Aktivita 1.4. Naplánujte zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Neodmyslitelnou součástí plánu udržitelné městské mobility je komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace.  Pro samotnou přípravu takové plánu lze využít řady zdrojů: http://www.participativnimetody.cz/. http://www.iprpraha.cz/participativniplanovani, https://www.eltis.org/glossary/participation. 

Veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu a to průběžně. Participace probíhá průběžně v rámci celého procesu. Existuje několik klíčových momentů - milníků, kdy je třeba se zastavit a vrátit se k vizím, scénářům a zhodnotit soulad připravovaných opatření s dříve nastavenými dokumenty.

Podrobné informace ke komunikaci jsou uvedené na tomto odkaze.

V příloze jsou ke stažení šablony pro zpracování komunikační strategie a shrnutí Jak komunikovat?.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Není třeba rozumět anglickému jazyku, aby bylo zřejmé, jakým rozdílným způsobem přistupují města k zapojování veřejnosti.


Inspirace z překladu evropské metodiky SUMP 2.0. Naplánujte zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Odůvodnění

Přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivní podporu ze strany veřejnosti i zainteresovaných subjektů. Spolupráce s různými subjekty je obvykle považována za běžnou praxi, ale často se stává, že do plánování mohou mluvit jen určité skupiny. Je nezbytné zapojit všechny vhodné subjekty do celého procesu plánování a zabývat se jejich specifickými požadavky. Tento přístup pomůže legitimizovat SUMP a zvýšit jeho kvality. Pouze takový SUMP, na jehož vypracování se po celou dobu podílela veřejnost a další partneři, má šanci být akceptován a fungovat dobře po stránce financování a uplatnění v praxi. Zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů je tedy zcela zásadním prvkem procesu SUMP.

Zapojení zainteresovaných subjektů vyžaduje speciální strategii, která při jednání s úřady, soukromými firmami, organizacemi občanské společnosti nebo se všemi dohromady vychází z rozdílných formátů a technik. Zapojení veřejnosti je zásadní pro zajištění legitimity a kvality rozhodování, a kromě toho je i podmínkou ze strany EU a mezinárodních konvencí.

Cíle

 • Zajistěte dobře strukturované zapojení všech relevantních subjektů do všech klíčových fází procesu plánování.
 • Vybudujte transparentní kulturu plánování, která staví na dialogu, pravidelné komunikaci a konzultacích.
 • Povzbuzujte veřejnost a umožněte jí aktivní účast na diskuzích, především v prvních fázích, kdy je proces otevřený a flexibilní.
 • Vypracujte udržitelné metody pro zapojení veřejnosti, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel, a zajistěte nadšení pro proces plánování v řadách širší veřejnosti.
 • Posilujte roli občanské společnosti a místní politické kultury.
 • Zajistěte celkovou kvalitu, (nákladovou) efektivitu, transparentnost, legitimitu a akceptovatelnost SUMP.

 

Kdo jsou „občané“ a „zainteresované subjekty“?

Občané jsou všechny osoby, které žijí a/nebo pracují ve funkčním městském regionu, pro který má být vypracován váš SUMP. V tomto dokumentu je termín občané obvykle zaměnitelný s termíny lidé, obyvatelé nebo veřejnost.

Zainteresované subjekty jsou všichni jednotlivci, skupiny či organizace, které jsou nějakým způsobem dotčené budoucím plánem, a/nebo ho naopak mohou ovlivnit. V tomto dokumentu se termín zainteresované subjekty obvykle týká zainteresovaných institucí, jako jsou orgány veřejné správy, politické strany, občanské a komunitní skupiny, podnikatelské organizace, provozovatelé dopravy a výzkumné instituce.

Zainteresované subjekty jsou do procesu SUMP většinou zapojeny intenzivněji než širší veřejnost. Proto je nezbytné zajistit, aby zájmy všech dotčených společenských skupin, včetně těch, které jsou obvykle „mimo dosah“ a nedostatečně zastoupené, byly řádně zastupovány díky zapojeným subjektům.

