Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Analýza dopadu zklidnění Americké třídy v Plzni

10. 02. 2022

Město Plzeň již několik let zvažovalo zklidnění Americké ulice omezením individuální automobilové dopravy.  Tyto úvahy se datují od doby, kdy byla dokončena stavba ulice U Trati jako části vnitřního městského okruhu (rok 2000).

Po několika letech úvah a politických i odborných debat bylo zklidnění Americké realizováno 23.8.2021. Omezení spočívá v zákazu vjezdu motorových vozidel (vyjma MHD, vozidel IZS a dopravní obsluhy) v úseku Škroupova - Prokopova.

Obrázek: Uzavřené úseky Americké ulice (zeleně)

Opatření odpovídá i Plánu udržitelné mobility Plzně (opatření 24), které deklaruje cíl: Zkvalitnění podmínek pro pěší dopravu, kulturní a obchodní aktivity. Efektivnější provoz všech páteřních trolejbusových linek MHD, úspora v podobě paliva a trakční energie i úspora zkrácením jízdních dob. Výrazné zvýšení atraktivity MHD pro veřejnost.

V následující analýze popíšeme dopad uvedeného opatření na některé dopravní charakteristiky dopravy (automobilové i hromadné).

Situace před zklidněním Americké

Před zavedením opatření na zklidnění Americké v ranní a odpolední špičce[1] projíždělo Americkou až 690 vozidel/hod ve směru ke Klatovské a 570 vozidel/hod ve směru od Klatovské. Rychlost vozidel v těchto špičkách klesla v průměru až na 19 km/h, respektive 20 km/h pro opačný směr. 

Obrázek: intenzita dopravy a rychlost na Americké před omezením dopravy - zdroj

Docházelo ke zdržení nejen automobilů, ale zejména trolejbusů MHD. Ulice Americká je páteřní ulicí pro téměř všechny trolejbusové linky v Plzni. Docházelo ke zdržením i vyšším než 5 minut, což je při stovkách spojů denně významné.

Dopad plánovaného omezení individuální dopravy na Americké byl před zavedením opatření simulován pomocí dopravního modelu města Plzně. Modelování bylo provedeno ve webové aplikaci TraMod od firmy RoadTwin dostupné pro Plzeň na intenzitadopravy.plzen.eu.

Obrázek: simulace uzavření Americké pomocí dopravního modelu Plzně - zdroj

Předpokládaný dopad zklidnění je zřejmý z rozdílového modelu. Na tomto modelu jsou patrné dvě primární objízdné trasy: ulice Tyršova a U Trati. Dle modelu v ulici Tyršova po zklidnění Americké stoupne intenzita ve špičkové hodině o přibližně 120 voz/hod (1.200 voz/den), pro ulici U Trati byl modelován nárůst 115 voz/hod (1.150 voz/den).

Obrázek: rozdílový model dopravy (oranžově úseky s vyšší intenzitou dopravy v důsledku uzavření Americké, modře úseky s nižší intenzitou) - zdroj

 

Vliv zklidnění Americké na intenzity a rychlost dopravy

Obrázek: Americká třída - vizualizace (zdroj Plzen.eu)

Uzavření Americké ulice bylo realizováno dne 23.8. 2021.

V následující analýze byla sledována intenzita dopravy a rychlost dopravního proudu na vybraných úsecích komunikací v Plzni. Byly vybrány ty úseky, kde se podle modelu předpokládala významnější změna.

Pro sledování následných skutečných změn intenzit  a rychlosti dopravy byla využita webová aplikace Mapa dopravy v Plzni od firmy Innoconnect", která zpracovává data z detektorů světelné signalizace a data z plovoucích vozidel poskytovanýchi ŘSD (https://glayer.innoconnect.net/fcd_traffic_pilsen)

Pro porovnání byla vybrána tři období (vždy 3 pracovní dny,  úterý - čtvrtek):

  • -17.6.2021 reprezentující období “před uzavřením Americké”, ale současně s běžnou dopravou (mimo prázdniny a mimo období s největšími omezeními kvůli Covid-19).
  • -9.9.2021 jako období několika málo dnů po zklidnění Americké a s běžnou (mimoprázdninovou) dopravou.
  • -23.9.2021 představující období cca měsíc po realizaci opatření na zklidnění Americké, kdy se už předpokládá, že řidiči si již na omezení dopravy na Americké zvykli.

