Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zásady urbánní politiky

04. 07. 2021

Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentemurbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinárnícharakter. Na jejím vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec.

Zásady urbánní politiky je třeba vnímat jako souhrn doporučení (zásad) pro rozvoj měst v České republice. Jejich cílem je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Tato doporučení ve formě zásad jsou závazná pro ústřední orgány státní správy při tvorbě jejich koncepčních dokumentů, které obsahují nebo budou obsahovat urbánní dimenzi. Zároveň mají doporučující charakter pro města, která budou tvořit své strategické rozvojové dokumenty, ve kterých je důležité reflektovat právě aktualizované Zásady urbánní politiky. Jsou také vodítkem pro samosprávné kraje, které se vrámci svých strategických rozvojových dokumentů zabývají i rozvojem měst v jimi spravovaném území.

Tento dokument je aktualizací Zásad urbánní politiky, které byly vydány vroce 2010. Důvodem aktualizace bylo promítnutí posledního vývoje a trendů vrozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem tedy nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit. Aktualizované Zásady urbánní politiky také korespondují se strategickým rámcem Česká republika 2030.

Dokument zároveň slouží jako podklad pro připravovanou Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která bude zároveň obsahovat detailní popis její implementace (včetně implementace v urbánním prostoru). Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+ bude v části věnované urbánnímu rozvoji aktualizované Zásady urbánní politiky reflektovat.

Platnost aktualizovaných Zásad urbánní politikyje do roku 2023, kdy se předpokládá další aktualizace, a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání finančních prostředků v rámci současného programového období EU. Zásady urbánní politiky – Aktualizaci 2017 je nutné vnímat jako otevřený dokument, který bude předmětem průběžného monitoringu MMR; zejména implementace integrovaných nástrojů a Nové městské agendy.

Na aktualizaci Zásad urbánní politiky se podílela pracovní skupina složená ze zástupců vybraných měst (dle nominací SMO ČR a SMS ČR), zástupců NS MAS, AK ČR a relevantních resortů


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zásady urbánní politiky

ZUP_2017 1.pdf (898 kB)