Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Doprava negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Jak na to reagují v zahraničí?

16. 12. 2019

Doprava emituje do ovzduší znečišťující látky jednak v podobě výfukových plynů ( směs prachových částic, uhlovodíků, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého) a jednak v podobě emisí prachových částic pocházejících z otěrů pneumatik, brzdového obložení a abraze vozovky.  Dále doprava negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší prostřednictvím resuspenze (tzv. znovuzvíření) již usazených prachových částic na či v bezprostřední blízkosti komunikací. 

Jak na danou skutečnost reagují v zahraničí? Připravili jsme pro vás ohlédnutí za 13 novinkami, které byly zveřejněné v roce 2019.

Pár fakt níže: charakteristika znečišťujících látek

V případě dopravy jsou hlavními problémy:

  • oxid dusnatý (NO) - za normální teploty bezbarvý plyn, pro člověka jedovatý. Při vlhkosti leptá a silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu (namodralé zbarvení kůže a sliznic při nedostatečném okysličení).
  • oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu prudce jedovatý s nasládlým zápachem, červenohnědý, agresivní. Je jedním z původců kyselých dešťů, poškozuje ozonovou vrstvu.
  • polétavý prach - jeho vdechování poškozuje kardiovaskulární systém a plíce.
  • uhlovodíky - široké spektrum sloučenin uhlíku a vodíku, některé uhlovodíky dráždí sliznice a oči. Mohou být karcinogenní a mutagenní, jde především o benzen a benzo(a)pyren.


Základní termíny:

  • primární znečišťujcí látky = látky vycházející přímo ze zdroje (výfukové plyny, kouř z komína, otěry);   
  • sekundární znečišťující látky = látky vznikající v ovzduší  chemickou/fotochemickou reakcí jiných znečišťujících látek, tzv. prekursorů (např. troposférický ozón je sekundární znečišťující látka, která vzniká v ovzduší reakcí prekursorů, kterými jsou v jeho případě oxidy dusíku a těkavé organické látky); 
  • resuspenze =  znovuzvíření již usazených znečišťujících látek.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)