Americká třída

Americká ulice je pro účely vyhodnocení rozdělena na tři úseky:

  • Klatovská - Škroupova
  • Prokopova (okružní křižovatka) - Škroupova
  • Anglické nábřeží - Sirková

Intenzita a rychlost je uvedena za pracovní dny pro oba směry dohromady (průměr vypočítaný ze třech dnů: úterý - čtvrtek).

Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel na Americké po hodinách ve dnech 15.-17.6.2021 (út-čt) - zdroj

Obr.: Průměrná rychlost a počet vozidel na Americké po hodinách ve dnech 21.-23.9.2021 (út-čt) - zdroj

Z analýzy je patrný významný pokles počtu  vozidel na všech úsecích Americké, ke kterému došlo v důsledku omezení individuální automobilové dopravy v její centrální části. Na úsecích Americké, kde k omezení vjezdu nedošlo (Anglické nábřeží - Sirková), se intenzita dopravy snížila přibližně o 45% z 11 tisíc vozidel denně na 6 tisíc. V úseku, kde došlo k částečnému omezení vjezdu (Klatovská - Škroupova),  intenzita dopravy poklesla o 44% z 16 tis vozidel denně na 9 tisíc. Realizací omezení se tedy podařilo dosáhnout jak zklidnění dopravy, tak zamezení tranzitního charakteru Americké.

V centrálním úseku Americké (mezi kruhovým objezdem a Škroupovou), kde byla individuálná automobilová doprava omezena zcela, došlo k očekávanému výraznému poklesu intenzity dopravy o přibližně 17 tis. vozidel za den (o 69%, odhad pro oba směry).

Detektory zaznamenávají všechna vozidla, tj. i vozidla MHD a regionálních autobusů, která mají do uzavřených úseků vjezd povolen.

U Trati

Ulice U Trati je jednou ze dvou hlavních objízdných tras. Pro účely vyhodnocení dopadu zklidnění Americké je analýza rozdělena na dva úseky:

  • Klatovská - Prokopova (Doudlevecká)
  • Prokopova - Mikulášská

Obrázek.: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici U Trati ve směru ke Klatovské po hodinách ve dnech 15.-17.6.2021 (út-čt) - zdroj

Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici U Trati ve směru ke Klatovské po hodinách ve dnech 21.-23.9.2021 (út-čt) - zdroj

Z tabulky a grafů je zřejmé, že po zavedení opatření na zklidnění Americké je na objízdné trase v ulici U Trati v úseku Prokopova - Klatovská patrný nárůst intenzity dopravy. Počet vozidel během denních hodin v pracovní dny narostl o přibližně 150 vozidel za hodinu. V obou směrech se jedná o celkový nárůst o přibližně 3 tisíce vozidel za den (nárůst o cca 12 %). Průměrná rychlost v obou směrech v rámci celého pracovního dne poklesla ze 47 km/h na 44 km/h. Z analýzy rychlosti v průběhu dne je nicméně patrné, že ve směru ke Klatovské došlo během ranní a odpolední špičky k významnějšímu poklesu průměrné rychlosti z původních přibližně 40 km/h na současných 30 km/h v ranní špičce a 20 km/h v odpolední špičce. V opačném směru obdobný pokles rychlosti nebyl zaznamenán

V úseku ulice U Trati mezi Prokopovou a Mikulášskou ve směru k Prokopově došlo v průběhu dne k nárůstu intenzity dopravy o 150-200 vozidel za hodinu na současných 850 až 1000 vozidel/hod. Toto navýšení však nemá vliv na průměrnou rychlost dopravy, která se zde v průběhu dne nadále pohybuje kolem 40 km/h. V úseku mezi Prokopovou a Mikulášskou ve směru k Mikulášské nedošlo v důsledku zklidnění Americké k významnému nárůstu intenzity ani k poklesu rychlosti dopravního proudu.

Z porovnání se změnami intenzity dopravy na Americké, kde v úseku Klatovská - Škroupova došlo k poklesu o cca 7 tisíc vozidel za den a ve středním úseku pak až o 17 tisíc vozidel za den, je zřejmé, že nárůst dopravy v ulici U Trati o 3 tisíce vozidel denně je relativně malý a že většina dopravy z Americké se rovnoměrně přesunula i do dalších objízdných tras. Zejména do Tyršovy ulice, kde je v odpolední špičce možné sledovat obdobný nárůst intenzity jako v ulici U Trati (cca 150 vozidel/hod), nicméně bez negativního dopadu na rychlost dopravního proudu, která se zde v průběhu dne nadále pohybuje mezi 45 až 50 km/h.

