Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Webinář JASPERS: Zmírnění klimatické změny prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility (PUMM)

15. 09. 2021

Piotr Rapacz, vedoucí Týmu pro městskou mobilitu, MOVE B3 DG Mobilita a doprava

Obsah prezentace

 1. Vlajková loď strategie pro udržitelnou a chytrou mobilitu
 2. Mise pro klimaticky neutrální a chytrá města
 3. Iniciativa pro nový rámec pro městskou mobilitu
 4. Význam PUMM pro zmírnění klimatické změny
 5. Spuštění tematického průvodce pro PUMM
 6. Přehled několika významných projektů

Strategie pro udržitelnou a chytrou mobilitu

Cíl 1 – Udržitelná mobilita

NEVRATNÝ POSUN SMĚREM K MOBILITĚ BEZ EMISÍ

 • Snížení emisí z dopravy o 90 %
 • Všechny způsoby dopravy budou udržitelnější
 • Jsou dostupné zcela udržitelné alternativy
 • Pro udržitelné způsoby dopravy fungují vhodné pobídky

Cíl 2 – Chytrá mobilita

DOSAŽENÍ PLYNULÉ, BEZPEČNÉ A FUNKČNÍ KONEKTIVITY

 • Bezproblémová multimodální doprava, založená na digitálních technologiích
 • Plné využití potenciálu dat
 • Vývoj a zavedení propojených, vzájemně kooperativních a automatizovaných služeb v oblasti mobility
 • Nákladní doprava, která nevyžaduje papírování, ale je založená na rychlých digitálních postupech.

Cíl 3 – Odolná mobilita

ODOLNĚJŠÍ JEDNOTNÁ EVROPSKÁ DOPRAVNÍ ZÓNA: PRO INKLUZIVNÍ KONEKTIVITU

 • Posílený jednotný trh:
 • Větší investice do infrastruktury a vozového parku
 • Prohloubení a posílení vnitřního trhu
 • Vytvoření systému, který bude odolný vůči krizím.
 • Férová a spravedlivá mobilita (dostupná cenově i jinak)
 • Lepší bezpečnost a zabezpečení
 • Městská mobilita a logistika součástí Strategie

VLAJKOVÁ LOĎ 3 – vytvořit udržitelnější a zdravější meziměstskou a městskou mobilitu

VLAJKOVÁ LOĎ 4 – vytvořit nákladní dopravu, která bude vstřícnější k životnímu prostředí

 • Transformace sektoru dopravy do skutečně multimodálního systému, který poskytuje služby v oblasti udržitelné a chytré mobility, vyžaduje rozhodnou akci
 • Spolupráce s městy s cílem zajistit, aby všechna velká a středně velká města, která fungují jako uzly na síti TEN-T, měla do roku 2030 vypracovaný vlastní Plán udržitelné městské mobility.
 • Jak je uvedeno v plánu pro klimatické cíle do roku 2030, vyšší podíl hromadné, cyklistické a pěší dopravy na dělbě přepravní práce, stejně jako vyšší podíl automatizované, propojené a multimodální mobility, výrazně přispívá ke snižování znečištění a dopravní přetíženosti ve městech
 • Řízení mobility na místní i regionální úrovni potřebuje přesnější pokyny, především pokud jde o plánování rozvoje měst a propojenost s extravilánem a příměstskými oblastmi tak, aby dojíždějící měli možnost volit udržitelný způsob mobility.
 • Součástí této transformace musí být i multimodální logistika. Plány udržitelné městské mobility musí řešit i nákladní dopravu a zajistit plánování městské logistiky udržitelným způsobem, urychlit zavedení již dostupných bezemisních řešení, jako jsou nákladní jízdní kola, automatizované zásobování, drony nebo lepší využití vodních cest.
 • Posílení role bezemisních vozidel ve firemním a městském vozovém parku
 • EU a členské státy musí naplnit očekávání veřejnosti a zajistit čistší vzduch, méně hluku a dopravních zácp, a také žádné smrtelné dopravní nehody na ulicích měst a obcí.
 • Pomoc městům s modernizací politických nástrojů i v oblastech, jako je mikromobilita, podpora při zavádění bezemisních vozidel, a to i autobusů nebo trajektů, a realizaci související infrastruktury. Potřeba kvalitnějších informací o nízkoemisních a bezemisních zónách, potřeba digitálních řešení pro různá vozidla.
 • Stanovení cen za uhlík – Komise plánuje vytvořit rámec pro měření emisí skleníkových plynů z dopravy (osobní i nákladní), platný pro evropské státy.

Města jsou a měla by zůstat v čele přechodu k větší udržitelnosti.

Nový rámec pro městskou mobilitu

Proč?

 • Potřeba zajistit koordinovanější přístup, především v oblastech, kde iniciativa ze strany EU může být nejvíc přínosná
 • Nutnost posílit podporu evropským městům při řešení problémů v oblasti městské mobility

Co?

