Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

PUMM Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů

21. 12. 2019

V roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání strategický dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc (dále jen „PUMMO“) podle maximalistického scénáře. Dokument byl poté předložen Komisi pro posuzování dokumentu městské mobility (Ministerstvo dopravy), která ho také přijala. Tento dokument je rozdělen na dvě části: Analytickou a Návrhovou, vč. akčního plánu. Analytická část seznamuje veřejnost se současným stavem dopravy, obyvatelstva, dopadů na životní prostředí a potřeb, problémů, příležitostí a hrozeb. Analytická část byla zpracována v průběhu roku 2017. Zpracování této části dokumentu předcházelo mimo jiného vypracování Průzkumu dopravního chování na území města Olomouce (PDCHOL), který byl proveden na jaře 2016. Průzkum proběhl ve více než 1 000 olomouckých domácnostech a zjišťována byla úroveň mobility obyvatelstva (vybavenost domácností dopravními prostředky) a základní charakteristiky dopravního chování obyvatel města (volba dopravního prostředku, účely cest a délka a četnost cest). V návrhové části dokumentu byly hodnoceny a posuzovány opatření, tj. aktivity měnící dopravní systém města v oblasti infrastruktury i řízení a organizace. Byly vytvořeny 3+1 scénáře, do kterých byla jednotlivá opatření zatříděna. Zastupitelstvo vybralo maximalistický scénář, pro který byl vytvořen akční plán (tzv. zásobník projektů). Nedílnou součástí každého koncepčního dokumentu musí být nastavení implementačních pravidel (organizační nastavení, harmonogram, indikátory). Správné nastavení implementační části je základním předpokladem úspěšné realizace koncepčního dokumentu. Jedním z procesů správné implementace je monitorování strategie mj. zahrnující stanovení souboru monitorovacích indikátorů – ukazatelů sledujících stav plnění jednotlivých stanovených cílů nebo realizace aktivity.

Základní cíl

V rámci procesu nastavení evalvace PUMMO bylo již definováno 42 monitorovacích indikátorů (dále jen „MI“), jejichž definice vyplynuly zejména z analytické části PUMMO. Ovšem u čtyř indikátorů nebyla definice proveditelná, jelikož tyto nebyly zatím součástí žádného průzkumu v rámci PUMMO. Cílem průzkumu bude tedy stanovení chybějících hodnotících MI.

Monitorovací indikátory:

  • podíl cestujících vyjadřujících pocit bezpečí ve veřejné dopravě, cyklistů i pěších [%]
  • podíl obyvatel města spokojených s kvalitou veřejných prostor [%]
  • podíl obyvatel spokojených s dostupnými základními službami (úřady, kulturní a sportovní zařízení, potraviny, lékař) v docházkové vzdálenosti, MHD, na kole [%]
  • podíl cestujících spokojených s MHD [%]

V příloženém souboru jsou k dispozici výsledky.

My jsme vybrali pro tuto zprávu Indikátor 7 – Vize vývoje náměstí Republiky

Letošní ročník Evropského týdne mobility proměnil náměstí Republiky v Olomouci a pět pracovních dní bylo bez aut. Město se tímto razantním opařením rozhodlo propagovat a podpořit mezinárodní kampaň zabývající se udržitelnou mobilitou. Cílem bylo nasimulovat jiné využití plochy náměstí a rozpoutat diskusi o rozsahu jeho budoucí revitalizace. A co na to veřejnost? To radnice zjišťovala v průzkumu.

Na otázku „Jakou variantu využití náměstí Republiky preferujete?“ v odpovědích dominovala s 67,1 % varianta využití jako veřejného prostoru bez automobilu. Celkem 27 % respondentů by preferovalo veřejné parkoviště, zbylých 5,9 % nemá názor.

„Průzkum probíhal od poloviny září do konce října metodou klasického vyplnění dotazníku či vyplněním elektronického formuláře. Celkem byly sesbírány odpovědi od 629 respondentů, kdy pro účely vhodné reprezentativnosti sesbíraných vzorků byly rozděleny do odpovídajících podílů dle věku a pohlaví a dále dle bydliště respondentů,“ popisuje Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Z průzkumu vyplývá, že odpovědi respondentů, kteří bydlí přímo v městském centru, a problematika se jich dotýká nejvíce, se od celkového rozložení neliší. Výsledky rovněž potvrzují většinový souhlas s variantou náměstí Republiky bez aut. K tomuto návrhu se nejvíce přiklonili respondenti ze Svatého Kopečku, rodinné zástavby na východ od řeky Moravy, pásu kolem města a sídliště Lazce. „V odpovědích se nenachází žádný významný trend, který by například popisoval změnu názorů ve vzdálenosti od centra,“ objasňuje Martin Luňáček.

Problematika parkování na náměstí Republiky nebyla jediným sledovaným ukazatelem. Průzkum se zaměřil i na další okruhy související s dopravou ve městě, které definuje Plán udržitelné městské mobility Olomouc. Mezi sledovanými ukazateli byly například pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů.

Celý průzkum, který město uskutečnilo ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého, si můžete přečíst zde.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)