Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Formulace potřeb ze strany krajů pro podporu městské mobility

21. 01. 2019

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zahradníček byl pověřen dne 21. 9. 2018 na Komisi dopravy Asociaci krajů ČR, která proběhla v Uherském Hradišti vyjednávat s ministerstvy a dalšími institucemi za systémovou podporu městské mobility a cyklistické dopravy v České republice.

Teze pro vyjednávání:

1. Zastupování krajů při vyjednávání o nové podobě vládní koncepce městské mobility.

Zdůvodnění: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dalšími ministerstvy připravuje v roce 2019 zpracovat vládní koncepci městské mobility. Významným hráčem na poli městské mobility jsou i kraje, neboť právě ony mohou ovlivňovat mobilitu občanů daleko před hranicemi města. Například pokud město řeší nedostatek parkovacích míst ve městě, dá se předcházet tomuto problému kvalitní integrovanou veřejnou dopravou, nebo i výstavbou přestupních terminálů např. v Uničově, Šternberku. S kvalitními službami se lépe motivují občané, aby svá auta nechala daleko za hranicemi měst a využívali i jiné dopravní prostředky než auta. To stejné platí i v případě kvalitní cyklistické infrastruktury, kdy kraj dobrou dotační politikou může podpořit výstavbu cyklostezek a opatření Bike&Ride, atd. Připomínky ze strany kraje mohou být zejména v rovině legislativních, finančních a organizačních změn. Kontaktní osobou za MD je Vít Sedmidubský z odboru strategie. Informace o plánech udržitelné městské mobility ze strany krajů se již objevila v Koncepci cyklistické dopravy Olomouckého kraje, a to v analytické části jako příloha 2. Tato příloha je přiložena jako součást tohoto zápisu. Výhodou je, že Olomoucký kraj je symbolem průřezovosti řešení problematiky městské mobility. Dívá se na ni z pohledu podpory aktivní mobility (náměstek pro zdravotnictví), ochrany ovzduší (náměstek pro životní prostředí), bezpečnosti (náměstek pro dopravu) a podpory cestovního ruchu (náměstek pro regionální rozvoj). Vše je pak spojené s náměstkem pro investice, neboť tam vše začíná, i končí.

2. Zorganizování úvodní schůzky s MD a SFDI o aktuálních potřebách krajů a měst, které by měly být zakomponovány do nové vládní koncepce městské mobility.

Zdůvodnění: V roce 2018 proběhly dvě jednání ze SFDI, v rámci kterých byly získány první podněty, které by měly být předloženy jako náměty pro tuto koncepci. Jednalo se tehdy o první konzultace nad možnými legislativními změnami, či principu financování proběhlo, a to v těchto termínech:

  • 25. 6. 2018 – Závěry z jednání jsou v samostatném zápise, ale dají se shrnout následně: 1. Cyklistické stezky a cyklistické trasy na hrázích. Tento bod je nutné projednat společně s MZe a MD. Zároveň by byly podporovány takové projekty, které jsou v souladu s krajskou cyklokoncepcí (např. se jedná o využití hrází nad Zábřehem. SFDI dokonce přišlo s podnětem, aby samo Povodí Moravy tento úsek vybudovalo); 2. Podpora výstavby a zejména rekonstrukce účelových komunikací. Cílem je vyvolat jednání s MZe o hledání způsobu, jak budovat tyto komunikace a jak budou financovány. Opět by takové komunikace měly být součástí krajské cyklokoncepce, tak jak bylo uvedeno na principu Olomouckého kraje (např. se jedná o úsek Dolní Újezd – Staměřice, cílem je zmonitorovat podobné úseky v celé republice, aby se znala poptávka); 3. Spolupráce města a ŘSD, resp. krajské správy silnic při podpoře cyklistické dopravy. V tomto kontextu padl i podnět, že by mělo být vyvoláno jednání s MMR, aby zařadil cyklistické územně plánovací podklady do VÚC, aby se mohlo jednat o regulérní podklad pro ŘSD zapracovat cyklistická opatření do svých staveb; 4. Spolupráce města a SŽDC při podpoře nejen cyklistické dopravy, ale i výstavby terminálů. b. SFDI informovalo, že je zřízen nový cyklokoordinátor ze strany SŽDC, který má řešit otázky výstavby cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech.
  • 20. 7. 2018 – Závěry z jednání jsou v samostatném zápise, ale dají se shrnout následně: Byly určeny tyto poznatky, ke kterým SFDI zaujme postoj: 1. Zatřídění vybudovaných stezek pro (chodce) a cyklisty budovaných jinými subjekty než obcemi; 2. U akcí chodníků (i stezek) v přidruženém prostoru zásadně preferujeme jednotnou výškovou úroveň těchto komunikací    3. V určitých případech zejména v extravilánech navrhujeme dopravní značení na cyklostezkách v podobě značek C8a,b+E13 (vstup chodcům povolen) jako analogie k povolenému vjezdu cyklistů na stezky pro pěší; 4. Výjimka z provozu ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku pro vozidla Povodí (např. Moravy); 5. Akce řešící celý uliční profil a zařazované do obou opatření jak bezpečnosti, tak cyklostezek; 6. Příjemcem příspěvků mohou být i kraje. Bylo vhodné, aby příjemcem mohla být i příspěvková organizace zajišťující správcovství silnic II. a III. třídy (u nás SSOK).

3. Jednání o finančních alokacích budoucí koncepce městské mobility.

Zdůvodnění: Olomoucký kraj, stejně jako několik dalších krajů, připravuje velké cyklistické stavby, např. na Moravské stezky, jejichž jednotlivé náklady často mohou překročit 100 mil. Kč. V takovém kontextu je nutné předjednat, aby pro jednotlivé roky byl rozpočet na tyto projekty připraven. Doporučuje se, aby se zmonitorovali všechny podobné projekty v České republice, a to v členění dle připravenosti na studie, DUR a DSP, aby Hospodářský výbor SFDI mohl operativně navrhovat příslušnou alokaci pro následující kalendářní rok. Odbor investic má např. pro rok 2019 vyčleněno 2,0 mil. Kč na projektovou přípravu dálkových tras. I tento bod by byl zařazen pro úvodní jednání s MD (viz. bod 2).

4. Zapojení do kampaně CityChangers.

Zdůvodnění: Cílem kampaně CityChangers je srozumitelně přiblížit veřejnosti i odborné veřejnosti přínosy opatření městské mobility a přizvat ji ke spolutvorbě a následně implementaci nové vládní koncepce městské mobility, kterou bude připravovat Ministerstvo dopravy ČR. Těžiště kampaně bude stát na komunikaci s obyvateli měst, kteří by měli společně s městy a firmami přicházet s podněty, jak konkrétně řešit městskou mobilitu v jejich obcích a regionech a dále motivovat občany k udržitelnému dopravnímu chování. Více viz přiložený leták.

Pro kraj to znamená zjednodušeně, že bude pomáhat městům propagovat projekty, které dlouhodobě nejsou realizované, ať již z pohledu legislativního, finančního, majetkoprávního, nebo zjednodušeně kvůli stereotypu myšlení. Příkladem může být město Uničov a jednání s ŠZDC o využití jejich nákladního nádraží pro parkování. Více o kampani najdete už brzy na www.citychangers.cz,

Zápis sepsal: Ing. Jaroslav Martinek dne 22. 1. 2019


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)