Aktivita 10.1. Koordinujte implementaci

Zdůvodnění realizace aktivity

Kvalitní Plán udržitelné městské mobility nemusí automaticky vést k dobrým výsledkům, k těm vede jen úspěšná implementace stanovených balíčků opatření a činností. Pokud má plán efektivně naplnit své cíle, je potřeba mít vhodný management, který bude dohlížet na implementaci a řídit rizika. Proto je nutné se dohodnout se všemi aktéry, kteří jsou do implementace činností zapojeni. Dále je nezbytné, aby hlavní tým PUMM v průběhu celé implementace pravidelně komunikoval s technickým/odborným personálem.

Cíle

 • Formalizovat role aktérů, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do implementace opatření
 • Zajistit řádnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými stranami
 • Podpořit a usnadnit efektivní proces a posloupnost implementace
 • Řešit možná rizika
 • Zajistit transparentnost implementace.

Úkoly

 • Jako hlavní tým SUMP zůstaňte aktivní, jen tak bude zajištěna kontinuita mezi procesem přípravy plánu a jeho implementací. I nadále se pravidelně (např. jednou měsíčně) setkávejte, abyste měli přehled o vývoji implementace a mohli v případě potřeby zasáhnout.
 • Všem úřadům, odborům a institucím odpovědným za implementaci činností předejte potřebnou dokumentaci, především přehled základních informací s popisem klíčových aspektů jednotlivých činností. Pokud tyto přehledy nemáte doposud k dispozici, vypracujte je nyní (informace o tom, co by mělo být součástí přehledu základních informací, naleznete v Aktivitě 8.1 a 8.3. V rámci těchto aktivit se přehledy obvykle připravují).
 • Dohodněte se na postupech a odpovědnostech managementu. Každá z činností by měla mít jednu osobu, která bude odpovědná za řízení procesu implementace. Každý z těchto manažerů činností by měl shrnout ujednání a dohody do pracovního plánu, který slouží jako společný rámec pro všechny zainteresované strany.
 • Proveďte posouzení rizik a naplánujte alternativní řešení (pokračování analýzy v Aktivitě 8.3). Které z činností mají silný dopad na další činnosti a případné odklady v implementaci by mohly ohrozit úspěch celého SUMP? A jak byste mohli zareagovat, pokud ke zpoždění dojde?
 • Udržujte pravidelný osobní kontakt s manažery jednotlivých činností. Dohodněte se na tom, v jakém formátu a jak často byste od nich měli dostávat informace o aktuálním stavu (např. stručné neformální telefonáty jen mezi koordinátorem SUMP a manažerem činnosti mohou zamezit zbytečné byrokracii). V případě jakýchkoliv potíží zintenzivněte komunikaci, poskytněte potřebnou podporu a pomoc a využijte úřední a politické posily k podpoře implementace.

 • Organizujte pravidelná setkání pro kontrolu celkového stavu implementačního procesu. Alespoň jednou ročně uspořádejte setkání všech manažerů činností.


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Propojit řízení implementace činností s širšími systémy řízení výkonu v rámci administrativy.

Časový harmonogram a koordinace

 • V průběhu implementační fáze.

Kontrolní seznam

 • předání základních informací implementátorům.
 • pro každou činnost byly dohodnuty jednotlivé koordinační a implementační kroky.
 • byla posouzena rizika a naplánovány alternativní aktivity.
 • byla stanovena forma pro pravidelnou aktualizaci stavu implementace, kterou budu provádět manažeři činností.


Příklady dobré praxe: Západní Yorkshire, Spojené království: Management projektu zajistí trvalý dialog

Struktura pro přípravu a implementaci PUMM v Západním Yorkshiru (WYCA) je definována v organogramu: výkonný výbor připravuje SUMP a implementační program; rozhodnutí dělají politici; dopravní komise funguje jako projektový výbor – dohlíží na přípravu a implementaci SUMP. O financování implementace jednotlivých činností SUMP rozhoduje samostatná investiční komise. Management projektu je odpovědný za implementaci spolu s vedoucími tematických pracovních balíčků. Koordinování probíhá prostřednictvím diskuzí s úředníky, které se konají jednou měsíčně, schůze s politickým výborem, konané jednou za dva měsíce, a konzultace s veřejností a zainteresovanými subjekty.

Autor: Steve Heckley, WYCA, informace shromáždil Polis. Obrázek: West Yorkshire Transport Strategy 2040

 

Příklady dobré praxe: Groningen, Holandsko: Regionální partnerství veřejného a soukromého sektoru pro spolupráci a koordinování činností

PUMM v holandském Groningenu může stavět na dlouholeté tradici udržitelného plánování jak přímo pro město, tak pro celý městský region. Pro lepší koordinování implementačního procesu činností v Groningenu ustanovili zmocňující platformu pod názvem Groningen Bereikbaar – soukromě-veřejné partnerství pro udržitelný a přístupný Groningen, které zajišťuje, aby spolupráce mezi všemi aktéry v rámci různých dopravních projektů byla efektivní. Tato platforma byla velmi úspěšná, pokud jde o zajištění politické podpory, zvýšení angažovanosti a shromažďování nejlepších zkušeností a poznatků z veřejného i soukromého sektoru, z vědeckých kruhů, od obyvatel města a dalších zainteresovaných subjektů.

Autor: UBC, na základě GroningenBereikbaar.nl. Obrázek: Jeroen van Kooten

 

Příklady dobré praxe: Brno, Česká republika: Monitorovací nástroj PUMM pro implementaci činností

Monitorovací nástroj PUMM je aplikace prostorové databáze (GIS) pro odborníky i širší veřejnost. Obsahuje informace z akčního plánu o všech investicích (rozpočet, rok realizace atd.) a umožňuje podrobnou analýzu těchto dat. Odborníci (většinou partnerské organizace) využívají tento nástroj pro řízení implementace SUMP. Nástroj umožňuje spolupráci všech zúčastněných stran na jedné platformě, jde tedy o značnou úsporu času a lepší koordinaci implementačního procesu. Obyvatelé města mohou aplikaci využít jako zdroj informací o implementaci SUMP. Využití aplikace jako nástroje pro zapojení veřejnosti je momentálně ve vývoji.
      Autor: Lukáš Báča, Město Brno; informace shromáždil Rupprecht Consult. Obrázek: Kateřina Nedvědová, Město Brno