Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 8., díl 2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

16. 04. 2020

Čeká republika by mohla učit Evropu, jak zpracovat analýzu v rámci procesu SUMP. V získávání dat a analýzy problémů jsou naše externí firmy skutečně jedničky. Čím delší text analýzy, čím více dat, čím více matematických výpočtů, tím lépe. Ale možná přeci jen něco našim analýzám chybí. Neměla by být analýza taky o něčem jiném?

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou.“ (James W. Frick)

Řešila vaše analýza i tyto okruhy otázek? Kdo za analýzou stojí?

 • Zkontrolovali jste rozpočet města: kolik bylo investováno do jednotlivých způsobů dopravy, do opatření, která řeší různé aspekty udržitelnosti? Je to v souladu s prioritami města, nebo jsou zde jisté rozpory?
 • Analýzu připravila z 99,9% externí firma, nebo základní analýza byla připravena společně s veřejností a nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty s cílem najít hlavní problémy, které by měl váš SUMP pomoci řešit?
 • Jsou problémy seřazené podle priorit?

P.S.

Výše dlouhodobých investic do cyklistické infrastruktury je lakmusovým papírkem toho, jak důležitý je pro město rozvoj cyklistiky. Program Spojených národů na ochranu životního prostředí doporučuje vyhradit na rozvoj bezmotorové dopravy alespoň 20 % celkového rozpočtu na dopravu.

Překlad evropské metodiky - Aktivita 3.2: Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

Odůvodnění

Kvalitní a důkladná analýza stavu mobility je zásadní pro definování vhodných strategií, a současně poskytuje výchozí bod pro měření budoucího pokroku. Analýza by měla být maximálně komplexní, ale zároveň, především s ohledem na dostupné zdroje, dobře zvládnutelná. Ačkoliv řádná analýza všech dopravních sítí, všech způsobů dopravy a všech klíčových aspektů udržitelné městské mobility je pro PUMM nezbytná, neměli byste věnovat nadbytek času a energie analyzování všech dostupných údajů, tedy i těch, které jsou pro řešení hlavních problémů ve vašem městě nepodstatné. Tam, kde je to možné, by proces plánování měl vycházet ze stávajících plánů a strategií.

Cíle

 • Provést revizi současné situace a důležitých vývojových trendů v oblasti dopravy a mobility na celém území funkčního městského regionu. Revize vychází z údajů a příslušných plánovacích dokumentů pro osobní mobilitu i nákladní dopravu.
 • Připravit seznam problémů a příležitostí, které se týkají městské mobility (např. dosažitelnost služeb, míra znečištění, sociální nerovnost, bezpečnost silničního provozu, ochrana klimatu, vzorce využití půdy, odolnost dopravních sítí).
 • Identifikovat klíčové problémy, na jejichž řešení bude váš PUMM zaměřen, a seřadit je podle priorit.

Úkoly

 • Prověřte veškeré materiály, které se vztahují k plánování městské dopravy a mohou být využity pro analýzu současného stavu, aktuálních problémů a strategií. Jedná se například o odvětvové strategie a plány pro mobilitu (např. pro pěší a cyklistickou dopravu, veřejnou nebo silniční dopravu, parkování či nákladní dopravu), ale také plány a dokumenty z dalších dotčených oblastí politiky města (např. územní plánování, energie, životní prostředí, ekonomický rozvoj, sociální inkluze, veřejné zdraví a bezpečnost), stejně jako materiály od místních dopravců či od ostatních obcí. (Vychází z Aktivity 2.2 ve vaší analýze plánovacích dokumentů).
 • Zkontrolujte rozpočet města: kolik bylo investováno do jednotlivých způsobů dopravy, do opatření, která řeší různé aspekty udržitelnosti? Je to v souladu s prioritami města, nebo jsou zde jisté rozpory?
 • Proveďte analýzu dat, která jste získali v rámci Aktivity 3.1. Používejte i metody prostorové analýzy, např. mapování dopravních nehod, úrovně znečištění ovzduší a hlukového znečištění, oblastí vzdálených od jakýchkoliv parků, oblastí nedosažitelných prostřednictvím služeb veřejné dopravy nebo mezer v síti cyklostezek či stezek pro pěší. Na základě dostupných informací a odborných posudků předběžně identifikujte hlavní problémy a strategie.
 • Společně s veřejností a nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty připravte základní analýzu s cílem najít hlavní problémy, které by měl váš SUMP pomoci řešit, a seřaďte je podle priorit. Pokud je to možné, pokuste se současný stav mobility a dopravy kvantifikovat a výsledky vizualizovat na mapách. Váš výchozí stav by měl popisovat současný stav, trendy a problémové oblasti pro:
  • Všechny způsoby dopravy užívané ve vašem městě, včetně nákladní; a také míru integrace jednotlivých způsobů dopravy (multimodalita);
  • Všechny zásadní aspekty udržitelné mobility, významné pro vaše město (např. znečištění ovzduší, hluk z dopravy, obyvatelnost veřejných prostor, spravedlivě dostupné služby, zaměstnanost a vzdělání).
 • Do analýzy problémů a příležitostí zapojte i místní obyvatelstvo (např. nabídněte internetové mapy, v nichž lidé mohou označit oblasti, které jsou buď pozitivní, nebo negativní ve vztahu k určitému způsobu dopravy).
 • Proveďte posouzení aspektů sociální exkluze v rámci dopravní politiky. To znamená zohlednit potřeby celé komunity, včetně zranitelných osob, tedy dětí, osob se sníženou pohyblivostí, seniorů, nízkopříjmových domácností, menšin atd. Pominout nelze ani genderové aspekty, tedy rovné příležitosti pro muže a ženy. Důležité otázky:
  • Zajišťuje dopravní systém spravedlivým způsobem a pro všechny cenovou dostupnost a dosažitelnost lokalit i služeb?
  • Slouží opatření v oblasti dopravy k tomu, aby usnadnila cestu k zaměstnanosti a podpořila rozvoj inkluzivního trhu práce?

