Aktivita 12.2. Sdílejte výsledky a získané poznatky

Odůvodnění

Každé město má nějaké silné stránky, potýká se s těmi slabými, může se učit od druhých, nebo naopak učit ostatní, a to ve všech oblastech a aspektech procesu SUMP. Sdílení poznatků a zkušeností v první řadě pomáhá městům napříč evropským kontinentem postupovat kupředu, vyvíjet se a zlepšovat společnými silami. Kromě toho získávají příležitost důkladně promýšlet vlastní zkušenosti a učit se od druhých. Je rovněž důležité, co všechno se rozhodnete sdílet s ostatními. Lidé obvykle s radostí informují o svých úspěších, většinou jdou však neradi na veřejnost s tím, co se jim nepodařilo. To je sice pochopitelné, ale často se to nejdůležitější naučíme z toho, co nešlo právě podle plánu (ať už v pozitivním, či negativním smyslu).

Cíle

  • Najít příležitosti ke sdílení poznatků a zkušeností s dalšími městy ve vašem státě, regionu nebo jazykové oblasti (a pokud to jde, i mimo tato území).
  • Najít příležitosti učit se z poznatků a zkušeností jiných měst ve vašem státě, regionu či jazykové oblasti (a pokud to jde, i mimo tyto oblasti). Může jít o zkušenosti s obsahem PUMM, s procesem jeho přípravy a implementace nebo s opatřeními.
  • Buďte ochotní sdílet otevřeně i méně pozitivní zkušenosti, především pak to, co jste se z nich naučili a co a jak byste příště udělali jinak.

Úkoly

  • Zaměřit se na promýšlení a dokumentování toho, co jste se naučili.
  • Sdílet výsledky analýzy úspěchů a neúspěchů s jinými městy pro jejich poučení.
  • Oslovit města ve vaší zemi/regionu, se kterými již máte navázané kontakty, a vyzvat je ke sdílení a výměně zkušeností. Může jít o jednoduchý půldenní workshop se zástupci jednoho či dvou měst.

Aktivity nad rámec základních požadavků

  • Pro Eltis napište případovou studii o vaší zkušenosti s plánem udržitelné městské mobility ve vašem městě: http://www.eltis.org/discover/case-studies.
  • Zaregistrujte se na webu CIVITAS a sdílejte zde zkušenosti s dalšími městy a subjekty, které se snaží rozvíjet udržitelnou mobilitu: https://civitas.eu

Časový harmonogram a koordinace

  • Poté, co jste nějaký čas promýšleli – a pochopili – vaše úspěchy a neúspěchy, začněte vaše poznatky a zkušenosti sdílet s druhými.

Kontrolní seznam

✔ vaše poznatky jsou zdokumentovány a zpřístupněny ostatním.

 

Příklady dobré praxe: Ginosa (Itálie), Rivas-Vaciamadrid (Španělsko), Kilkis (Řecko): Výměna znalostí v evropském výukovém programu pro města

Výukový program 3 v programu CIVITAS SUMPs-Up umožňuje malým a středně velkým městům sdílet prostřednictvím nejrůznějších aktivit své znalosti a zkušenosti. Na základě tohoto sdílení se město Rivas-Vaciamadrid dozvědělo, jaké jsou jednotlivé kroky pro výběr, strukturalizaci a popis jednotlivých opatření, a následně přistoupilo k reorganizaci vlastního systému veřejné dopravy. Pracovní skupina PUMM v řeckém Kilkis se zabývala především poznatky o zapojení zainteresovaných subjektů, výběru opatření, monitorování a evaluaci, a to s cílem vytvořit efektivní metodiku implementace. V italské Ginose plánují ustanovit pracovní skupinu pro PUMM, která by poznatky z programu začlenila do dlouhodobých strategií města a pomohla tím posílit udržitelnost v koncepci města.

Autor: Jorge Romea Rodriguez, Rivas Vaciamadrid, Loredana D. Modugno, Ginosa Municipality, Eleftheria Spanou, Kilkis Municipality; informace shromáždil ICLEI

Obrázek: Ana Dragutescu