Aktivita 12.1. Analyzujte úspěchy a neúspěchy

Zdůvodnění realizace aktivity

Ne vše dopadne přesně podle plánu – někdy hůř, jindy naopak lépe. Je velmi důležité se zpětně podívat na to, co se povedlo i nepovedlo, protože poučit se můžeme z každé zkušenosti. Součástí této evaluace by měly být jak dopady vašich aktivit na městskou mobilitu i mimo ni (míra dosažení stanovené vize a cílů), tak efektivita plánovacího procesu jako takového. Je celkem dobře možné, že se první povedlo a druhé nikoliv.

Abyste mohli silné a slabé stránky procesu identifikovat a pochopit, musíte oslovit tu část veřejnosti, která je aktivní a procesem ovlivněná, a pečlivě naslouchat tomu, co o procesu a jeho výstupech říká. Jde o aspekty nezbytné k tomu, abyste se poučili a zlepšili vaše dovednosti a znalosti a aby váš další plánovací cyklus proběhl co nejlépe.  

Cíle

 • Provést evaluaci celého procesu, vašeho SUMP a jeho implementace; zaměřte se na pochopení toho, co vedlo k vašim úspěchům a neúspěchům.
 • Ve spolupráci s veřejností a zainteresovanými subjekty porozumět celému procesu plánování udržitelné městské mobility a dopadům všech souvisejících opatření.
 • Shromáždit poznatky a ponaučení pro přípravu SUMP nové generace.

Úkoly

 • Provést evaluaci úspěchu a neúspěchu SUMP prostřednictvím analýzy silných a slabých stránek procesu ve všech jeho fázích, dále analýzu jednotlivých kroků a jejich výstupů.
 • analýzu provádějte při zpětném ohlédnutí na cyklus jako celek. Využít můžete například participativní pozorování, focus groups nebo rozhovory – s jejich pomocí proveďte kritickou revizi efektivity zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Pomůžete tím posílit participační aktivity v dalších fázích, a především v budoucích plánech.
 • aktivně zapojte veřejnost i subjekty a s jejich pomocí a z jejich perspektivy najděte úspěšné kroky procesu i takové, které byste měly zlepšit. Po letech trvajícím plánování udržitelné městské mobility mohou lidé stojící vně procesu poskytnout odlišný úhel pohledu, případně zaznamenat důležité aspekty, kterých jste si vy – uvnitř procesu – nemuseli všimnout.
 • pro evaluaci dopadů můžete začít s posouzením širších dopadů implementovaných opatření, jakmile budete mít k dispozici dostatečný počet výsledků. Analyzujte, co se povedlo, a co naopak nepovedlo. Vytvořte seznam cílů, které se nepodařilo splnit, ale stále jsou součástí programu procesu.
 • předávejte informace o získaných poznatcích a zkušenostech hlavnímu týmu i nejvýznamnějším zainteresovaným subjektům (např. řídící skupině).
 • představte příběhy o úspěších a zajistěte, aby se váš tým do dalšího plánování mohl poučit z chyb.

Časový harmonogram a koordinace

 • Provést kontrolu efektivity plánování a zapojení veřejnosti během implementační fáze.
 • Provést kontrolu celkových dopadů (tj. dostali jste se blíže k naplnění vaší vize?) poté, co byla ukončena implementace dostatečného počtu opatření.

Kontrolní seznam

 • byla provedena evaluace úspěchů a neúspěchů procesu SUMP.
 • byla dokončena evaluace implementace opatření.
 • prostřednictvím participace veřejnosti a zainteresovaných subjektů se podařilo získat nové názory a pohledy na proces.
 • bylo zajištěno sdílení získaných poznatků a zkušeností.  

 

Příklady dobré praxe: Metropolitní region Nantes, Francie: Komplexní evaluace předchozího SUMP před zahájením přípravy dalšího plánu

V metropolitním regionu Nantes provedli za účelem zkvalitnění nového SUMP evaluaci hlavních úspěchů a neúspěchů předchozího plánu z let 2010-2015. Pro účely evaluace zde byly provedeny kvalitativní a kvantitativní průzkumy (pro které bylo osloveno 20 tisíc, resp. jeden tisíc respondentů) s cílem zjistit a pochopit, jak se změnilo chování v oblasti mobility a jaké jsou zkušenosti obyvatel s jednotlivými opatřeními, jejichž realizace probíhala v rámci předchozího SUMP. Kromě toho provedla skupina odborníků kvalitativní analýzu, z níž vyvodila závěry a doporučení pro přípravu dalšího SUMP. V tomto procesu byla pro kvalitní přípravu nového SUMP zcela zásadní konzultace s veřejností a zapojení odborníků a zainteresovaných subjektů. Autor: Lamia Rouleau-Tiraoui, Metropolitní region Nantes; informace shromáždil Polis. Obrázek: Christine Blanchard