Aktivita 8.4. Zajistěte politickou podporu i podporu veřejnosti

Odůvodnění

Činnosti jsou tou nejvíc konkrétní částí celého PUMM. Protože mají přímý vliv na obyvatele města, bývají nejkontroverznějším aspektem procesu. Může například velmi rychle dojít k dohodě o tom, že aktivní politika ve prospěch rozvoje cyklodopravy je pro město užitečná (tj. shoda na strategické úrovni) a novou infrastrukturu v určitém dopravním koridoru podporuje většina místních (tj. shoda na úrovni opatření), i přesto však konkrétní činnosti plánované pověřeným odborem (např. proměna parkovacích míst podél některé z ulic v pruh pro cyklisty) mohou vzbudit kontroverzi. Aby tedy implementace činností byla co nejméně problematická, je důležité zajistit širokou podporu politiků i veřejnosti již v průběhu plánování opatření a činností – a ještě před schválením PUMM. Veřejnost byla zapojena do procesu přípravy opatření a balíčků opatření (viz Aktivita 7.1 a 7.2), a stejně tak je nezbytné veřejně informovat i o plánovaných činnostech, protože jen takto získáte zpětnou vazbu (jak ze strany veřejnosti, tak ze strany zainteresovaných subjektů) před přijetím závěrečných rozhodnutí. V ideálním případě se obě tyto skupiny aktivně zapojily do přípravy a schvalování činností a plánovaný PUMM a opatření v něm uvedená považují za „svoje“, a také vědí, jakou roli hraje v rozvoji mobility a celkové kvality života ve městě.

Cíle/aims

 • Zajistit vysokou míru přijetí plánovaných činností mezi politiky, úředníky, obyvateli města a dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Zajistit transparentnost všech plánovaných činností.
 • Usnadnit schválení PUMM a následnou efektivní implementaci činností.

Úkoly

 • Transparentním a profesionálním způsobem informovat o hlavních aspektech PUMM, především o plánovaných činnostech.
 • Aktivně informovat a získávat zpětnou vazbu od orgánů s rozhodovací pravomocí. Zvažte, zda by nebylo vhodné v dostatečném předstihu před oficiálním schvalováním PUMM uspořádat informační setkání pro zastupitele a radu města. Rozhovory přímo s důležitými politiky a úředníky, jako jsou starosta či předsedové významných politických stran, vám mohou napovědět, jakým způsobem rozšířit podporu z řad politiků a usnadnit schválení a přijetí plánu.
 • Aktivně zapojit a získat zpětnou vazbu od významných subjektů, např. v rámci setkání „řídící skupiny“ PUMM.
 • Aktivně zapojit a získat zpětnou vazbu k plánovaným činnostem od obyvatel města, např. formou odpolední veřejné diskuze (viz Obrázek 14 o nástrojích a metodách pro zapojení veřejnosti).
 • Usilujte o to, aby hlavní prvky a nejdůležitější aktivity plánu udržitelné městské mobility byly významným tématem pro místní média. Informace o aktivitách a činnostech by měly zdůrazňovat jejich pozitivní přínos pro město. Pokud to jde, uvádějte číselné důkazy o očekávaných přínosech a atraktivní vizuální prvky, např. fotografie „před“ a „po“ z jiných měst. Obecně hrozí riziko, že se začnou aktivně ozývat jen ti, koho daná opatření ovlivní negativně. Proto je nanejvýš vhodné se zaměřit na konkrétní skupiny a komunikačními metodami se pokusit aktivizovat i tu část veřejnosti, pro kterou budou aktivity plánu přínosem.
 • Vždy jasně a pravdivě informujte o tom, co místní orgány udělat mohou a co už ne (expectation management).

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Pokud se vyskytnou silnější námitky ze strany politiků, většinou z důvodu výměny politických představitelů/zástupců města, měli byste zdůraznit především již investovaný čas a zdroje, případně již získané benefity. V komunikaci vám může pomoci analogie mostu: PUMM je jako most, který začne stavět jedna vláda a jiná vláda ho dokončí, protože jde o nákladný dlouhodobý projekt, který slouží městu jako celku.

Časový harmonogram a koordinace

 • Nejméně před dokončením a schválením PUMM, ale lepší je současně se všemi aktivitami, které jsou součástí Kroku 8.
Kontrolní seznam

✔ PR a participační aktivity byly naplánovány a realizovány.

✔ Politikům, veřejnosti a dalším subjektům byly poskytnuty potřebné informace a bylo jim umožněno poskytnout zpětnou vazbu. Zpětná vazba byla zohledněna v dohodě o činnostech.


Získat podporu široké veřejnosti pro určité typy činností může být značně obtížné. Takovým příkladem je parkování, na které jednotlivé skupiny účastníků dopravy mívají dost silné názory (místní rezidenti, návštěvníci, logistické firmy atd.). Pro místní orgány představuje řešení problematiky parkování zvýšené úsilí, protože jednotlivé skupiny se rozcházejí v potřebách i v očekáváních, pokud jde o náklady, dostupnost i kapacitu. Jediným realizovatelným způsobem, jak veřejnost přimět k tomu, aby přijala opatření nového parkovacího managementu, je jasně ukázat, že „dojde ke zlepšení“. Podávejte jasné informace o tom, jak opatření fungují a kolik – pokud vůbec – budou muset lidé platit. Vysvětlujte, k čemu budou využity případné zisky z parkování. Užitečné nástroje a další potřebné informace naleznete v manuálu Practitioner Briefing Parking and SUMP.


Příklady dobré praxe: Ghent, Belgie: Diskuzní večery s veřejností, setkání zainteresovaných subjektů a veřejné konzultace

V Ghentu využili pro svůj PUMM tři různé formáty pro zapojení veřejnosti a partnerských subjektů: 1) diskuzní večery pro veřejnost, řízené facilitátorem, kde obyvatelé města diskutovali o návrhu PUMM; 2) obsáhlá konzultace se zástupci zainteresovaných subjektů; 3) měsíc trvající veřejné dotazování, které každému občanovi a organizaci umožnilo vznést komentář k návrhu PUMM. Šlo o nejrozsáhlejší participační proces, jaký kdy v Ghentu v oblasti plánování mobility provedli. Různé formáty umožnily týmu PUMM oslovit lidi z různých prostředí, různého věku, a tím posílit podporu plánu ze strany veřejnosti. Za účelem informování občanů město dokonce vytvořilo tematické noviny „de wijze gazet“.


Autor: Merijn Gouweloose, Město Ghent; informace shromáždil: EUROCITIES

Obrázek: Město Ghent

 

Příklady dobré praxe: Lille, Francie: Politický výbor pro řízení parkovací politiky na metropolitní úrovni

Evropská metropole Lille zřídila výbor pro parkování s cílem dosáhnout dohody o parkovací politice a strategii mezi zástupci politické a odborné veřejnosti jak na metropolitní úrovni, tak na úrovni obcí (95 obcí). Hlavním účelem tohoto výboru je „dohodnout se na společné vizi parkovací politiky na metropolitní úrovni…s cílem řídit intenzitu osobní automobilové dopravy a vrátit veřejný prostor zpět lidem“. Zapojení všech veřejných orgánů do institucionálního rámce umožňuje dosáhnout politického konsenzu. Transparentnost a neutralita rámce jsou hlavním faktorem úspěchu. Výbor má v plánu vytvořit bílou knihu parkování, podle které budou principy parkovací politiky součástí PUMM.

Autor: Ellie Deloffre a Olivier Asselin, Evropská metropole Lille, informace shromáždil Polis

Obrázek: Alexandre Traisnel, Evropská metropole Lille