Aktivita 12.3. Hledejte a promýšlejte nové problémy, nové výzvy a nová řešení

Zdůvodnění realizace aktivity

Předtím, než zahájíte práce na přípravě další generace plánu udržitelné městské mobility, měli byste uvažovat o nových výzvách, které je vaše město musí řešit v oblasti mobility a dopravy. Úpravy a revize procesu jste již prováděli v průběhu implementace, nyní máte příležitost trochu poodstoupit a ze strategického hlediska se podívat, jak se vaše podmínky a očekávání změnily – je to důležité pro optimalizaci plánovacího procesu a výběru opatření v budoucnosti.

Poté, co jste zjistili, kde se nyní nacházíte, přichází na řadu rozhodnutí, kam chcete jít a které poznatky a znalosti si chcete s sebou vzít do dalšího cyklu. Jak ukazují zkušenosti, každý cyklus plánování pomáhá zvyšovat odbornost a efektivitu dalšího plánování. Podobu návrhu nového plánovacího procesu může ovlivnit první analýza problémů, která tak uzavírá kruh mezi současným a budoucím SUMP.

Cíle

 • Připravit se na další kolo plánování.
 • S perspektivou nových výzev promyslet zkušenosti ze současného cyklu plánování.

Úkoly

 • Promýšlet nové výzvy (společnost, technologie, dopravní systém), které by mohly mít vliv na budoucí cyklus plánování a implementaci SUMP. Výraznější změny mohou být v blízké budoucnosti očekávány především vlivem nových trendů v oblasti technologií a využití dat (např. Mobility as a Service/Mobilita jako služba, samořídící systémy, sdílená mobilita, big data).
 • Zjistit, jaké se ve městě nabízejí synergie mezi politikou mobility a politikami v jiných oblastech (využití půdy, energie, životní prostředí, ekonomický rozvoj, sociální inkluze, zdraví a bezpečnost).
 • Připravit se na plán udržitelné městské mobility nové generace.
 • Důkladně zvážit, které aktivity v Kroku 1 a Kroku 2 nebude nutné opakovat.


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Identifikovat nové výzvy, které se objevily v průběhu implementační fáze (např. v rámci diskuze se zainteresovanými subjekty, analýzy dat, nebo v rámci zjištěných úspěchů a neúspěchů v Aktivitě 12.1).

Časový harmonogram a koordinace

 • Před zahájením přípravy nového SUMP (stále v průběhu implementační fáze současného SUMP).
 • Uvažujte o revizi a aktualizaci celého plánu udržitelné městské mobility každých pět až deset let. Zatímco celý plán bývá zastaralý po deseti letech, jednotlivá opatření by měla být monitorována a aktualizována častěji – zvýšíte tak šanci na to, aby město implementovalo právě ta opatření, která jsou nejvhodnější.

Kontrolní seznam

 • byly nalezeny nové výzvy v oblasti dopravy a mobility ve městě.
 • poznatky a zkušenosti ze současného plánovacího cyklu jsou připraveny pro použití v dalších integrovaných plánovacích procesech.
 • byla dokončena aktualizace SUMP.

Podrobné informace v manuálu SUMPs-UP Measure pro pokročilá města; obsahuje doporučení, jak posuzovat nové technologie, posilovat inovativní opatření a vytvářet strategii pro inovace: http://sumps-up.eu/publications-and-reports/

Jedna z největších výzev budoucnosti, výzva, která přijde na mysl většině lidí, je automatizace. Výrobci aut již dlouho do svých vozů zavádějí další a další funkce, které se týkají propojení a automatizace. Ačkoliv však zavádění vozidel s autonomním řízením v současnosti zaznamenává značný pokrok, úspěšný přechod směrem k autonomním vozidlům do značné míry závisí na kvalitní integraci této nové technologie do stávajícího systému městské mobility, a to v rámci procesu SUMP. Je evidentní, že autonomní a automatizovaná vozidla musí být v SUMP zohledněna, nemělo by však jít pouze o nekritický souhlas s rušivými vlivy technologií, které problematiku autonomního řízení obklopují. SUMP by naopak měl dát místním správním orgánům pravomoc a podpořit je v tom, aby prováděly kritickou analýzu a revizi očekávaných technologických změn, a podle toho formovaly budoucnost. Zcela zásadní je, aby města hrála proaktivní roli a dala vzniknout jasné a populární vizi, která dává jistotu, že je město „plné technologií“, nikoliv „řízené technologiemi“.

Další informace a pokyny k možnému řešení budoucích výzev v oblasti autonomních vozidel naleznete v praktické příručce Automatizace silničních vozidel v plánování udržitelné městské mobility.

Dalším významným trendem budoucnosti je kromě automatizace i program Mobility as a Service (MaaS), který spojuje nejrůznější nové formy mobility (sdílení, mikromobilita, automatizace) jako součásti multimodálního systému v městské dopravě.

Praktická příručka Mobilita jako služba (MaaS) a plánování udržitelné městské mobility uvádí prvky, které jsou součástí programu MaaS a umožňuje pochopit, co to vlastně MaaS je, a také posoudit připravenost města, jakož i prozkoumat provozní a řídící modely pro MaaS v SUMP.

 

Příklady dobré praxe: Velký Manchester, Spojené království: Průběžně aktualizovaná online evidence

Dopravní strategie pro Velký Manchester 2040 spolu s Realizačním plánem pro Velký Manchester (2020-2025) stojí na komplexní evidenci, strukturované okolo šesti společenských trendů a témat, které určují poptávku po dopravě v tomto regionu.

Evidence je průběžně aktualizována, což jí umožňuje zachytit budoucí trendy a výzvy a zajistit, aby záměry plánu udržitelné městské mobility z těchto místně i časově relevantních trendů vycházely. Je důležité, aby město mělo dostatek zdrojů k zajištění pravidelných a systematických aktualizací dat/informací. Jen tak si může vytvořená evidence udržet svůj význam.


Autor: Ben Brisbourne, Úřad pro dopravu ve Velkém Manchesteru; informace shromáždil: EUROCITIES.
Obrázek: Velký Manchester