Lekce 2 - Přínosy realizace plánu udržitelné městské mobility

Čím je plánování udržitelné mobility pro města a obce přínosné? Jaké jsou příklady úspěchu ve městech, kterým se podařilo proměnit SUMP ve skutečné politické strategie? Zde je stručný výběr toho, co příprava a realizace SUMP může městu přinést. Na konci jsou pak uvedeny příklady z evropské metodiky.

Tato část představuje čtyři přínosy:

 • S - sociální a ekonomické přínosy zvyšování kvality ovzduší jsou víc než zřejmé.
 • U - město, to jsou lidé. Pokud získáte lidi na svou stranu, je "vymalováno".
 • M - aktivní mobilita, to je cesta. A pak už jen stačí zajistit aktivním lidem bezpečnou infrastrukturu.
 • P - plánovat veřejný prostor? Jen v jednotě! Není řeč o zapojování veřejnosti, ale o jednotě...

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)S.
Anglické slovo "Sustainable" znamená "Udržitelné"
Nečistoty v ovzduší přispívají jen v zemích EU k předčasnému úmrtí až ve 400 tisících případech ročně. Sociální a ekonomické přínosy zvyšování kvality ovzduší jsou tedy víc než zřejmé. Nicméně mělo by jednat o společné úsilí nás všech o lepší zdraví pro všechny. M.
Anglické slovo "Mobility", znamená "Pohyblivost". Zůstaňme u slova mobilita a doplňme aktivní. Podpora aktivní mobility má prostě pozitivní důsledky na naše zdraví a i na bezpečnost.

Praktická cvičení z České republiky. Co řekl starosta města Litomyšl Daniel Brýdl k přípravě vlastního SUMP ? „Vnímat „udržitelnou mobilitu“ jsme jako téma začali v Litomyšli teprve nedávno. Začali jsme se nad tím scházet a dávat hlavy dohromady. Mimo hledání možností, jak usnadnit cyklistům a chodcům pohyb po městě i ven z Litomyšle, kde realizace bude často... číst dáleP.
Anglické slovo "Plan" má sice stejný význam i v českém jazyce, ale samotnému slovu plán, či plánování se dá rozumět různě. Z pohledu Akademie městské mobility se můžeme dívat na plánování v řadě souvislostí.


  Chcete vědět více?


  S.
  Anglické slovo "Sustainable" znamená "Udržitelné"
  S. jako společné úsilí o lepší zdraví pro všechny. Nečistoty v ovzduší přispívají jen v zemích EU k předčasnému úmrtí až ve 400 tisících případech ročně. Sociální a ekonomické přínosy zvyšování kvality ovzduší jsou tedy víc než zřejmé. Nutnost snižovat množství emisí CO2 v ovzduší jako součást boje proti klimatickým změnám je obecně uznávanou skutečností – a silniční doprava je druhým největším zdrojem emisí CO2 v zemích EU. I přesto mnohá evropská města překračují normy, které EU pro kvalitu ovzduší stanovila.

  V Madridu, hlavním městě Španělska, zaznamenali pouhé tři měsíce po zavedení nízkoemisních zón, které jsou součástí tamního SUMP, snížení oxidu dusičitého v ovzduší o 15 %. Francouzské město Toulouse ve svém posledním SUMP  stanovilo cíl snížit počet osob, které jsou vystaveny zvýšeným koncentracím emisí dusíku, z 8 – 18 tisíc (rok 2013) na méně než 300 do roku 2030. Nejúčinnější cesta k tomuto cíli vede přes zapojení co největšího počtu vládních resortů a institucí na různých úrovních vlády.  U
  .
  Anglické slovo "Urban", znamená "Městský". Co je ale město? To jsou především lidé a jejich životní styl.

  Bez podpory veřejnosti se prostě politik, ani úředník neobejde.

  Dosáhnout pozitivních výsledků, to vyžadovalo a bude vyžadovat aktivní zapojení místních obyvatel. V italském Milánu se podařilo prostřednictvím SUMP, který zohlednil i názory 755 aktivně zapojených obyvatel, realizovat nízkoemisní zóny na 70 % území města. Intenzivně probíhající veřejná diskuze, do níž se zapojily kromě veřejnosti i další zainteresované strany, pomohla minimalizovat opoziční postoje.

  V Budapešti se v rámci podobného procesu podařilo shromáždit víc než 1000 veřejných komentářů, z nichž většina vyjadřovala přání mít ve městě víc opatření, která jsou vstřícná k životnímu prostředí. Angažovanost veřejnosti rovněž přispěla k angažovanosti politiků. Tato spolupráce na přípravě SUMP, kromě toho, že pomohla přesvědčit veřejnost, přinesla i řadu významných poznatků a nových myšlenek.

