Krok 6 - Nastavte cíle a indikátory

Modul: Seznam podstránek

Aktivita 6.1. Určete indikátory pro všechny cíle

Jen pomocí indikátorů, jasně definovaném souboru dat se zjistí, zda má proces SUMP 2.0. nějaký dopad, či nikoliv. Města mohou využít několika způsobu hodnocení, např. prostřednictvím Místní agendy 21.Výběr a definování strategických indikátorů pro všechny cíle je základním krokem pro následné nastavení konkrétních úkolů a pro monitorování pokroku. Důležité je nejprve stanovit indikátory. Tím zajistíte, aby monitorování později stanovených úkolů bylo proveditelné.) a bude pro vás zvládnutelný.  Použití jen několika málo indikátorů na strategické úrovni může být efektivnější, a to především pro města „nováčky“, jejichž zdroje, data nebo zkušenosti v oblasti přípravy SUMP jsou omezené. Zatímco indikátory pro monitorování opatření budou vytvořeny v pozdějších fázích (viz Aktivita 7.3), strategické indikátory pro měření celkového výkonu SUMP budou vybrány nyní, společně s příslušnými metodami měření a v souladu se zdroji dat, které byly určeny v rámci přípravné fáze (viz Aktivita 3.1).

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Vytvořit soubor strategických indikátorů, který umožní monitorovat, nakolik se daří plnit jednotlivé stanovené cíle.
 • Vybírat snadno měřitelné a srozumitelné indikátory, při jejich výběru zohledněte vaše dostupné zdroje dat (viz Aktivita 3.1) a standardní indikátory.
 • Definujte několik nejdůležitějších indikátorů, kvalitativních i kvantitativních, které jsou snadno měřitelné, srozumitelné a jasně propojené s některým z vašich cílů.
 • Pro každý indikátor vytvořte jasnou definici, formát pro zprávu a přehled o tom, jak budou data měřena a jak bude indikátor z naměřených dat vypočten.

Aktivita 6.2. Dohodněte se na měřitelných cílech (targets)

Konkrétní cíle (targets) představují konkrétní formu závazku, který v rámci plánu udržitelné městské mobility stanoví, čeho a dokdy chcete dosáhnout. Jasně definované cíle (targets) plán potřebuje ze dvou důvodů – zaprvé, poskytují transparentní a přesnou směrovku, která ukazuje, jak chcete změnit dopravu a mobilitu ve městě, a zadruhé, umožnují lépe pochopit, v jakém rozsahu mají být v obci naplněny cíle (objectives a aims). Pokud se podaří strategické indikátory a cíle (targets) správně definovat, pro úřady i veřejnost bude jednodušší jim rozumět. Pak mohou motivovat k lepším výsledkům.
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Vytvořte soubor měřitelných cílů (targets) pro každý z dříve určených strategických indikátorů (viz Aktivita 6.1). Tyto cíle (targets) musí pokrýt všechny definované cíle/objectives.
 • Zajistěte, aby stanovené cíle (targets) umožnily posoudit, nakolik se podařilo dosáhnout požadovaných výsledků.
 • Stanovte cíle (targets), které jsou jednak proveditelné, a současně ambiciózní.
 • Zajistěte vzájemnou kompatibilitu stanovených cílů (targets).
 • Chytré (SMART) cíle/targets
  • Konkrétní (specific) – precizně popsané pomocí kvantitativních a/nebo kvalitativních termínů, které jsou srozumitelné pro všechny zainteresované osoby.
  • Měřitelné (measurable) – byla provedena měření současného stavu, o kterém tedy víme maximum. Jsou k dispozici nástroje pro měření změn (kvalitativních i kvantitativních), které nastanou.
  • Dosažitelné (achievable) – vycházející z dostupných odborných, provozních a finančních kompetencí a zdrojů, a také ze závazků/dohod, které byly učiněny ze strany zainteresovaných subjektů.
  • Relevantní (relevant) – zdůrazňuje, jak významné jsou vybrané cíle/targets, které posouvají městskou mobilitu vpřed a podporují nebo jsou v souladu s jinými cíli města.
  • Časově vymezené (time-bound) – termíny a data klíčová pro dosazení cílů/targets jsou jasně a přesně dané.

Výkladový slovník:

Cíle (Objectives) popisují žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.

SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů:

 • S - Specific – specifické, konkrétní cíle
 • M - Measurable – měřitelné cíle
 • A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné
 • R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
 • T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

Cíle v organizaci navazují na její poslání, formulovanou vizi. Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik.

Hlavně ve větších firmách může být stanoveno více cílů než je udržitelné, když například každé oddělení nebo divize firmy má své cíle. Z toho důvodu se zavádí určitá hierarchie cílů, na jejímž vrcholu stojí strategické cíle a ty jsou pak dále rozděleny na další, specifické cíle. Ty mohou být také dále vrstveny. Mělo by ovšem platit pravidlo, že nižší cíle vždy musí naplňovat cíle vyšší (strategické).