 • Upevnit přístup k plánům udržitelné městské mobility
 • Indikátory a data
 • Reformovat EGUM (Expertní skupiny pro městskou mobilitu)
 • Zaměřit se na veřejnou dopravu, aktivní způsoby dopravy a sdílenou mobilitu, městskou logistiku, regulaci motorových vozidel, bezpečnost, digitalizaci a další

Kdy?

 • Plán byl zveřejněn v dubnu
 • Přijetí plánováno do konce 2021

Jak?

 • Pět konzultačních workshopů pro zainteresované subjekty v červnu 2021
 • Dvanáctitýdenní otevřená veřejná konzultace do 23. září 2021

Význam Plánů udržitelné městské mobility pro zmírnění klimatických změn

UMP2013 evaluace: PUMM jsou celkově hodnoceny kladně, mají jasnou přidanou hodnotu.

Mohou posloužit jako efektivní  jednotný rámec pro řešení všech běžných problémů v oblasti městské mobility, včetně zmírnění změny klimatu.

Od roku 2019 je poskytováno specializované poradenství, včetně tematické příručky pro PUMM, která pomáhá harmonizovat PUMM s Akčními plány pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

PUMM mají potenciál být efektivním přínosem v úsilí o dosažení celé řady společenských cílů, které nějakým způsobem souvisí s dopravou, především pokud jde o snižování množství nečistot a emisí CO2 v ovzduší, snižování dopravní přetíženosti ve městech, počtu úmrtí a vážných zranění při dopravních nehodách atd.:

 • snižování množství emisí CO2: např. 12% snížení množství emisí z logistiky v Turínu díky pruhům vyhrazeným i pro nákladní dopravu, které má město díky svému PUMM.

Zveřejnění tematického průvodce pro PUMM

Cíl: informovat osoby a subjekty s rozhodovací pravomocí (především orgány místní samosprávy) a zvyšovat kapacity konzultačních pracovníků, odborníků z praxe i akademiků, nutné pro řešení klimatické změny prostřednictvím PUMM.

Proces:

 • mapování a kompilace vhodných výzkumů/prací, provádí EIB, JASPERS, EC, městské uzly TEN-T, výzkumná centra a další odborníci;
 • úzká spolupráce s vhodnými projekty, které se týkají PUMM a členy Koordinační skupiny platformy PUMM pod vedením JASPERS; vhodné projekty a partnery musí odsouhlasit DG MOVE
 • zohlednění i dalších dokumentů, které obsahují pokyny k PUMM, např. „Harmonizace energie a PUMM“, „Elektrifikace“, „Odolnost a flexibilita“, „Cyklistická doprava“, „Pěší doprava“.
 • Časový plán: září 2021 – únor 2022

Hlavní prvky, které musí být zahrnuty do šestiměsíčního projektu:

 • Integrovat zmírňování klimatické změny do cílů a procesu realizace PUMM.
 • Řešit závazné cíle pro snižování množství emisí CO2 v ovzduší na území členských států EU, jak jsou stanoveny v Národních energetických a klimatických plánech a/nebo na odvětvové úrovni.
 • Vypočítat, jaký dopad budou mít PUMM a opatření v oblasti městské mobility na množství emisí skleníkových plynů, při zohlednění plánované sítě TEN-T.
 • Případové studie/příklady nejlepší praxe k plnění cílů týkajících se snižování množství skleníkových plynů, ke kterým přispěly PUMM, význam územního plánování, integrace klimatických aspektů do PUMM atd.
 • Monitorovací nástroje, které umožní ověřit a kvantifikovat pokrok směrem k požadovanému snížení množství CO2, včetně jednoduchých/solidních metod výpočtu, indikátorů výstupu/dopadu a příkladů nejlepší praxe.

Přehled některých významných projektů:

 • Arezzo (IT) – harmonizace PUMM 2015 s Akčním plánem pro udržitelnou energii 2016; multioborový tým, 2 místostarostové.
 • Pordenone (IT) – PUMM a Akční plán pro udržitelnou energii byly vytvořeny současně (2014-16); multioborový tým, 3 místostarostové.
 • Monzón (ES) vytvořil harmonizační tým, který má na starosti přípravu PUMM i Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP); oba plány sdílely inventář emisí z dopravy, oba plány měly sladěné monitorovací aktivity; byla provedena studie pro identifikaci opatření, opatření PUMM byla seřazena podle toho, jaký vliv mají na kritéria SECAP, a byly přizváni vhodní partneři.
 • Leuven (BE) – v roce 2013 vytvořilo 60 zakládajících členů asociaci Klimaticky neutrální Leuven 2030 s cílem definovat dlouhodobou vizi pro klimaticky neutrální město, snížit do roku 2030 množství emisí skleníkových plynů, zdvojnásobit podíl cyklistické a veřejné dopravy na přepravě a snížit počet automobilů v ulicích města.

http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/27492433/6.%20DG%20MOVE%20Overview%20of%20relevant%20projects%2C%20launch%20of%20SUMP%20topic%20guide%20-%20P.Rapacz.pdf?version=1&modificationDate=1632169998000&api=v2


Štítky: Vize (Role města, tag1), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11)