Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů

10. 07. 2023

Společná evropská strategie pro podporu cyklistiky je zásadní pro její rozvoj. Evropská cyklistická asociace ve svém článku informuje o plánu Evropské hospodářské komise OSN o podpoře cyklistiky. Tento článek pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. a jeho originální znění můžete nalézt ZDE.

 

EHK OSN svolala skupinu expertů včetně ECF, aby pomohli s realizací modulu infrastruktury Celoevropského hlavního plánu na podporu cyklistiky. Podíváme se na některé klíčové prvky, které tato skupina projednává.

 

Politický referent ECF pro infrastrukturu Aleksander Buczyński při projevu na zasedání GE.5

 

Po přijetí Celoevropského hlavního plánu na podporu cyklistiky v květnu 2021 byla Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN) zřízena skupina odborníků na cyklistickou infrastrukturu (GE.5), která má pomoci s realizací infrastrukturní části plánu. ECF hraje v této expertní skupině aktivní roli spolu se sekretariátem EHK OSN, členskými státy OSN a zástupci cyklistického průmyslu, Konfederací evropského cyklistického průmyslu (CONEBI) a Světovou asociací cyklistického průmyslu (WBIA).

 

Od června 2022 se skupina GE.5 sešla na třech zasedáních, na kterých diskutovala způsoby rozvoje transevropské cyklistické sítě, jež by podpořily národní sítě cyklotras, dále diskutovala definice jízdního kola, cyklistické infrastruktury a cyklistického dopravního značení s cílem předložit příslušné návrhy. Nejnovější verze dokumentů projednávaných na posledním zasedání GE.5 jsou k dispozici na webu EHK OSN. Příští zasedání GE.5 se má konat 6. a 7. listopadu 2023 v Ženevě.

 

Trans-evropské, EuroVelo a národní cyklistické sítě

Pro rovný přístup k aktivní mobilitě pro všechny je zásadní kontinuita cyklistických tras. Proto hrají sítě cyklotras důležitou roli v cyklistických strategiích na národní i nadnárodní úrovni.

Národní sítě cyklotras jsou pro členské státy OSN klíčem k plánování prioritních nadnárodních cyklistických koridorů. Některé členské státy však oficiální síť cyklotras dosud nemají. Proto GE.5 pracuje na příručce, která má těmto zemím pomoci národní cyklistické sítě vymezit.

Skupina odborníků se rovněž dohodla na společných zásadách pro vymezení transevropské sítě cyklotras založené na vnitrostátních sítích, která by měla v případě potřeby využívat cyklotrasy EuroVelo jako páteřní síť, zahrnovat dálkové trasy a umožňovat přeshraniční propojení.

Cenným přínosem pro tuto práci je 25 let zkušeností EuroVelo s definováním evropských cyklistických koridorů spolu se zkušenostmi členských států, které investují do rozvoje EuroVelo a národních cyklotras.

Součástí diskusí jsou také požadavky na cyklistické dálnice a harmonizované parametry kvality cyklistické infrastruktury.

 

Definice jízdního kola

V současné době Úmluva o silničním provozu z roku 1968 i Úmluva o dopravních značkách a signálech z roku 1968 definují jízdní kolo jako "každé vozidlo, které má nejméně dvě kola a je poháněno výhradně svalovou energií osob na tomto vozidle, zejména pomocí pedálů nebo ručních klik". Tato definice striktně vzato nezahrnuje jízdní kola s elektrickou podporou, což je rostoucí segment aktivní mobility.

 

Skupina si je vědoma tohoto problému, a proto pracuje na aktualizaci definice jízdního kola a definování podtypů jízdních kol a/nebo dalších typů vozidel poháněných pedály. V konečném důsledku je cílem harmonizovat různé přístupy v jednotlivých členských státech, aby bylo všeobecně známo, co je a co není jízdní kolo pro použití na vyhrazené cyklistické infrastruktuře. Cílem skupiny je rovněž vyjasnit podmínky, za kterých je infrastruktura vhodná pro vozidla, jako jsou rychlá elektrokola nebo širší nákladní kola, která nejsou zahrnuta v definici jízdního kola.

 

Definice cyklistické infrastruktury

Pro diskusi o cyklistické infrastruktuře potřebujeme společný jazyk, který by vycházel ze společného chápání základních pojmů. Zatím jedinými typy infrastruktury s mezinárodními definicemi jsou cyklostezka (fyzicky oddělená) a cyklopruh (namalovaný). Skupina odborníků navrhla soubor nových a aktualizovaných definic zahrnujících například cyklistickou ulici, silnici 2-1, pruh pro autobusy a cyklisty a ulice s obousměrným provozem cyklistů. Dohodnuté definice zahrnují také řešení specifická pro křižovatky, jako je předsunutá stop čára, možnost dvoustupňového odbočení nebo výjimka pro cyklisty na semaforech.

 

Jedním z konceptů diskutovaných ve skupině odborníků je silnice 2-1 - obousměrná silnice se dvěma doporučenými pruhy pro cyklisty, kde zbývající vozovka není dostatečně široká pro dvě auta.

  

Nové značky

Nové typy infrastruktury vyžadují také nové značky a dopravní značení. Každý pozná značku pro cyklostezky - díky snaze o harmonizaci před půl stoletím mají všechny země stejnou představu o piktogramu kola na modrém kruhu ve svých souborech dopravních značek i o tom, co značka znamená. S novými typy infrastruktury je to však složitější. Například k označení cyklistických ulic se v Evropě používá nejméně sedm různě koncipovaných značek. A i když značky vypadají podobně, povinnosti a omezení, které ukládají účastníkům silničního provozu, se liší! O něco menší rozmanitost by mohla zlepšit rozpoznatelnost a srozumitelnost cyklistických ulic a dalších nových cyklistických infrastruktur. Skupina odborníků pracuje na návrzích nových dopravních značek.

 

Příklady různých dopravních značek označujících cyklistickou ulici, s nimiž se lze setkat napříč Evropou

  

Aktualizovaná signalizace a dopravní značení

Odborníci rovněž přezkoumali vybraná ustanovení o stávajícím horizontálním a vertikálním dopravním značení a signálech, která jsou obsažena v Úmluvě o silničních značkách a signálech z roku 1968. Předložili několik návrhů na změny úmluvy, které by lépe zohlednily současné osvědčené postupy. Například navrhovaná změna pro signály zlepšuje čitelnost semaforů pro cyklisty a přidává ustanovení pro směrové semafory pro cyklisty, přičemž kombinuje signály pro chodce a cyklisty a zobrazuje potvrzení o detekci.

 

Zdroj: Evropská cyklistická federace 

Autor: Aleksander Buczynski

 


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)