Aktivita 10.2. Zajistěte nutné služby a zboží 

Zdůvodnění realizace aktivity

Významnou součástí implementace je zajištění zboží a služeb, potřebných pro implementaci opatření a činností vašeho SUMP. Běžné nákupy zboží a služeb jsou v každé veřejné správě standardním procesem, ale zadávaní zakázek na inovativní produkty nebo tzv. „zelené nákupy“ už vyžadují pozornost hlavního týmu SUMP. Vzhledem k vysokým částkám, které evropská města v tomto směru utrácejí, jsou tyto nákupy samy o sobě silným motorem, který může urychlit žádoucí změny v městské mobilitě. Kupní síla měst a regionů může vytvářet rozhodující poptávku po inovativních a ekologických produktech, službách a obchodních modelech (např. nízkoemisní vozidla, systémy sdílené mobility atd.). Pokud jsou nákupy prováděny správně, jejich přidaná hodnota se projeví minimalizací negativních sociálních a environmentálních dopadů a prosazením inovativních produktů na trhu.

Cíle

 • Zajistit včasné a efektivní pořízení veškerého zboží a služeb, potřebných pro implementaci činností.
 • Minimalizovat negativní sociální a environmentální dopady nákupů.
 • Usnadnit propagaci a šíření nových udržitelných technologií a služeb.

Úkoly

 • Zjistěte, jaké jsou skutečné potřeby vašeho města – to by měl být výchozí bod každého nákupu pro město. Osoby odpovědné za nákupy a zadávání zakázek budou muset úzce spolupracovat s technickými odbory. Tato spolupráce zajistí správné převedení definovaných funkcí do efektivního procesu nákupu a zadávání veřejných zakázek.
 • Zajistěte důkladnou znalost národního a evropského právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, abyste se vyhnuli jakémukoliv porušení zákona, které by mohlo zkomplikovat a zdržovat proces implementace.
 • Určete časový rámec a metodu pro každý plánovaný nákup zboží i služeb, definujte způsob, jakým budou provedeny, a jaký typ smlouvy budete potřebovat. Zvažte i možnost společného nákupu ve spolupráci s dalšími obcemi, můžete tak získat příznivější ceny.
 • Specifikujte technické detaily – využijte k tomu výkonnostní kritéria, která popisují potřebnou funkci, nikoli konkrétní produkty. Zvažte i začlenění aspektů udržitelnosti, ať už ve formě minimálních požadavků, nebo kritérií pro udělení zakázky. Jako nákladové kritérium použijte náklady životního cyklu, ne pouze kupní cenu zboží či služby. Náklady životního cyklu lépe popisují skutečné náklady pro vás jako kupujícího, a současně poměrně často favorizují udržitelné alternativy (např. vozidla s nízkou spotřebou, a tedy nízkoemisní).
 • Zveřejněte vaši zakázku a procházejte procesem výběru a vyřazování jednotlivých uchazečů.
 • Zajistěte transparentnost celého procesu, jen tak získáte podporu veřejnosti a politickou podporu.


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Zvažte využití inovativních metod nákupů a veřejných zakázek v případě zcela nových produktů a služeb, které na trhu nejsou okamžitě k dispozici. Vhodné metody jsou:
 • Žádost o informace: metoda sběru informací o možných řešeních, předcházející formálnímu procesu veřejných zakázek.
 • Veřejné zakázky v přednákupní fázi – výzva pro firmy k vývoji nových řešení, která budou vyhovovat potřebám veřejného sektoru a doposud neexistují.
 • Veřejné zakázky na inovativní řešení – město funguje jako úplně první příjemce inovativních řešení, která nejsou prozatím dostupná v širším měřítku, a tím usnadňuje jejich další rozšíření na masovém trhu.

Časový harmonogram a koordinace

 • Zadávání veřejných zakázek bývá jednou z prvních aktivit, která v procesu implementace činností proběhne, může však probíhat kdykoliv v průběhu celé implementační fáze, v závislosti na načasování jednotlivých činností.

Kontrolní seznam

 • byly jasně definovány a odsouhlaseny potřeby města v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 • byl vytvořen seznam zaměstnanců a jejich odborných znalostí, nutných pro vedení veřejných zakázek.
 • byly specifikovány  podmínky pro výběrová řízení.
 • byla zahájena výběrová řízení, posouzeny všechny nabídky a vybráni vhodní uchazeči.

Kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek

Cílem kritérií EU pro zelené veřejné zakázky je usnadnit pronikání udržitelných podmínek do dokumentů, které se týkají této oblasti. Ačkoliv úkolem kritérií EU je dosáhnout vyváženosti mezi vlivem na životní prostředí, úvahami o nákladech, dostupností na trhu a co nejjednodušším ověřováním, úřady, které zakázky zadávají, se mohou podle svých potřeb a míry ambicí rozhodnout, zda chtějí do svých dokumentů pro zadávání veřejných zakázek zahrnout všechny podmínky, nebo jen některé.

Pro potřeby městské mobility existují šablony, které uvádějí kritéria pro následující oblasti. Každé kritérium má několik podkategorií, např. v dokumentu k silniční dopravě je to zakoupení autobusů, osobních aut a dalších vozidel. Vzorové šablony jsou k dispozici ve všech jazycích EU.

 • Plánování, výstavba a údržba silnic
 • Osvětlení vozovek a dopravní signalizace
 • Silniční doprava

Další informace viz https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

 

Různé přístupy k udržitelnému zadávání veřejných zakázek (Rudolph, F., Werland, S., 2019. Zadávání veřejných zakázek k opatřením udržitelné městské mobility.)

Přístup: Přesměrovat investice k udržitelným způsobům dopravy

 • Cíl: Proměna dopravního systému směrem k udržitelným způsobům dopravy
 • Příklady: Zaměřit investice raději na veřejnou a aktivní dopravu než na osobní motorovou dopravu
 • Poznámky: Může jít o politické rozhodnutí s omezeným nebo žádným vlivem od zadavatelských agentur

Přístup: Pořizování služeb místo produktů (funkční zadávání zakázek, na základě výsledků)

 • Cíl: Snížit přímé náklady; šetřit městským prostorem
 • Příklady: V rámci veřejné správy používat raději sdílené jízdy či automobily než vlastní osobní auta
 • Poznámky: K popisu specifikací použít funkční a výkonnostní podmínky

Přístup: Pořízení udržitelnějších produktů a služeb

 • Cíl: Zvýšit efektivitu produktů a upřednostnit produkty šetrné k životnímu prostředí
 • Příklady: Použít emise uhlíku a dusíku a hlukové i částicové znečištění jako kritérium pro získání ocenění; dovybavit a modernizovat stávající autobusy a tramvaje s ohledem na úsporu energií; na výstavbu cyklostezek a silnic používat recyklované materiály
 • Poznámky: Evropská legislativa umožňuje použití dalších kritérií pro udělení zakázky mimo nejnižší cenu

Přístup: Zvýšit kvalitu produktů a služeb

 • Cíl: Zvýšit atraktivitu veřejné dopravy
 • Příklady: Kritéria kvality pro veřejnou dopravu (tiché vozy, informace pro cestující přímo ve vozidlech, WiFi připojení atd.)

Přístup: Pořízení inovativních produktů a služeb

 • Cíl: Přinášet inovace na trh
 • Příklady: Nákup autobusů s elektromotorem, smlouvy s poskytovateli služeb sdílené mobility jako součást veřejné dopravy
 • Poznámky: Obce mají tržní sílu v mnoha oblastech, např. ve veřejné dopravě; pro zadávání veřejných zakázek může být nutné provádět řízení rizik

Další informace k udržitelnému zadávání veřejných zakázek a popis přístupů krok a krokem naleznete v tematickém průvodci „Zadávání veřejných zakázek k opatřením udržitelné městské mobility“.

 

Příklady dobré praxe: Region Piemont, Itálie: Společné tendry na 19 městských elektrobusů

V piemontském regionu se rozhodli pro metodu společného zadávání veřejných zakázek na zavedení elektrických autobusů do vozového parku regionálních dopravců. Region postupoval v pěti krocích:

 • Vyžádání projektových návrhů od provozovatelů služeb veřejné dopravy;
 • Průzkum trhu s cílem najít dodavatele;
 • Předkvalifikační fáze s výzvou k podávání nabídek;
 • Výběr dodavatelů;
 • Vyžádání návrhů od vybraných dodavatelů.

Vítězem výběrového řízení byla firma BYD EUROPE B.V., která podepsala nezávislou smlouvu s každým z provozovatelů veřejné dopravy v regionu. Náklady na zakoupení autobusů financoval z 90 % kraj a z 10 % dopravci. Předpokládané úspory v kraji jsou cca 50 000 euro za období deseti let a 769 tun CO2 ročně.

Autor: Chiara Ferroni, Fondazione Torino Wireless, informace shromáždil ICLEI. Obrázek: Region Piemont