Krok 12 - Proveďte kontrolu a poučte se ze zkušeností

Aktivita 12.1. Analyzujte úspěchy a neúspěchy

Ne vše dopadne přesně podle plánu – někdy hůř, jindy naopak lépe. Je velmi důležité se zpětně podívat na to, co se povedlo i nepovedlo, protože poučit se můžeme z každé zkušenosti. Součástí této evaluace by měly být jak dopady vašich aktivit na městskou mobilitu, tak efektivita plánovacího procesu. Abyste mohli silné a slabé stránky procesu identifikovat a pochopit, musíte oslovit tu část veřejnosti, která je aktivní a procesem ovlivněná, a pečlivě naslouchat tomu, co o procesu a jeho výstupech říká. Jde o aspekty nezbytné k tomu, abyste se poučili a zlepšili vaše znalosti a aby váš další plánovací cyklus proběhl co nejlépe.  
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Provést evaluaci celého procesu vašeho SUMP a jeho implementace; zaměřte se na pochopení toho, co vedlo k vašim úspěchům a neúspěchům.
  • Ve spolupráci s veřejností a zainteresovanými subjekty porozumět celému procesu plánování udržitelné městské mobility a dopadům všech souvisejících opatření.
  • Shromáždit poznatky a ponaučení pro přípravu aktualizovaného SUMP.


Aktivita 12.2.
Sdílejte výsledky a získané poznatky


Každé město má nějaké silné stránky, potýká se s těmi slabými, může se učit od druhých, nebo naopak učit ostatní, a to ve všech oblastech a aspektech procesu SUMP. Sdílení poznatků a zkušeností pomáhá městům postupovat kupředu, vyvíjet se a zlepšovat společnými silami. Mohou tak získat příležitost promýšlet vlastní zkušenosti a učit se od druhých. Alfou a omegou je, co všechno se rozhodnete sdílet s ostatními. Lidé obvykle s radostí informují o svých úspěších, většinou jdou však neradi na veřejnost s tím, co se jim nepodařilo. To je sice pochopitelné, ale často se to nejdůležitější naučíme z toho, co nešlo právě podle plánu.
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Najít příležitosti ke sdílení zkušeností s dalšími městy. Může jít o zkušenosti s obsahem SUMP, s procesem jeho přípravy a implementace nebo s opatřeními.
  • Buďte ochotní sdílet otevřeně i méně pozitivní zkušenosti, především pak to, co jste se z nich naučili a co a jak byste příště udělali jinak.


Aktivita 12.3. Hledejte a promýšlejte nové problémy, nové výzvy a nová řešení


Předtím, než zahájíte práce na přípravě dalšího SUMP 2.0., měli byste uvažovat o nových výzvách, které vaše město musí řešit v oblasti mobility a dopravy. Máte příležitost trochu poodstoupit a podívat se, jak se vaše podmínky a očekávání změnily – je to důležité pro optimalizaci plánovacího procesu a výběru opatření v budoucnosti. Poté přichází na řadu rozhodnutí, kam chcete jít a které poznatky chcete s sebou vzít do dalšího cyklu. Podobu návrhu nového plánovacího procesu může ovlivnit první analýza problémů, která tak uzavírá kruh mezi současným a budoucím SUMP.
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Připravit se na další kolo plánování.
  • S perspektivou nových výzev promyslet zkušenosti ze současného cyklu plánování.

Závěrem:

Celý proces plánování udržitelné městské mobility je cyklus, protože představuje nepřetržitý vývoj a konec procesu je současně začátkem. Svět – i vaše město – se trvale mění a vyvíjí. I když je celý cyklus ukončen, je třeba zjistit, co se povedlo a co nepovedlo, je třeba sdílet zkušenosti s obyvateli města, a také přemýšlet o nových problémech a výzvách i možných řešeních. V tomto kroku se můžete poučit z úspěchů i neúspěchů a získané poznatky použít v dalším procesu SUMP.

Evaluace implementace opatření byla dokončena

Gratulujeme – úspěšně jste došli až k poslednímu milníku celého cyklu. Tento bod označuje dokončení implementace opatření i její evaluace, konec celého cyklu, a současně i začátek nového procesu SUMP. V tomto bodu se také ohlížíte zpět na opatření, která jste naplánovali a realizovali, na znalosti a dovednosti, které jste získali, na problémy, kterým jste museli čelit. A na tomto základě se můžete odvážit pohlédnout vpřed. Co můžete od nového plánování očekávat, jakými nápady se chcete zabývat, co byste chtěli zlepšit? Sdílejte výsledky evaluace a pokud již padlo rozhodnutí, informujte o záměru pokračovat v procesu a připravit další plán udržitelné městské mobility. Můžete to udělat například formou veřejné akce, na kterou pozvete obyvatele města, zainteresované subjekty i (místní) média.

Dokončení plánovacího cyklu a jeho úspěchy, to vše si zaslouží oslavu s místní komunitou. Můžete být kreativní a zkušenosti z procesu představit v interaktivních formátech (např. procházka městem, prezentace stavu před a po, filmový záznam atd.). Ukažte lidem, čeho jste společně dosáhli, na co můžete být hrdí a co může přinést budoucnost, pokud budete v procesech SUMP pokračovat.