Krok 3 - Analýzy


Aktivita 3.1. Identifikujte informační zdroje a spolupracujte s vlastníky dat

Dřív, než začnete rozhodovat o budoucí politice, musíte znát současné problémy, a v oblasti dopravy a mobility bývají potřebné informace často roztříštěné a neúplné. Pro kvalitní analýzu musíte nejprve zjistit, jaká data budete potřebovat, jaké informace máte k dispozici a co vám zatím chybí. Řádnou analýzu nemusí vzdávat ani města, která mají jen omezené nebo vůbec žádné údaje k dispozici, pro ně jde o příležitost, jak v rámci procesu SUMP 2.0. zlepšit úroveň sběru dat. Pro většinu měst však představuje největší problém to, že dostupná data nejsou časově ani prostorově sladěná a nacházejí se u různých vlastníků dat nebo v systémech úložišť. Problém pak může nastat v přístupu k datům, obvykle kvůli neochotě komerčních operátorů, jejich požadavkům na vyšší cenu nebo na obchodní tajemství. Tyto potíže lze překonat díky důsledné komunikaci s vlastníky dat, vzájemnému sdílení dat a datovému auditu. Na základě zkušeností lze konstatovat, že včasné zapojení vlastníků dat (interních i externích) a jasné dohody přispívají k ochotnější spolupráci.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Identifikovat potřeby města v oblasti dat, především z hlediska politických priorit a možných cílů. Získat přehled o dostupných datech, jejich kvalitě a míře dostupnosti.
  • Najít mezery v dostupných datech a dalších informacích o mobilitě, které potřebujete pro vaši analýzu.
  • Ve spolupráci s interními a externími organizacemi doplnit soubor dat a ideálně nastavit dlouhodobou spolupráci za účelem poskytování nutných dat i v budoucích letech.
  • Kombinací dat dostupných ve vaší vlastní organizaci, z jiných organizací a v případě potřeby doplněných o sběr nových dat připravit soubor informací k městské mobilitě a dalším souvisejícím oblastem, který umožní provést analýzu současného stavu.

Aktivita 3.2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

Kvalitní a důkladná analýza stavu mobility je zásadní pro definování vhodných strategií, a současně poskytuje výchozí bod pro měření budoucího pokroku. Analýza by měla být maximálně komplexní, ale zároveň, především s ohledem na dostupné zdroje, dobře zvládnutelná. Ačkoliv řádná analýza všech dopravních sítí, všech způsobů dopravy a všech klíčových aspektů udržitelné městské mobility je pro SUMP 2.0. nezbytná, neměli byste věnovat nadbytek času a energie analyzování všech dostupných údajů, tedy i těch, které jsou pro řešení hlavních problémů ve vašem městě nepodstatné. Tam, kde je to možné, by proces plánování měl vycházet ze stávajících plánů a strategií.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Provést revizi současné situace a důležitých vývojových trendů v oblasti dopravy a mobility na celém území funkčního městského regionu. Revize vychází z údajů a příslušných plánovacích dokumentů pro osobní mobilitu i nákladní dopravu.
  • Připravit seznam problémů a příležitostí, které se týkají městské mobility (např. dosažitelnost služeb, míra znečištění, sociální nerovnost, bezpečnost silničního provozu, ochrana klimatu, vzorce využití půdy, odolnost dopravních sítí).
  • Identifikovat klíčové problémy, na jejichž řešení bude váš SUMP 2.0. zaměřen, a seřadit je podle priorit.