Aktivita 1.1. Proveďte posouzení kapacit a zdrojů

Zdůvodnění

Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Tak lze najít silné a slabé stránky nebo překážky, které mohou ovlivňovat přípravu i realizaci plánu. Posouzením aktuální praxe v oblasti plánování zjistíte, nakolik je stávající praxe v souladu s principy, které jsou uvedeny na Akademii městské mobility. S tím úzce souvisí i otázka dostupných kapacit a zdrojů (jak lidských zdrojů, tj. zaměstnanci a dovednosti, tak finančních zdrojů). Bez dostatečných zdrojů bude úspěšná realizace plánu ohrožena.

Cíle

 • Získejte objektivní a přehledné informace o silných a slabých stránkách a příležitostech v plánovací praxi vašeho města v souvislosti s přípravou SUMP (např. politický, institucionální a právní rámec).
 • Zajistěte ve vašich úřadech a mezi partnerskými subjekty dostatečné dostupné kapacity řízení procesu plánování udržitelné městské mobility.
 • Proveďte posouzení jak potvrzených, tak možných zdrojů financování jak samotného procesu plánování, tak realizace jednotlivých opatření.

Úkoly

Praxe plánování

 • Proveďte analýzu vašich současných aktivit v oblasti plánování. Je vhodné k tomu použít internetový nástroj pro sebehodnocení (viz sekce Nástroje), díky kterému zjistíte, nakolik vaše současné plánovací procesy již zahrnují principy plánování udržitelné městské mobility. Tímto způsobem naleznete nedostatky a problémová místa, která bude nutné v souvislosti s novým SUMP vyřešit.
 • Identifikujte a analyzujte překážky, které by ve vaší obci mohly stát v cestě procesu přípravy SUMP, ale i impulsy, které by ho mohly podpořit a urychlit, např.:
  • Impulsy, které mohou podpořit přípravu i realizaci SUMP: obhájci z řad politiků, hlasy nutné pro lepší koordinování aktivit města, synergie s jiným procesem plánování, který zrovna začíná.
  • Institucionální, právní, finanční a regulační překážky, které ovlivňují celý proces SUMP: provozovatel autobusové dopravy v obci je soukromou firmou nebo je řízený správním orgánem na jiné úrovni, mohou příjmy z mobility být použity na financování opatření v oblasti mobility, jste schopni oslovit i třetí strany jakožto poskytovatele (např. společnosti provozující služby ride-hailing), existuje ve vaší obci politická vůle a podpora veřejnosti, alespoň v zásadě?
  • Procesní bariéry, které se mohou objevit v průběhu plánování: manažerské či komunikační mezi jednotlivými rezorty, případné volby.
 • Proveďte objektivní sebehodnocení, které je výchozím bodem pro zkvalitňování plánovacích procesů a politik.

Kapacity

 • Proveďte posouzení dovedností, kterými disponují možné partnerské subjekty, a zaměřte se na všechny klíčové dovednosti, potřebné pro plánování udržitelné městské mobility (viz seznam v sekci Nástroje).
 • Připravte strategii pro řešení nedostatků v potřebných dovednostech (např. vzdělávání, školení, spolupráce, nábor či externí smlouvy). To by měl připravit někdo, kdo je obeznámený s procesem SUMP (ideálně ve spolupráci s manažerem lidských zdrojů).

Zdroje

 • Definujte rozpočet požadovaný pro proces přípravy SUMP a zajistěte pro něj politickou podporu.
 • Vyhodnoťte pravděpodobný rozpočtový rámec pro realizaci opatření. Zvažte všechny místní, regionální, národní i evropské možnosti financování. V této fázi pravděpodobně půjde pouze o hrubý odhad, který vám ale pomůže zůstat realistickými.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Pro posouzení praxe plánování použijte metodu recenzního řízení ve spolupráci s externími odborníky.
 • Spolupracujte s dalšími rezorty nebo zapojte externí partnery (např. konzultanty, vysoké školy), abyste překonali mezery v potřebných dovednostech (podrobněji viz Aktivita 2.4).

Časový harmonogram a koordinování

 • Tato aktivita je potřebná hned na začátku procesu, její výsledky jsou zohledněny při nastavování efektivních pracovních struktur, především při zakládání ústředního týmu (viz Aktivity 1.2, 1.3 a 1.4).
 • Základní vklad pro přípravu na míru adaptovaného procesu plánování SUMP i pro rozhodnutí o potřebnosti nebo nepotřebnosti externí podpory (neboli u malých měst je pravděpodobné, že není potřeba).
 • Překážky, které musí být zohledněny ve třetí fázi plánování opatření.

Kontrolní seznam

✔ nalezli jsme silné a slabé stránky i překážky, které mohou mít dopad na proces SUMP.

✔ provedli jsme sebehodnocení, jehož výsledky jsou výchozím bodem pro optimalizaci procesů místního plánování.

✔ provedli jsme analýzu dovedností a finančních zdrojů nutných pro plánovací proces.

✔ připravili jsme strategii pro řešení nedostatků v oblasti dovedností.

✔ rozpočet pro proces SUMP byl schválen politickými představiteli.

✔ provedli jsme posouzení pravděpodobného rámce financování pro realizaci opatření.


Inspirace lze čerpat z evropského projektu


Dovednosti nutné pro plánování udržitelné městské mobility

Manažerské dovednosti nutné pro koordinování projektu

 • Projektový management (team building, process development, moderování a dokumentace)
 • Finanční management (plánování rozpočtu)
 • Personální management (včetně řízení víceoborových týmů, které tvoří externí i interní zaměstnanci)

Odborné dovednosti členů týmu

 • Plánování rozvoje měst a dopravní plánování, včetně regulačního rámce
 • Odborné znalosti z důležitých politických rezortů (ekonomický, sociální, životní prostředí)
 • Moderování, mediace
 • Metody sběru dat a empirické analýzy
 • Znalosti o opatřeních v oblasti mobility a posouzení dopadů
 • Psaní textů a design pro PR
 • Ekonomické analýzy, financování a investice
 • Zadávání veřejných zakázek

 

Požadavky na rozpočet pro přípravu SUMP

Náklady nutné na přípravu a vypracování SUMP se do značné míry liší, především v závislosti na rozsahu, dostupnosti stávajících plánů a studií a externí pomoci. Nejnákladnějším prvkem je sběr dat a dopravní modelování, proto je nezbytné poměrně přesně znát objem požadovaných dat a jak složité modelování vyžaduje váš plán, a to ještě před žádostí o schválení rozpočtu. Menší města často od dopravního modelování ustoupí, důvodem jsou vysoké náklady a omezené možnosti rozhodování v kontextu obce, raději se zaměří na opatření, která se již v podobném kontextu ukázala jako úspěšná (viz Aktivita 4.1, která radí, kdy je vhodné využít modelování). Další nákladné, ale užitečné aspekty jsou komplexní participační proces a profesionální design a komunikace.


Hledáme český modelový příklad