 

Úkoly

 • Začleňte aktivity podporující zapojení veřejnosti a dalších subjektů do plánovacích procesů jako jejich standardní součást. Zjistěte, do kterých fází a kroků plánovacího procesu budou veřejnost a subjekty zapojeny, a najděte vhodné participační metody pro každou skupinu. Proveďte revizi osobních i internetových nástrojů a vyberte ty nejvhodnější.
 • Zřiďte stálou „řídící skupinu“, jejímiž členy jsou důležití politici a zástupci významných zainteresovaných subjektů. Tato skupina poskytuje podněty a pokyny ke strategickému rozhodování v průběhu celého procesu SUMP. Použijte mapování zainteresovaných subjektů, které je součástí Aktivity 1.3, abyste zjistili, které subjekty mají být součástí řídící skupiny. Řídící skupina se bude pravidelně účastnit mítinků a brífinků a poskytovat zpětnou vazbu, která pomůže nastavit rámec pro klíčová rozhodování.
 • Připravte komunikační a participační strategii včetně časového harmonogramu a obecné strategie pro aktivity PR (zapojení médií atd.).
 • Usilujte o maximální interaktivní zapojení partnerů (viz níže sekce „Aktivity nad rámec základních požadavků“), ale zařaďte do své strategie alespoň proaktivní informace směrem k veřejnosti (tzn. vy oslovujete veřejnost, nikoliv naopak).
 • Ujistěte se, že jste zapojili všechny dotčené sociální skupiny, tzn. včetně osob s postižením, mladých i seniorů, etnických menšin, méně movitých osob, samoživitelů a samoživitelek a dalších obvykle méně početně zastoupených sociálních skupin. Pozor na lobbystické skupiny, které mohou celý proces blokovat.
 • Naplánujte vydávání tiskových zpráv s informacemi o přípravě nového SUMP a s výzvou k zapojení pro všechny skupiny obyvatel a zainteresovaných subjektů. Uvažujte o kombinování různých nástrojů, a to včetně tradičních formátů jako reklamy v tištěných novinách, newslettery, letáky do domácností, oznámení na webu, ale i novější formáty jako sociální sítě, krátká videa, drop-in centra nebo samostatná webová stránka.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Připravte plán, jak veřejnost i zainteresované subjekty zapojit do plánování aktivnějším způsobem, s využitím rozmanitějších participačních nástrojů (např. studijní cesty, internetová fóra, občanské panely).
 • Pokuste se rozšířit skupiny zainteresovaných subjektů o zájmové a lobbystické skupiny (zajistěte však kvalitní moderování možných kritických diskuzí).
 • Zajistěte maximální transparentnost a umožněte demokratičtější a participativní rozhodování, a to v průběhu celého procesu (Aarhuská úmluva)
 • Pro pokročilá města: zapojte zainteresované subjekty mnohem aktivněji do rozhodování i do řízení přípravy SUMP.

Podrobnosti k úkolům

Čtyři nejdůležitější otázky o procesu, které je třeba vzít v úvahu při přípravě strategie pro zapojení:

 • Proč? Proč proces zapojení probíhá? Jak ovlivní strategii/program?
 • Kdo? Kdo by měl být zapojen do rozhodování? Jak takové lidi najít?
 • Jak? Jak bude proces zapojení probíhat? Jaké nástroje a techniky bychom měli využít?
 • Kdy? Kdy by jednotlivé aktivity měly probíhat? A kdy není vhodné partnery zapojovat?

Časový harmonogram a koordinování

 • Plánování nejdůležitějších aktivit pro zapojování by mělo být dokončeno ještě před zahájením procesu SUMP.
 • Sestavte „řídící skupinu“, kterou budou tvořit politici a zástupci dalších zainteresovaných subjektů společně s (nově založenou) ústřední skupinou (viz Aktivita 1.2); při sestavování zohledněte geografický rozsah SUMP a požadavky na plánování.
 • Zapojování zainteresovaných subjektů probíhá v průběhu celého procesu SUMP.
 • Zajistěte zapojení veřejnosti do důležitého rozhodování ve vybraných krocích. Zapojení veřejnosti obvykle funguje lépe, když se soustředí jen do několika vybraných aktivit, jinak hrozí únava veřejnosti a nezájem o další participaci. Obrázek níže doporučuje užitečné kroky, využitelné pro zapojování veřejnosti.

Obrázek - zahrnutí  veřejnosti do procesu plánování


Kontrolní seznam

✔ známe skupiny vhodných zainteresovaných subjektů.

 Zajímavé - příklad z Česka.