Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

KONFERENCE COP27 PŘEDSTAVUJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO POLITIKU PĚŠÍ DOPRAVY

14. 11. 2022

Nový politický vzdělávací program, který vznikl v rámci partnerství mezi Walk21 a VREF (Volvo Research and Education Foundations – Nadace Volvo pro výzkum a vzdělávání), bude dnes představen na konferenci COP27; cílem programu je pomoci až 56 národním vládám v jejich úsilí o rozvoj efektivní národní politiky pěší dopravy, tedy nástroje, jenž pomáhá zlepšit zdravotní stav a pohodu obyvatel, zmírnit klimatické změny a snížit počet obětí dopravních nehod.

Politický vzdělávací program bude představen na konferenci COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu dne 15. listopadu v 15 hod během akce nazvané Role aktivní mobility a veřejné dopravy v novém paradigmatu mobility. Ohlášení programu reaguje na hlavní ambici výzvy předsednictví konference COP k podpoře nízkouhlíkové dopravy pro udržitelnost měst (LOTUS – Low Carbon Transport for Urban Sustainability)[1]

Vzdělávání bude probíhat v období od března do června 2023 pod koordinačním vedením neziskové organizace Walk21. Podpora politiky pěší dopravy bude cílit na vlády 56 států, jež jsou součástí THE PEP (Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí). 

Podepsáním Vídeňské deklarace Budování lepší budoucnosti transformací na novou, čistou, bezpečnou, zdravou a inkluzivní mobilitu a dopravu na 5. zasedání na vysoké úrovni o dopravě, zdraví a životním prostředí THE PEP v roce 2021 se ministři členských států celoevropského regionu zavázali, že „budou rozvíjet a realizovat národní politiky pro pěší a cyklistickou dopravu v každém státě", a to souběžně s vypracováním hlavního plánu aktivní mobility pro panevropský region, který má být přijat v roce 2025[2].

Nedílnou součástí vzdělávacího programu budou tři nové výzkumy:

  • Revize a hodnocení stávajících národních politik pěší dopravy v panevropském regionu;
  • Shromáždění všech publikovaných doporučených opatření, která by měla přijmout národní vláda a která jsou relevantní pro lepší výsledky pěší dopravy;
  • Příklady případových studií efektivních procesů politiky pěší dopravy na národní nebo nižší regionální úrovni.

Národní vlády v rámci panevropského regionu, které se aktivně podílejí na národní politice pěší dopravy: Arménie, Česko, Francie, Irsko, Izrael, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království zastoupené Skotskem. K tomu, aby se stali součástí této skupiny, budou vyzváni zástupci co největšího počtu zemí v regionu. 

Biljana Filipovičová, nastupující předsedkyně THE PEP: 

„Podobnou iniciativu lze jen podpořit. Chůze a jízda na kole jsou důležité způsoby aktivní mobility, které mohou významně přispět k dekarbonizaci naší společnosti. Stále přibývá důkazů o jejich pozitivním vlivu na zdraví jedince i na životní prostředí.“ 

Bronwen Thorntonová, generální ředitelka Walk21: 

„Jsme rádi, že tento vzdělávací program pro politiku pěší dopravy, který vznikl díky spolupráci s VREF, nám umožňuje pozitivně reagovat na výzvy ze strany mnoha národních vlád, jež hledají znalosti, postupy a nástroje potřebné k vytvoření efektivní národní politiky pěší dopravy.“

Henrik Nolmark, ředitel Nadací Volvo pro výzkum a vzdělávání:

„V rámci našeho závazku posílit mezinárodní výzkum a kapacity v oblasti výzkumu chůze jako způsobu dopravy konkrétně podporujeme tímto programem organizaci Walk21 v jejím úsilí, které může přispět ke spravedlivějšímu přístupu a udržitelné mobilitě v městské dopravě.“


[1] https://cop27.eg/#/presidency/initiative/lotus

[2] https://thepep.unece.org/vienna-declaration


POZNÁMKY

  1.  Walk21 je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje právo každého člověka chodit pěšky v bezpečném, inkluzivním a přívětivém prostředí; její podpora spočívá v tom, že poskytuje důkazy, nástroje, školení a akreditace celosvětové síti zainteresovaných komunit, politiků, akademiků a odborníků v praxi. Cílem organizace je v našich městech zlepšit podmínky pro chodce, a tím dostupnost základních služeb pro všechny obyvatele, zvýšit bezpečnost silničního provozu, zlepšit veřejné zdraví i genderovou rovnost a poskytnout dostupné, spravedlivé a udržitelné dopravní systémy. Více informací naleznete zde: https://walk21.com/
  2.  Nadace Volvo pro výzkum a vzdělávání VREF je souhrnný název čtyř nadací, které spolupracují na financování výzkumu a vzdělávání v oblasti dopravy, životního prostředí a energetiky. Od přelomu století se tyto nadace - prostřednictvím VREF - zaměřují na oblast budoucnosti městské dopravy (Future Urban Transport - FUT) s podtitulem "How to deal with complexity". Prvořadým cílem je posílit dopravní dostupnost pro všechny skupiny obyvatel, a zároveň radikálně snížit negativní místní a globální dopady dopravy na životní prostředí. Více informací naleznete zde: https://vref.se/about-vref/
  3. Cílem programu VREF Chůze je pokrýt výzkumné a další iniciativy, které se zaměřují na chůzi jako takovou i jako součást dopravního systému, jehož součástí jsou i další druhy dopravy, například veřejná. Vědecký profil programu se opírá o čtyři témata: Konceptualizace a kritické hodnocení chůze jako způsobu dopravy; Chůze jako doprava pro každodenní život ve městě; otázky rovnosti; Správa, politika a městské plánování pro chůzi jako způsob dopravy; Služby, nástroje a obchodní modely pro usnadnění chůze jako způsobu dopravy. Více informací naleznete zde: https://vref.se/walking/

Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) je jedinečná tripartitní celoevropská politická platforma, která na rovnoprávném základě sdružuje ministerstva dopravy, zdravotnictví a životního prostředí. THE PEP podporuje přechod na klimaticky šetrnou a zdraví podporující mobilitu sdílením osvědčených postupů a rozvojem společných projektů v 56 zemích celoevropského regionu. Program společně řídí Oddělení udržitelné dopravy a životního prostředí Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a Evropský regionální úřad Světové zdravotnické organizace (WHO/Evropa). Státy, které budou pozvány do prvního národního programu podpory politiky pěší dopravy: Albánie, Andorra, Arménie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldavsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Ruská federace, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké a Uzbekistán. Více informací naleznete zde: https://unece.org/transport-health-environment-pep-0

KONEC

Pro další informace neváhejte kontaktovat:

Zdroj: WALK 21


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)