dopravu, a to na základě různých jednotek (jako počet cest, objem, hmotnost, osobokilometry nebo tunokilometry), ale také pro různé geografické oblasti (jako funkční městské regiony, centra měst, okresy atd.).

„Ukažte mi, jaká je u vás dělba přepravní práce – a já poznám, jaké je vaše město“. Možná to zní přehnaně, ale v určitých ohledech je to pravda. Každé město potřebuje vědět, jak se lidé na jeho území pohybují, a k tomu nestačí mít představu o podobě dopravního systému. Prvním krokem je shromáždit potřebná data, a potom spočítat modální rozdělení dopravy. Tohle dělají úřady ve městech po celém světě, takže pro posun k udržitelné mobilitě je důležité stanovit globální cíl/target pro dělbu přepravní práce. Ačkoliv ne každé město má přehled o modálním rozdělení dopravy na svém území, a ne každé město provádí důsledná měření, i tak jde o globálně srozumitelnou hodnotu se zásadním významem. Na jednu stranu je velmi důležitá pro definování základní linie dopravního systému města, na druhou stranu podporuje nastavení ambiciózních cílů pro změny v použití jednotlivých způsobů dopravy, a také umožňuje srovnání měst navzájem. Například Londýn si stanovil značně ambiciózní cíl, aby do roku 2041 osmdesát procent všech cest, které vykonají obyvatelé města, připadalo na některý z udržitelných způsobů dopravy (pěší, cyklistickou, veřejnou).

V kontextu plánování udržitelné městské mobility může být dělba přepravní práce součástí analýzy současného stavu mobility v obci, ale může také představovat jeden z hlavních cílů/targets, použitých pro hodnocení pokroku směrem k udržitelné mobilitě. Pokud například vaše město zaznamená nárůst v počtu cest cyklistů, neznamená to jen, že jste se dostali blíž k dosazení celkové vize města přátelského k cyklistům, ale můžete rovněž změřit, nakolik jste se přiblížili k naplnění vašeho cíle zvýšit podíl cyklistů o 10 %. Změna v dělbě přepravní práce se může stát zastřešujícím cílem, který by měl být začleněn do PUMM. Nabízí nejen příležitost porovnat změny v dopravním systému v průběhu času, ale i měřit konkrétní účely cest nebo se zaměřit na různé skupiny obyvatel, a díky tomu sledovat vývoj dopravního chování podle pohlaví, věku atd.

 

Co je to cíl - „target“?

Cíle/targets jsou vyjádřením cílové hodnoty strategického indikátoru. Přesněji řečeno, definují, čeho by mělo být dosaženo ve srovnání se současným stavem, a to do konkrétního data (roku). Cíle/targets by měly být tzv. SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově vymezené).

 

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • V městské aglomeraci používejte lokalizované cíle/targets (pro městské centrum, průmyslovou či obchodní zónu, jednotlivé obytné čtvrti atd.), abyste mohli zohlednit odlišné místní vzorce dopravního chování a dopravních příležitostí.

Časový harmonogram a koordinace

 • Vychází přímo ze strategických indikátorů, které byly definovány v rámci Aktivity 6.1.
 • Cíle/targets vám pomáhají definovat a dosáhnout požadovaného výkonu vašeho PUMM (viz Aktivity 11.1 a 12.1).

Kontrolní seznam

✔ klíčové subjekty byly zapojeny do procesu stanovení cílů/targets.

✔ byl vytvořen soubor místně dosažitelných cílů/targets.

 

 

Propojení problematiky dopravy a zdraví v SUMP

Součástí kvalitního SUMP bývají i cíle/targets, které se týkají veřejného zdraví. Většinou jde o ty, které se týkají bezpečnosti dopravního provozu, znečištění ovzduší nebo hlukového znečištění, případně intenzity užívání aktivních způsobů dopravy. Jeden z příkladů takového cíle uvádí i vídeňský SUMP (step2025):

„Podíl obyvatel Vídně, kteří do svých každodenních cest začlení alespoň 30 minut fyzické aktivity v rámci dopravy, se zvýší z 23 % v roce 2013 na 30 % v roce 2025.“

Další informace k tomuto tématu naleznete v Tematické příručce o propojení problematiky dopravy a zdraví v SUMP.


 

Příklady dobré praxe: Drážďany, Německo: Strategické cíle/targets jako výsledek intenzivních jednání u kulatého stolu

Cíle/targets pro rozvoj mobility a dopravy v Drážďanech do roku 2025 byly definovány v rámci intenzivní diskuze všech partnerských subjektů. Diskuze u kulatého stolu dala vzniknout společnému dokumentu, v němž se všechny subjekty dohodly na cílech pro rozvoj dopravy. Dokument s menšími úpravami přijala v březnu 2011 i rada města. Vybrané cíle pak tvořily základ pro přípravu celého PUMM. Jak pro fázi přípravy PUMM, tak pro jeho implementaci bylo nezbytné, aby cíle byly přijímány i na politické úrovni, protože celé plánování pak probíhá s větší jistotou. Podle prvotního hodnocení PUMM z roku 2018 je důležité, aby budoucí PUMM nebo jeho aktualizace obsahovaly větší počet cílů/targets.

Autor: Kerstin Burggraf, Město Drážďany, informace shromáždil EUROCITIES

Obrázek: Joe Breuer, pixabay.com


Príklady dobré praxe: Örobro, Švédsko: Tři klíčové cíle pro rozvoj dopravy

V rámci svého PUMM město Örebro stanovilo tři cíle/targets pro rozvoj dopravy do roku 2020: 1) zvýšit podíl pěší, cyklistické a veřejné dopravy na 60 % všech cest (ze 44 % v roce 2011), 2) snížit absolutní počet aut s pohonem na fosilní paliva a 3) zlepšit kvótu doby jízdy mezi autem, autobusem a jízdním kolem. Jedním z kroků v procesu stanovení cílů/targets je určit, jakým způsobem budou monitorovány. V Örebro zvážili, které indikátory již město pravidelně monitoruje a podává o nich zprávy, a které indikátory by mohl zajistit národní statistický úřad. Ze zkušeností města je klíčovým faktorem úspěchu vybrat takové cíle, u kterých lze relativně snadno provádět evaluaci a/nebo je lze hodnotit v určitém intervalu podle běžného monitorování dopravních indikátorů.

Autor: Lovisa Blomér, Město Örebro, informace shromáždil UBC

Obrázek: Obec Örebro