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Využijte znalostí klíčových aktérů, abyste získali přehled o příslušných dokumentech odvětvových politik (prostřednictvím rozhovorů, mítinků atd.)
 • Na základě předchozí identifikace hlavních problémů a příležitostí rozhodněte, zda je vhodné pro doplnění celkového obrazu realizovat další analýzy, např. analýzu k ověření hypotézy s cílem potvrdit existenci konkrétního problému, diagnostickou analýzu s cílem identifikovat problémy, které doposud nebyly nalezeny, nebo analýzu vize s cílem prozkoumat do hloubky budoucí prioritní témata.

Časový harmonogram a koordinace

 • Přímo závisí na sběru dat (viz Aktivita 3.1) a v menší míře na vlastním sebehodnocení (viz Aktivita 1.1) a vyhodnocení souvisejících plánů (viz Aktivita 2.2).
 • Závěry tohoto úkolu jsou důležitým vkladem pro budování scénáře (viz Aktivita 4.1) a pro celý proces plánování.

Kontrolní seznam

✔ problémy a příležitosti byly prodiskutovány s veřejností a zainteresovanými subjekty a byla provedena jejich analýza.

✔ revize a analýza problémů byly dokončeny. Byl popsán současný stav, pokud jde o všechny způsoby dopravy a hlavní aspekty udržitelné městské mobility.

✔ byla stanovena výchozí situace, vůči které bude poměřován budoucí progres.

✔ klíčové příležitosti a problémy, kterými by se měl zabývat váš PUMM, byly seřazeny podle priorit města.

 

Obrázek: příklad toho, jak lze analytickou tabulku použít k definování stavu dopravního systému (výchozí analýza) (upraveno podle Sundberg, R. 2018. Manuál PUMM k integraci opatření a balíčků opatření – start, str. 10)

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou.“ (James W. Frick)

Výše dlouhodobých investic do cyklistické infrastruktury je lakmusovým papírkem toho, jak důležitý je pro město rozvoj cyklistiky. Program Spojených národů na ochranu životního prostředí doporučuje vyhradit na rozvoj bezmotorové dopravy alespoň 20 % celkového rozpočtu na dopravu. V Holandsku, které je ze všech evropských států vůči cyklistům nejvstřícnější, jde na rozvoj cyklistiky asi 35 euro na osobu a rok, přičemž největší podíl z této částky pochází od místních úřadů. Pro účely analýzy mobility jsou výše investic do jednotlivých způsobů dopravy vhodným indikátorem, který ukazuje prioritní oblasti aktivit města či obce a dokáže odhalit možné investiční nedostatky, např. do cyklistiky. Další informace a rady, jak v rámci SUMP úspěšně podporovat cyklistiku, naleznete v materiálu Praktické instrukce pro podporu rozvoje cyklistiky v SUMP.

Obrázek: příklad znázornění konzistentnosti mezi prioritami města (s ohledem na jednotlivé způsoby dopravy a cíle v tomto příkladu) a skutečnými investicemi města (upraveno podle Sundberg, R. 2018. Manuál SUMP k integraci opatření a balíčků opatření – start, str. 11).

Příklady dobré praxe: Malmö, Švédsko: Komplexní přístup, zahrnující manuální a strojový sběr dat a sběr dat pomocí průzkumů a aplikací

Město Malmö používá ke sběru dat o stavu mobility a míře hlukového znečištění a znečištění ovzduší kombinaci různých metod: dvakrát ročně manuální i strojové sčítání dopravy, jednou za pět let průzkumy, které měří změny v dopravním chování a faktory ovlivňující dopravní chování. Kromě tradičně provedených průzkumů ten poslední proběhl prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony. Klíčovým faktorem úspěchu je vazba shromážděných údajů na dopravní model a následné promítnutí do infrastrukturních investic města, což dále podporuje činitele města v jejich aktivitách zaměřených na rozvoj města.

Autor: Andreas Nordin, Město Malmö, informace shromáždil UBC, foto: Město Malmö

 

Příklady dobré praxe: Deinze, Belgie: Prověřování dosažitelnosti a přístupnosti z hlediska dítěte a seniora

Plán udržitelné městské mobility v belgickém Deinze zahrnuje i prověřování dosažitelnosti a přístupnosti veřejných prostor a koncepce silniční infrastruktury, která propojuje různá místa ve městě, zaměřená na nejrůznější aktivity. Jde o příklad praktického užití principů a cílů „prioritizace způsobů dopravy“, „pozornost zaměřená na zranitelné cílové skupiny“ a „proximita“, jak je definuje vlámský program PUMM.

Autor: Město Deinze, informace shromáždil Mobiel 21, foto: Město Deinze


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)