Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

16. 08. 2021

Doprava generuje téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v evropských státech a je hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Emise z dopravy neklesají tak rychle jako v jiných odvětvích: jejich pokles začal až v roce 2007 a stále jsou jejich hodnoty vyšší než v roce 1990 (viz graf níže). V rámci dopravy pochází zdaleka nejvíc emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy – v roce 2014 to bylo celých 70 %.

Vzhledem k již probíhajícímu globálnímu přechodu k nízkouhlíkové cirkulární ekonomice se Evropská komise ve své strategii pro nízkouhlíkovou mobilitu zaměřuje na zajištění konkurenceschopnosti Evropy i na možnosti, jak reagovat na rostoucí poptávku po mobilitě osob i zboží.

Poznámka: * Doprava zahrnuje mezinárodní leteckou dopravu, nezahrnuje ale mezinárodní námořní dopravu ** Kategorie Jiné zahrnuje prchavé emise z odpadů, paliv a nepřímé emise CO2
Zdroj: EEA

Emise skleníkových plynů z dopravy podle způsobu dopravy v roce 2014

Podíl poptávky po energii podle způsobu dopravy v roce 2014 (%)

Evropskou odpovědí na výzvu ke snižování emisí z dopravy je nevratný přechod k nízkoemisní mobilitě. Do poloviny tohoto století musí být množství emisí skleníkových plynů z dopravy alespoň o 60 % nižší než v roce 1990 a musí nevyhnutně směřovat k nulovým hodnotám. Emise znečišťujících látek z dopravy, které škodí lidskému zdraví, je třeba výrazně snížit ihned, bez jakýchkoliv odkladů.

Součástí strategie je širší soubor opatření, která podpoří přechod evropských států k nízkouhlíkové ekonomice, a současně rozvoj trhu práce, ekonomický růst, investice a inovace.

Díky strategii získají obyvatelé Evropy určité přínosy v podobě lepší kvality ovzduší, snížení hlučnosti, menších problémů s dopravní přetížeností a vyšší bezpečnosti. Spotřebitelé pak získají výhody jako méně energeticky náročné automobily, lepší infrastruktura pro alternativní paliva, lepší provázanost jednotlivých způsobů dopravy a menší zpoždění díky digitálním technologiím.

Hlavní prvky strategie

Byly určeny tři prioritní akční oblasti:

  • Zvyšování efektivity dopravního systému díky maximálnímu využití digitálních technologií, chytrým cenám a další podpoře nízkoemisních způsobů dopravy.
  • Rychlejší zavádění nízkoemisních alternativních energetických zdrojů pro dopravu, např. pokročilá biopaliva, vodík, elektřina a obnovitelná syntetická paliva; odstranění překážek pro elektrifikaci dopravy.
  • Přechod k bezemisním vozidlům. Ačkoliv potřebujeme další rozvoj klasického spalovacího motoru, Evropa musí urychlit přechod k nízko- a bezemisním vozidlům.

Pro realizaci této strategie bude zásadní aktivita měst a místních úřadů. Některá města už s cílem snížit dopravní přetížení a znečišťování ovzduší zavádějí pobídky pro nízkoemisní alternativní energie a vozidla a podporují aktivní mobilitu (cyklo a pěší dopravu), veřejnou dopravu a sdílenou mobilitu.

Dostupné finanční zdroje pro podporu opatření

Strategie čerpá ze současných mechanismů a fondů. Investiční plán pro Evropu předsedy Junckera zde hraje velmi významnou roli – došlo k výraznému pokroku v celé řadě projektů, které jsou již připraveny pro financování v rámci Evropského fondu pro strategické investice. Kromě toho je pro odvětví dopravy k dispozici 70 miliard euro z Evropského strukturálního a investičního fondu, včetně 39 miliard pro podporu nízkoemisní mobility, z nichž 12 miliard euro je určeno pouze pro nízkouhlíkovou a udržitelnou městskou mobilitu. V rámci výzkumného programu Horizon 2020 je vyčleněno 6,4 miliard euro na projekty v oblasti nízkouhlíkové mobility.

Evropská unie se zavazuje dosáhnout dohody, která povede k řešení problematiky emisí z mezinárodní letecké a námořní dopravy.

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)