Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu

05. 12. 2019

Dne 29. 11. 2019 se v Praze sešli zástupci krajů a dalších partnerů, aby tu diskutovali další podporu pro aktivní mobilitu a bezmotorovou dopravu. Hlavním účelem setkání bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2017. 

V úvodní části ŘO IROP představil stav podpory cyklistické dopravy v IROP 2014-2020 a prezentoval návrh aktivit pro IROP 2021-2027. V budoucím programovém období bude snahou podpořit investice do cyklistické infrastruktury ve dvojnásobném objemu oproti období stávajícímu a zároveň rozšířit způsobilost přímých i souvisejících výdajů.

SFDI informoval o rozsahu podpory cyklostezek v minulých letech a plánu na příští rok. Zástupci ŘO IROP a SFDI budou přípravu budoucích výzev koordinovat.

Nadace Partnerství přiblížila aktuální přístup k dálkovým cyklotrasám EuroVelo v České republice a návrh vytvoření národního koordinačního centra EuroVelo v ČR.

Partnerství pro městskou mobilitu zdůraznilo nutnost důraznějšího politického prosazování připravované koncepce aktivní a městské mobility stejně jako zvýšení zájmu krajů v oblasti realizace dálkových cyklotras. Za tím účelem vytvoří mapovou aplikaci, která bude monitorovat všechny připravované velké cyklistické projekty, u kterých je pravděpodobné, že budou zrealizovány v letech 2021 - 2029 (v budoucím programovém období).

Diskutována byla také potřeba vytvoření společného, právně podloženého tlaku na státní podniky Povodí nebo Lesy České republiky při projednávání vedení cyklotras přes jejich pozemky či problematika mlatových cest. Jako jeden z klíčových bodů jednání ŘO IROP představil možné přístupy ke tvorbě hodnotících (eliminačních) kritérií v IROP 2021-2027, a to konkrétně pro podporu cyklostezek na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice a pro podporu doprovodné infrastruktury u stávajících intenzivně využívaných cyklostezek. Hodnotící kritéria bude v příštím roce navrhovat Pracovní tým pro SC 2.1 IROP 2021-2027, nicméně zástupci krajů mají do konce února 2020 prostor k tomu zvážit a doporučit, zda by se kritérium vymezující dálkové cyklotrasy mělo opírat o existující strategické dokumenty, nebo by mělo vycházet z určité nové revize páteřní sítě, která by zohlednila také dopravní funkci cyklotras (v souladu se zaměřením SC 2.1 - podpora udržitelné multimodální mobility). Kraje by se zároveň měly vyjádřit k propagaci konkrétních cyklotras, a to v návaznosti na proběhlou diskuzi k tématu značení a jeho údržby, kdy např. některé historicky vyznačené trasy již nejsou udržovány.

Zdroj: Martin Janda, ŘO IROP - MMR ČR


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)