Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Koncept mobility jako služby

15. 12. 2021

Realitou venkovských oblastí je málo autobusů, ještě méně vlakových stanic a z toho plynoucí vysoká míra závislosti obyvatel na osobních vozidlech. Tato realita zavazuje obyvatele venkova k vyšším výdajům za cestování a k využívání osobní dopravy na úkor více udržitelných alternativ. Cílem konceptu Mobilita jako služba (Mobility as a service – MaaS) je zlepšení mobility mezi venkovskými oblastmi a přirozenými územními centry, a to zvýšením efektivity dopravy, udržením dostatečné úrovně služeb a zlepšením jejich dostupnosti.

Příklad projektu/aktivity

Nové technologie a pokračující digitalizace otevírají prostor pro integraci různých forem dopravních služeb, jako je veřejná osobní doprava, taxi služby, sdílená osobní vozidla či jízdní kola do jednoho komplexního balíčku, jednoduše přístupného přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci.

Pro fungování konceptu MaaS je nezbytné splnění několika předpokladů:

- důvěra a ochota spolupracovat mezi různými aktéry z řad soukromé i veřejné sféry;

- dostupnost údajů týkajících se služeb mobility, jako jsou statická data, zejména předdefinované informace o trasách a obecné existenci dopravních služeb, dynamická data, tj. údaje o dostupnosti služeb mobility v daném okamžiku v reálném čase, ceny služeb mobility a dostupnost infrastruktury;

- schopnost poskytovatelů MaaS poskytovat integrované služby prodeje jízdenek, které umožňují tzv. bezešvé cestování, s možností kombinace několika druhů dopravy.

Sběr a poskytování dopravních dat, a to jak statických, tak dynamických, jsou základním stavebním kamenem konceptu MaaS. Jako příklad lze uvést data související s jedním nebo více z následujících typů subjektů:

- vozidla: umístění, úroveň obsazenosti, stav vozidla, přítomnost palubního personálu atd.;

- cestující: čas a místo nastupování a vystupování z vozidla, individuální preference a konečný cíl, údaje o jízdenkách atd.;

- infrastruktura: stav dopravních spojení, např. kongesce v dopravě, počet osob na určitém místě, např. na autobusové zastávce atd.

Data mohou být poskytována buď automaticky prostřednictvím různých typů senzorů a zařízení, nebo prostřednictvím samotných cestujících prostřednictvím různých typů aplikací pro smartphony.

V souvislosti s konceptem MaaS je nezbytné vypořádat se s několika tématy, které realizaci MaaS ztěžují:

- obchodní modely a jejich udržitelnost – zapojení více aktérů, způsoby údržby infrastruktury, způsoby dělení výnosů ad.;

- ochrana soukromí a integrita dat – anonymizace dat, ochrana před neoprávněnými úpravami dat;

- bezpečnost – ochrana systémů před kyberútoky;

- interoperabilita – schopnost systémů spolupracovat navzájem;

- škálovatelnost, tj. schopnost systému fungovat s rostoucím počtem uživatelů, senzorů a zařízení, která nepřetržitě shromažďují a zpracovávají velké objemy dat;

- využitelnost, dostupnost, tzn. jak snadné je pro zúčastněné subjekty využít poskytované informace a služby;

- sběr dat – jaká data mohou být sbírána a zda v reálném čase či zpětně.

Ekosystém pro poskytování mobilitních služeb zaměřených na uživatele prostřednictvím jedinečného rozhraní pro přístup k přepravním službám.

 

Zdroj: https://skedgo.com/what-is-mobility-as-a-service-maas/

Prostorová diferenciace problému dle typologie venkovských oblastí

Koncept MaaS je příkladem komplexního řešení, které je škálovatelné v závislosti na podmínkách konkrétního území.

Institucionální podpora a role dalších aktérů

Instituce veřejné správy (kraje, municipality, organizace zřízené/založené krajem či obcemi – např. dopravní podniky) zpřístupňují dopravní data třetím stranám, zapojeným do ekosystému MaaS. Obvykle soukromým provozovatelům mobilitní služby a technologickým IT firmám. Zároveň provádějí osvětu mezi veřejností za účelem šíření povědomí o konceptu MaaS.

Další informační zdroje

http://www.maas4eu.eu/

Zdroj: Příklad z metodiky Chytrého venkova


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Kampaně (Občan, tag35)