Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Všichni chceme pro naše děti to nejlepší

18. 08. 2021

Představujeme webovou stránku Star rating for schools, která se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v okolí škol.

Každý den na světě zemře asi 500 dětí v důsledku dopravní nehody, které bylo možné zabránit. Někdy se děti stávají obětí nehody jen pár metrů od školních bran. Každé takové úmrtí dítěte při dopravní nehodě ohrožuje právo všech dětí na vzdělání.

Nástroj Star Rating for Schools (SR4S) pracuje s důkazy a jeho cílem je měřit rizika, kterým jsou děti vystaveny během cesty do školy, informovat o nich a účinně je řídit. Nástroj podporuje rychlá opatření, která chrání životy dětí a mohou okamžitě zabránit tomu, aby docházelo ke zranění dětí.

OSN zahrnula bezpečnost dopravy do svého Cíle udržitelného rozvoje (SDG 3.6.).

SR4S je klíčový nástroj pro naplnění globálních cílů, které se týkají chodců z řad dětí a mládeže.

Jako uznání, že aplikace má značný potenciál a dokáže pomoci snížit riziko a ochránit životy chodců kdekoliv na světě, získal tento nástroj v prosinci 2018 prestižní ocenění v oblasti bezpečnosti dopravy Prince Michael International Road Safety Award.

JAK TO FUNGUJE?

Víme, které prvky ovlivňují bezpečnost chodců na cestě do školy. Pomocí výzkumu jejich dopadu na bezpečnost se vypočítá hodnocení pomocí hvězdiček, kdy 1 hvězdička znamená nejméně bezpečné a 5 hvězdiček maximálně bezpečné. Nástroj SR4S kombinuje centrální webovou aplikaci a aplikaci pro sběr dat pro Android, využívající potenciál hodnocení iRAP Star Rating pro chodce.

Jakmile je změřeno riziko, je provedena simulace různých funkčních scénářů a jejich vlivu na bezpečnost s cílem najít nákladově efektivní řešení. Implementaci nápravných opatření lze sledovat a umožnit partnerským a financujícím subjektům, aby se seznámily s přínosy svých investic, a učitelskému sboru, aby postupně naučil své žáky realizovaná opatření správně používat.

 • Diskuze se zástupci školy
 • Kódování v okolí školy
 • Současné hodnocení pomocí hvězdiček
 • Hledání nápravných opatření
 • Realizace
 • Posouzení nápravných opatření
 • Aktualizace hodnocení pomocí hvězdiček
 • Zajištění kvality
 • Zveřejnění výsledků
 • Vzdělávání školáků

Krok za krokem

KROK 1: S PARTNERY ZA ÚSPĚCHEM

Součástí realizace účinných opatření k zajištění bezpečnosti dopravního provozu je celá řada partnerských a vzájemně spolupracujících subjektů, které se mohou stát důležitými spojenci a společně šířit informace o vizi, cílech a výsledcích projektu. Pokud se během procesu nepodaří zapojit žádný ze zainteresovaných subjektů, je zde větší pravděpodobnost, že proti opatřením vzniknou z jejich strany námitky.

Mezi významné zainteresované subjekty patří například:

 • Místní komunita
 • Správní orgány (místní samospráva i státní správa)
 • Dopravní orgány
 • Soukromé organizace
 • Instituce pro ochranu veřejného zdraví
 • Vzdělávací instituce
 • Místní občanské iniciativy.

KROK 2: ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ

Každý aspekt plánovaného projektu vyžaduje adekvátní zdroje financování. Jde o následující nutné náklady:

 • Pracovní doba týmu, který přímo pracuje na realizaci projektu
 • Vzdělávací aktivity týmu
 • Výroba komunikačních materiálů
 • Podpora komunikačních aktivit, jako jsou průzkumy nebo komunikační setkávání
 • Realizace opatření na základě zjištěných problémů
 • Kampaně v médiích

KROK 3: BUDOVÁNÍ KAPACIT

Vytvořte týmy, které budou posuzovat stav infrastruktury, a maximálně využijte jejich schopnosti v oblasti sběru dat. Projektoví partneři, kteří budou odpovídat za sběr dat pro hodnocení SR4S, musí projít formálním vzdělávacím kurzem, který zajišťuje iRAP nebo hlavní partner projektu SR4S. Pro registraci na videokurzy v angličtině či španělštině se prosím registrujte zde.

KROK 4: HLEDÁNÍ DOPRAVNĚ RIZIKOVÝCH ŠKOL

Vyberte školy vhodné pro posouzení. Na jednu stranu je důležité upřednostnit vysoce riziková místa, je však také rozumné sladit plány na posouzení školních zón se strategiemi dopravních a správních orgánů. Prověřte veškeré dostupné údaje nebo předchozí studie dopravních rizik, například údaje o dopravních nehodách, plán pro rozvoj pěší dopravy, který upozorňuje na místa vyžadující úpravy, nebo projekty mapující oblasti v okolí škol.

KROK 5: ZAPOJTE ŠKOLY

Budujte kontakty s řediteli a širší komunitou v jednotlivých školách a vysvětlujte, jaké jsou cíle tohoto projektu, naslouchejte jejich názorům a snažte se získat podporu. Komunita v každé škole musí porozumět tomu, co jim projekt přinese i jak se mohou jednotliví členové komunity zapojit. Spolupráce s rodiči, případně lidmi žijícími v sousedství, usnadňuje získání širší podpory veřejnosti pro vaše úsilí o zvýšení dopravní bezpečnosti v dané lokalitě

KROK 6: ZVOLTE METODU PRO POSUZOVÁNÍ

Celkové cíle projektu a nejvhodnější způsob posouzení stavu dopravní bezpečnosti v dané škole je třeba zvolit na základě specifických znaků dané lokality. K tomu je třeba provést několik návštěv přímo v místě a získat názory školní komunity; vždy je vhodnější zvolit několik metod.

KROK 7: POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vybudujte tým pro shromažďování dat, zaměřte se na odbornou dovednost a pokud možno zkušenosti se sběrem dat pro účely SR4S, případně zajistěte supervizi zkušeného odborníka z oblasti sběru dat. Zvolte lokality v okolí škol, které budou předmětem hodnocení. Shromážděte potřebné údaje a předložte je ke QA (zajištění jakosti).

KROK 8: OBHAJOBA OPATŘENÍ ZVYŠUJÍCÍCH KVALITU INFRASTRUKTURY

Dokumentujte zjištěné údaje, hledejte možná protiopatření pro danou lokalitu a informujte o nich jednotlivé zainteresované subjekty. Odborné informace sdělujte formou naléhavé zprávy, která pomůže získat pozornost možných partnerů.

KROK 9: OSLAVA ÚSPĚCHU

Informujte širokou veřejnost a oslavte úspěch projektu. Po dokončení každé úpravy na dopravní komunikaci informujte projektové partnery o výsledcích a vyjádřete jim uznání.

KROK 10: POSÍLENÍ ÚSPĚCHU

Jakmile bylo dokončeno hodnocení a výsledky jsou náležitě zdokumentovány, je vhodné se podívat dál a přemýšlet o tom, jak z úspěchů projektu vyzískat maximum. Podobné úspěchy se mohou stát důvodem, proč se vládní a správní orgány a případné další instituce začnou víc zajímat, pomohou šířit osvětu, zajišťovat financování pro úpravy na dopravních komunikacích a rozvíjet spolupráci s dalšími školami na tomto projektu.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)