Krok 10 - Řízení implementace

Aktivita 10.1. Koordinujte implementaci aktivit

Alfou a omegou kvalitního SUMP 2.0. není proces zpracování, či jeho finální výsledek, ale schopnost jej implementovat do praxe. Samotný dokument tak nemusí automaticky vést k požadovaným výsledkům, k těm vede jen úspěšná implementace stanovených balíčků opatření a aktivit. Pokud má plán efektivně naplnit své cíle, je potřeba mít vhodný management, který bude dohlížet na implementaci a řídit rizika. Management se ale tvoří už při kroku 1 a 2. Už tehdy bylo potřeba se dohodnout se všemi aktéry, kteří mají být do implementace činností zapojeni. Jen za těchto podmínek bude moci koordinátor mobility, případně hlavní tým SUMP, pravidelně komunikovat s dalším odborným personálem, a to v průběhu celé implementace. Pokud bereme fakt, že SUMP je strategický dokument, tak právě tato aktivita představuje nastavení parametrů pro strategické řízení. V přechozích krocích probíhaly přípravné fáze, zde jsou již finalizované a město může SUMP realizovat dle jasného harmonogramu, odpovědností a finančním plánem.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Upřesnit roli aktérů, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do implementace opatření
  • Zajistit řádnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými stranami
  • Podpořit a usnadnit efektivní proces a posloupnost implementace
  • Řešit možná rizika
  • Zajistit transparentnost implementace.

Aktivita 10.2. Zajistěte nutné chytré služby a zboží 

V České republice je tato oblast spojována s inovativními a ekologickými produkty, službami a obchodními modely (např. nízkoemisní vozidla, systémy sdílené mobility, mobilita jako služba atd.). Významnou součástí implementace by tak mělo být zajištění těchto produktů a služeb. V předchozích krocích byly navrženy v obecné rovině, nyní je nutné je implementovat do praxe. Běžné nákupy zboží a služeb jsou v každé veřejné správě standardním procesem, ale zadávaní zakázek na inovativní produkty nebo tzv. „zelené nákupy“ už vyžadují pozornost zkušených odborníků, či celého týmu. Jedná se o velké částky, které města musejí investovat do nákupů služeb a zboží. Na druhé straně, právě taková opatření jsou silným motorem, který může urychlit žádoucí změny v městské mobilitě. Je to ale o kupní síle měst a regionů, zda si takovou investici mohou dovolit. I to je potřeba řešit v předchozích fázích. Pokud jsou nákupy prováděny správně, jejich přidaná hodnota se projeví minimalizací negativních sociálních a environmentálních dopadů a prosazením inovativních produktů na trhu.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Zajistit včasné a efektivní pořízení veškerých produktů a služeb, potřebných pro implementaci činností.
  • Minimalizovat negativní sociální a environmentální dopady nákupů.
  • Usnadnit propagaci a šíření nových udržitelných technologií a služeb.

Dodatek

Poté, co byl SUMP oficiálně schválen a přijat, je zahájena implementační fáze. Vzhledem k tomu, že Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem, poskytuje jasný a spolehlivý rámec pro aktivity, ale neslouží k podrobné specifikaci toho, jak budou implementovány jednotlivé činnosti a co je třeba pro jejich implementaci zajistit (zakoupit). Tyto složité implementační úkoly obvykle neprovádí hlavní tým SUMP, ale odpovědný odbor/oddělení. Proto je důležité předat potřebné informace implementátorům z řad odborníků, a následně dostatečně koordinovat implementaci všech aktivit. Hlavní tým tak zajistí potřebnou konzistentnost procesu. Například zatímco zajištění služeb a zboží je v jakékoliv veřejné správě standardním procesem, zadávání tenderů na inovativní produkty nebo „zelené nákupy“ často vyžadují pozornost hlavního týmu SUMP, který zajistí úspěšné zavedení jak nových produktů, tak nových postupů při pořizování služeb/zboží.