Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Městská část Praha-Suchdol a projekt SMACKER. Co může naučit Českou republiku?

03. 10. 2019

Příprava velkých dopravní staveb obvykle zahrnuje nutnost spolupráce mezi celou řadou stran a organizací. To je i případ městské části Praha-Suchdol, která se zaměřila na udržitelnou mobilitu a s tím související dopravní opatření v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Aktivity probíhají v rámci evropského projektu SMACKER, který je součástí programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. Jedním z hlavních úkolů projektu je připravit opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z aglomerace do hl.m. Prahy.

A právě nalezení shody a společného postupu je Achillovou patou, na které ztroskotá mnoho projektů. Když jde o priority a vize, většinou se shodujeme. Jakmile ale dojde na konkrétní dopravní řešení, je třeba začít dělat ústupky a hledat kompromisy, vypořádat se s omezeními a komunikovat vše s občany měst. Nejde jen o naši zemi, podobné otázky si kladou i ostatní evropská města. Nová evropská doporučení pracují s podobným cyklem pro přípravu strategického plánu jako máme my, pouze jsou jinak nastavené důrazy. Výhodou evropských projektů jako je například SMACKER je, že dialogu dávají pevný řád a díky nim je možné zahrnout do procesu i zahraniční zkušenosti a inspirace. 

Dne 24. září se konalo v Praze-Suchdole úvodní setkání zainteresovaných činitelů v projektu SMACKER, tzv. Local Mobility Forum. A jaké byly hlavní postřehy, které tu zazněly?

 • Nutnost posílení spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem
 • Řešit kořenové příčiny dopravních problémů – je žádoucí polycentrický rozvoj metropolitní oblasti Výstavba TT Podbaba-Suchdol je částečně vázána (zejména po technické stránce) na plánovanou TT Podbaba-Bohnice
 • Počítat výhledově s prodloužením TT ze Suchdola do Horoměřic (k Lidlu) a vznikem multimodálního přestupního terminálu s vysokým komfortem pro cestující (mj. z hlediska nabídky služeb)
 • Dočasné řešení P+R na Výhledech než bude zrealizována tramvajová trať
 • Obce vítají posílení a zkvalitnění veřejné hromadné dopravy v SZ segmentu pražské aglomerace
 • Strategické dokumenty, především Plán udržitelné mobility obsahuje stavby a opatření, které budou mít významný dopad na dopravní situaci v SZ části pražské aglomerace
 • Vymezení funkčních městských oblastí na základě existence statutárních měst je důležité z hlediska integrovaných územních investic (využití EU fondů) a může přispět k posílení polycentricity
 • Řešení dopravy má přesah do dalších oblastí – financování, územní plánování, spolupráce mezi kraji a institucemi, atd.

Akce se zúčastnilo 33 hostů z řad starostů a zástupců místních samospráv, magistrátu, Středočeského kraje, ROPIDu, IDSK, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, IPRu a dalších zainteresovaných institucí.

Komunikace a spolupráce mezi městskou částí a zainteresovanými subjekty bude v příštích měsících pokračovat. V 1. čtvrtletí roku 2020 plánujeme další setkání Local Mobility Forum, jehož účelem bude vyhodnocení aktuálního stavu příprav opatření a spolupráce a diskuse o dalších krocích. 

Zde jsou ke stažení prezentace z prvního Local Mobility Fora k projektu SMACKER:

 • Zahájení a uvítání, Petr Hejl, starosta městské části
 • Představení projektu SMACKER, Gabriela Lněničková, radní městské části – prezentace (pdf)
 • Sídelní nebo městská mobilita? Co se ČR může naučit v Praze-Suchdole a od projektu SMACKER,

Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu – prezentace (pdf)

 • Aktuální stav veřejné dopravy na hranici v severozápadní části města, Ivo Novotný, vedoucí oddělení koncepce městské dopravy ROPID – prezentace (pdf)
 • Příprava tramvajové trati Podbaba-Suchdol – prezentace (pdf)
 • Příprava terminálu tramvajové trati a parkoviště P+R, Petr Hejl, starosta městské části – prezentace (pdf)

Další informace k projektu SMACKER naleznete na webu www.praha-suchdol.cz/smacker.

Projekt SMACKER je organizován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)