  Obyvatelé měst jsou v současnosti připraveni na to, aby vedení měst a obcí prováděla změny. Ve francouzském Nantes proběhl průzkum mezi cestujícími veřejnou dopravou, kde 50 % dotazovaných uvedlo, že si vybrali k dopravě autobus, ačkoliv doma mají auto. Ve Stockholmu zase během pěti let díky konzultacím a spolupráci s veřejností zvýšili podporu veřejnosti pro poplatky za přetížení z původních 33 na 67 %. Když nic jiného, zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran je nástroj, který politikům pomáhá přesvědčit obě skupiny o potřebě plánovaných ambiciózních opatřeních, a také pochopit, co může být ze strany veřejnosti přijímáno dobře. Političtí představitelé tak mohou snížit riziko vyplývající z odmítnutí opatření.

   

  Je třeba ukázat město jako příjemné pro život, což je výhrou pro jednotlivce i firmy

  Cestování udržitelným způsobem může být často výhodnější než jízda autem. Síť sdílené mobility, která funguje v italském Milánu, zahrnuje kromě jízdních kol i koloběžky a elektromobily. Její výhody již přilákaly víc než půl milionu registrovaných zájemců.

  Ulice, které budou bez ohledu na použitý způsob dopravy bezpečné pro všechny uživatele, přispívají k vyšší kvalitě života ve městě a k lepší průchodnosti města. I když je samozřejmě ve hře celá řada faktorů, není jistě náhoda, že sedm z deseti nejlepších měst k bydlení v zemích EU má vlastní SUMP. Ulice, na kterých se podařilo snížit objem motorové dopravy, se změnili z dopravních tepen v atraktivní prostor vhodný pro společenskou interakci a městský život.

  Zastoupení různých způsobů dopravy posiluje ducha místa, zlepšuje image každého města, pomáhá místnímu obchodu i turistickému ruchu, podporuje regeneraci města a zvyšuje mezinárodní investice. Když se v Kodani rozhodli z jedné ulice udělat pěší zónu, obchody se během jediného roku zvedly o 30 %. Podobně ve španělském Madridu uzavřeli v předvánočním čase roku 2018 jednu z hlavních dopravních tepen pro veškerou motorovou dopravu a obrat zdejších obchodů vzrostl o 9,5 % (ve srovnání se stejným obdobím v roce 2017). V krátkodobém horizontu může na základě takových opatření dojít ke snížení obratu, což může vzbudit nevoli, většinou to ale netrvá víc než rok a zisky se zřetelně projeví.

  Pro firmy je výhodné, když zaměstnanci mají víc možností dopravy – zaměstnanci budou trávit méně času na silnicích, a také vzroste počet kvalitních uchazečů o práci, je totiž dokázané, že kvalifikované osoby se s mnohem vyšší pravděpodobností budou ucházet o práci ve městě, které je atraktivní. Dále platí, že zranitelné skupiny obyvatel, včetně osob s omezenou pohyblivostí nebo ekonomicky znevýhodněných osob, mají mnohem větší šanci najít práci tam, kde byly odstraněny bariéry v dopravě. Z toho vyplývá, že kvalitní mobilita posiluje sociální spravedlnost, protože zvyšuje standard pro všechny, a nejen pro jednu skupinu na úkor ostatních. Z analýzy nákladů a přínosů, která v rumunském městě Arad provázela proces rozhodování o opatřeních vhodných pro místní SUMP, vyplývá, že každý investovaný milion vynese zhruba dva miliony eur. Stockholm vyčíslil svůj roční socioekonomický přínos v důsledku opatření udržitelné mobility na 60 milionů euro.


  M.
  Anglické slovo "Mobility", znamená "Pohyblivost". Zůstaňme u slova mobilita a doplňme aktivní. Podpora aktivní mobility má prostě pozitivní důsledky na naše zdraví a i na bezpečnost.

  Podpora rozvoje aktivních způsobů dopravy se pozitivně odráží i na veřejném zdraví a bezpečnosti silničního provozu. Podle jedné z britských studií je riziko rakoviny nižší o 45 % u těch osob, které pravidelně jezdí do práce na kole. Druhé největší estonské město Tartu dokázalo díky investicím do veřejné infrastruktury během pouhých pěti let zdvojnásobit podíl cyklistické dopravy ze 4 % na 8 %. Cílem plánování udržitelné městské mobility je vytvářet ucelené a soudržné politické strategie a propojovat sektor dopravy se sektorem zdraví. Města mají určitě celou řadu důvodů, proč mít dobrou politiku veřejného zdraví, ale pravděpodobně nebude náhoda, že osm z deseti nejzdravějších měst EU má vlastní SUMP.

