Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Podpora implementace projektu Partnerství pro městkou mobilitu do praxe

03. 07. 2019

Víte, že od 1. ledna 2017  je Ministerstvo pro místní rozvoj spolukoordinátorem projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU)[1].?

Vzhledem k tomu, že se o něm málo ví, tak MMR podpořilo projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“, který řeší implementaci tohoto projektu Partnerství do podmínek České republiky.

Projekt realizuje stejnojmenný spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Cílem je propojovat témata mobility a dopravy a celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje měst, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb. Chceme upozornit alespoň na dvě vazby:

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.

V souladu s tímto cílem se projekt Partnerství pro městskou mobilitu snaží podpořit společné úsilí o udržitelnější a účinnější městskou mobilitu, na níž se zaměřuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, jsou  identifikována čtyři témata, kterými se projekt zabývá: 

1) GOVERNANCE - správa a plánování: nabízíme 12 doporučení pro veřejnou správu.
2) DOSTUPNOST a veřejná doprava: upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdyby polovina lidí by z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města. Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility.
3) VEŘEJNÝ PROSTOR a aktivní doprava: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč.
4) INOVACE: chceme upozorňovat na moderní technologie, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Ano téma, které dnes hodně často uslyšíme.

Kromě těchto čtyř témat podporujeme také dvě průřezová témata a to je životní prostředí a zdravíbezpečnost a bezpečí v dopravě.

Nechceme ani v tomto případě kopírovat informace jiných, nechceme je ani rozporovat, jen je chceme rozšiřovat:

  • životní prostředí - máme pocit, že se mluví o čisté mobilitě převážně z pozice "čistých vozidel". Není náhodou těch možností více?
  • zdraví - víme o problému s nedostatkem pohybu, tak proč se tak málo mluví o prevenci v kontextu podpory aktivní mobility. Neměli bychom učit už na školách o výhodách udržitelné mobility a neměli bychom děti podporovat v tom, aby více chodily a jezdily na kole? To stejné platí i o seniorech a lidech s omezenou pohyblivostí.
  • bezpečnost - převážně ji má spojenou s dopravní výchovou a BESIPem. My chceme jít dále. Vytvářejme bezpečné prostředí pro naše děti a seniory, aby mohly být aktivní. Z tohoto úhlu pohledu se chceme dívat na bezpečnost.


A posledním průřezovým tématem je participační kampaň CityChangers. O plánování dopravy a mobility bylo toho napsáno už opravdu dost a tak se dá předpokládat, že už víme, jak zpracovat kvalitní Plán udržitelné městské mobility. Ale co když obyvatelé měst si většinově budou přát více parkovacích míst, široké průjezdné komunikace, propustné křižovatky, protože je prostě normální a pohodlné jezdit po městě autem? Je vůbec teoreticky možné, že občané pochopí hodnotu a široký význam veřejného prostoru a "sami" začnou preferovat jiné hodnoty než prostor pro "své" auta? To jsou otázky dnešní doby. Naším úkolem je však hledat odpovědi a motivovat lidi ke změnám. K tomu má pomoci participační kampaň CityChangers.

 


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)