Krok 5 - Vytvořte vizi a strategii spolu se zainteresovanými subjekty

Modul: Seznam podstránek

Aktivita 5.1. Vytvořte společnou vizi se zainteresovanými subjekty a veřejností

V jakém městě chceme žít? V čem bude jiné než ostatní města? To jsou zásadní otázky, které by měly být zodpovězeny prostřednictvím aktivit pro přípravu vize, do kterých se zapojí i místní obyvatelé a subjekty. Vize, to je kvalitativní popis takové mobility, která je pro vaše město žádoucí. Slouží jako vodítko pro přípravu vhodných opatření v plánu. Vize musí vrátit dopravu zpět do širšího kontextu rozvoje města a společnosti. Jinými slovy odpovídá na otázku, jak může doprava přispět k pozitivnímu vývoji a lepší budoucnosti města? Při přípravě vize je třeba zohlednit všechny politické názory, kterými se budoucí vize chce zabývat, především ty, jež se týkají stávající obecné vize města nebo strategických plánů, plánování rozvoje města a územního plánování, ekonomického rozvoje, životního prostředí, sociální inkluze, genderové rovnosti, zdraví a bezpečnosti. Aktivní zapojení veřejnosti do procesu tvoření vize a jejích výstupů, např. prostřednictvím tematického workshopu, pomáhá zvýšit informovanost obyvatel a pravděpodobnost souhlasu s výslednou podobou vize. Výstupy a výsledky plánu udržitelné městské mobility mohou být úspěšné, jen pokud veřejnost vizi rozumí a podporuje její širší cíle.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Dohodnout se na společné vizi, která vychází z výsledků diskuze o scénářích, má podporu široké veřejnosti a zainteresovaných subjektů – dlouhodobý cíl pro rozvoj mobility slouží jako určité vodítko pro plánovací proces.
  • Rozšířit perspektivu vize, dívat se i mimo oblast dopravy a mobility, např. na otázku zdraví, kvality života a využití půdy.
  • Posílit identitu místní komunity a společné přijetí vize.
  • Zdůraznit politický význam plánu udržitelné městské mobility a získat závazek ze strany klíčových partnerů a osob s rozhodovací pravomocí.

Aktivita 5.2. Dohodněte se na úkolech, které budou řešit klíčové problémy, a to u všech způsobů dopravy

Aby vize poskytovala strategické vedení, musí obsahovat konkrétní cíle, určující typ změny, která je ve vašem městě žádoucí. Při definování cílů je třeba konkretizovat, jakých pozitivních změn chcete dosáhnout v sociální, ekonomické a environmentální oblasti, co přesně potřebuje město „snížit“, „zvýšit“, „udržet“. Nejprve je třeba definovat cíle (objectives). Jedná se o obecné vyjádření, popisující, jakých změn chce město dosáhnout. Upřesňují, jakým směrem chce město jít a jaké má priority, neurčují však, jakými prostředky toho dosáhnout. Neboli je to cíl, který detailněji interpretuje vizi, ale nejedná se o strategické a specifické cíle, které jsou podstatou strategického plánování. Touto otázkou se bude zabývat krok 7. Na cíle (objectives) navazují cíle (aims), které definují, čeho chcete pomocí SUMP 2.0. dosáhnout; berte přitom v úvahu všechny aspekty společné vize; jako příklad lze uvést cíl snížit míru dopravního přetížení ve městě. Opatření (measures) jsou prostředky, jak dosáhnout naplnění cílů (například vybudovat tramvajovou trať). Tento přístup, orientovaný na cíl, tvoří kontrast s plánovacím přístupem, zaměřeným na zajištění infrastruktury a systémů, a to bez ohledu na cíle vyšší úrovně. Nutností, která pomůže zajistit podporu pro stanovené priority v oblasti mobility, je pokračující zapojení zainteresovaných subjektů.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Formulovat jasné cíle (objectives) a priority, které vymezí, jakým směrem se bude mobilita města ubírat.
  • Přesně definovat cíle (aims), čeho chcete pomocí SUMP dosáhnout; berte přitom v úvahu všechny aspekty společné vize.

Závěrem

Nyní jste připraveni zahájit hlavní kroky pro přípravu vlastního plánu udržitelné městské mobility. Vytvoření společné vize a společných cílů, to jsou základní kameny každého SUMP. Vize je důležitým kvalitativním popisem toho, jak by mělo v budoucnosti vypadat město a jeho mobilita, včetně specifikace konkrétních cílů, které určují žádoucí změnu. Tvoří základ pro všechny následné kroky, během kterých dochází k definování strategických indikátorů a cílů a k výběru vhodných opatření. Scénáře a vize jsou velmi úzce propojené a časový harmonogram jejich přípravy se v různých podmínkách liší, někde může probíhat i paralelně. Vize a cíle mohou být řídícími prvky jen v případě, že mají širokou podporu ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů, proto je tak důležité hned od začátku usilovat o jejich zapojení.