  V roce 2017 zahynulo na městských dopravních komunikacích v EU 9600 osob, což je 38 % z celkového počtu 25 047 osob usmrcených při dopravních nehodách. 70 % úmrtí na silnicích v městských oblastech se týkalo zranitelných účastníků dopravy – 39 % chodců, 12 % cyklistů a 19 % cyklistů na elektrokolech. Opatření v oblasti udržitelné mobility mohou efektivně přispívat k řešení problémů s bezpečností dopravy ve městech a k dosažení cíle EU snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění při dopravních nehodách na polovinu. V úsilí o dosažení změn ve vzorcích městské mobility by bezpečnost silničního provozu měla hrát rozhodující roli. Subjektivně vnímaná i skutečná bezpečnost má zásadní vliv na volbu způsobu dopravy, především v případě udržitelných způsobů dopravy, jako jsou chůze a jízda na kole, případně přístupu k službám veřejné dopravy. Je nutné, abychom uznali, že dopravní komunikace pro udržitelnou mobilitu jsou rovněž bezpečnější. Integrovaná opatření jako lepší infrastruktura pro cyklisty, širší chodníky a důsledně vyžadovaný rychlostní limit výrazně zvyšují bezpečnost dopravy ve městech. Když Varšava začala v polovině první dekády nového tisíciletí pracovat s vlastním plánem udržitelné městské mobility, počet dopravních nehod na území města začal klesat a v současnosti je nehod o 21 % méně a počet úmrtí při dopravních nehodách klesl dokonce o 60 %.


  P.
  Anglické slovo "Plan" má sice stejný význam i v českém jazyce, ale samotnému slovu plán, či plánování se dá rozumět různě. Z pohledu Akademie městské mobility se můžeme dívat na plánování v řadě souvislostí.

    1) Méně aut a jednodušší přeprava

    Pokud je infrastruktura pro dopravu a cestování dobře promyšlená, a především pokud koordinování práce odboru plánování rozvoje města a odboru dopravy probíhá správně, mezi jednotlivými způsoby dopravy vzniká mnohem méně sporů o veřejný prostor. Plány udržitelné městské mobility pomáhají vytvořit komplementaritu, která vyhovuje individuálním potřebám v oblasti mobility. Opatření, která byla na základě SUMP z roku 2016 realizována v italském Milánu, přispěla ke snížení počtu obyvatel používajících k dopravě osobní auto až o 50 %, což je výrazně pod celostátním průměrem. Město je tak na dobré cestě ke splnění stanovených cílů. Plány pomáhají zvrátit negativní trendy v oblasti mobility. Díky propagaci SUMP ve Francii již od 90. let minulého století se podařilo v téměř každém větším městě zastavit trend zvyšování podílu osobní automobilové dopravy na přepravě. Ve dvou předcházejících dekádách se podíl osobních aut na přepravě zvýšil až o 22 %, v současnosti klesl až o 8 %.

    V třetím největším městě Maďarska, Segedínu, pomohl SUMP zastavit rapidní pokles ve využívání služeb veřejné dopravy.

    2) Síla v jednotě

    Čím víc integrované a rozmanité jsou možnosti, které udržitelná mobilita ve městě nabízí, tím efektivnější a odolnější je celý dopravní systém. V belgickém Ghentu byl poslední SUMP realizován v roce 2017, od té doby došlo ke zvýšení podílu cyklistů v centru města o 25 % a mimo centrum až o 35 %. V Antverpách po poslední aktualizaci SUMP v roce 2015 klesl podíl osobních aut, která průměrně ve všední den přijíždějí do města, o 25 % (cca o 14 tisíc aut méně).

    Dlouhodobá a integrovaná povaha plánu udržitelné městské mobility umožňuje zjistit maximum o možných přínosech. Protože jde o dlouhodobý závazek, jehož součástí jsou cíle, na kterých se shodne většina zainteresovaných, pomáhají SUMP lépe zvládat nejistotu a definovat jasné metriky pro postupný pokrok směrem k žádoucímu cíli. Vzhledem k tomu, že SUMP vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými odbory správy města a napříč úrovněmi správy a vlády, pomáhá vybudovat společnou vizi a propojit instituce, které (doposud) nebyly zvyklé na užší spolupráci. SUMP tím současně výrazně přispívá k efektivní realizaci politik a strategií ve městě.

    Podle maďarské Budapešti byla příprava SUMP klíčovým faktorem, který umožnil harmonizovat myšlení a celkovou atmosféru mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, počínaje odbory městské správy a konče dopravními společnostmi. Taková koordinace je zárukou vzájemné podpory a dotažení všech opatření až ke stanovenému cíli. Dopravní předpisy jsou zbytečné, pokud tady není policie, která by jejich dodržování vymáhala. Pěší zóny mohou sloužit ke svému účelu jen tehdy, pokud jsou součástí širší strategie pro městskou mobilitu. V Antverpách zašli tak daleko, že se rozhodli vypracovat společný plán udržitelné mobility pro celý region, který zahrnuje i 33 okolních obcí.