Došlo tak k potvrzení očekávaného scénáře simulovaného pomocí modelu dopravy plzně v aplikaci TraMod, který předpokládal rozložení dopravy do více objízdných tras (viz výše).

Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici Tyršova-Jízdecká po hodinách ve dnech 15.-17.6.2021 (út-čt) - zdroj

Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici Tyršova-Jízdecká po hodinách ve dnech 21.-23.9.2021 (út-čt) - zdroj

 

Přínos pro cestující v MHD

Hlavním důvodem zklidnění Americké ulice bylo zlepšení podmínek pro průjezd trolejbusů a autobusů MHD. Provozovatel (PMDP a.s.) pro potřeby této analýzy poskytl data o počtech cestujících a zdržení spojů.

Úsekem mezi zastávkami Pařížská - U Práce projede v pracovní dny ve všech spojích cca 20 tisíc cestujících dohromady v obou směrech denně[2].

Před zklidněním Americké třídy docházelo k výraznému zdržení vozidel MHD. Podíl zdržených spojů byl v červnu 2021 až 86 %, v průměru pak 67%. Například v úseku mezi zastávkami Pařížská a Mrakodrap bylo 15% spojů zdrženo o více než 1 minutu. Nebyla však výjimečná zdržení až 5 minut i více.

Po zklidnění Americké třídy poklesl podíl zpožděných spojů v průměru na 56,5 %, přičemž zdržení je u naprosté většiny spojí do jedné minuty 1, výjimečně 2 minuty. Ve výše zmiňovaném úseku byla v září o více než minutu zdržena pouze 2% spojů, přičemž žádné spoje neměly zdržení přes 2 minuty. Oproti původnímu stavu došlo tedy především ve špičkách k úspoře času cestujících v řádu několika minut.

Zklidnění Americké tak přineslo cestujícím cestujícím úsporu 100 hodin denně a to jen za odpolední špičku mezi 14. a 17. hodinou.

 

Závěr

Webové nástroje vyvinuté pro sledování dopravy ve městě (TraMod pro modelování dopravy a GLayer pro sledování intenzit a rychlosti dopravního proudu) umožňují městu simulovat dopady budoucích opatření a zpětně analyzovat jejich vliv na dopravu.

Analýza dopadu uzavírky části Americké třídy na individuální automobilovou dopravu potvrdila předpoklady vypočtené na základě dopravního modelu města Plzně. Došlo k výraznému zklidnění Americké, a to díky poklesu počtu vozidel o 69% (až 17 tis. vozidel denně) v nově uzavřeném úseku a o 45% v ostatních úsecích. Došlo tak k celkovému zklidnění a omezení předchozího tranzitního charakteru Americké, což přispělo k výraznému omezení zdržení trolejbusů, přispělo ke snížení hluku i znečištění způsobeného zde automobilovou dopravou, zlepšilo kvalitu pro pohyb pěších a cyklistů a vytvořilo předpoklad pro transformaci Americké na moderní pobytový městský bulvár. 

Doprava z Americké se přesunula do dopravním modelem předpokládaných objízdných tras, především do ulice U Trati a do Tyršovy. Zde došlo v denních hodinách k nárůstu počtu vozidel o přibližně o 150 vozidel za hodinu, což ale téměř na všech úsecích nemělo negativní dopad na rychlost dopravního proudu. Jediným úsekem, kde nárůst intenzity dopravy omezil rychlost dopravy je ulice U Trati ve směru od Prokopovy ke Klatovské, kde ve špičkách nyní dochází k poklesu rychlosti oproti předchozímu stavu.

Kromě významného zklidnění Americké došlo k výraznému zlepšení průjezdnosti Americkou vozy MHD, což přineslo časovou úsporu v  řádu několika minut pro 20 tisíc cestujících, kteří zde v pracovní den v obou směrech projedou. Především ve špičce bylo běžné zdržení přes 2 minuty, v nejvytíženějších časech i přes 5 minut. Po zavedení opatření se významně snížil podíl zdržených spojů, přičemž naprostá většina je nyní zdržena nevýznamně (o méně než jednu minutu) a zdržení delší než 2 minuty se již téměř nevyskytuje.

[1] v běžném pracovním týdnu 14. - 20.6.2021

[2]  v týdnu 18. – 22. října stejným úsekem cestovalo 21,3 tisíc cestujících v pracovní den


Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)