Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Parkovací normy u kořenů problému

08. 07. 2021

Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to vše může město iniciovat. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích míst - a to pro automobily a jízdní kola.

Zatímco normy u nových budov dost přesně určují, kolik parkovacích míst pro motorová vozidla má vzniknout, u jízdních kol většinou existují jen neurčitá doporučení . Rozhodnutí o tom, jestli zřídit cykloparkoviště, případně s jakou kapacitou a jak by mělo vypadat, je tak na investorovi. Naproti tomu, parkování pro automobily je přesně nastavené a jedinou možností je auta "schovat" pod zem. A tedy zvýšit ceny.

Jak tedy na tom jsme s předpisy ohledně parkovacích míst?

Parkovací stání pro osobní automobily
Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena.

V kapitole 14.1 Odstavné a parkovací plochy je přesný výpočet určující počet parkovacích míst. Například určuje, že pro nové činžovní domy musí být vybudování parkovací stání na 1-2 bytové jednotky, u velkých bytů nad 100 m2 dokonce 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Norma obsahuje přesný výpočet pro různé kategorie objektů, jako jsou například obytné budovy, školy, kulturní zařízení, nemocnice a další zdravotnická zařízení, administrativní a obchodní budovy, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportoviště a výrobní závody.

Jak se ukazuje, města mají často odlišné požadavky na parkovací kapacity. Speciálně pro oblast hlavního města Prahy proto od roku 2014 platí Pražské stavební předpisy. V §32 a §33 určují nejen kapacity, ale také formu a charakter parkovacích zařízení, a to odděleně pro různé zóny městské zástavby. 

Parkování pro jízdní kola
Parkovací infrastruktura pro jízdní kola se do projektů dostává jen výjimečně, při stavbě nových objektů ji projektanti a kompetentní úředníci (většinou stavebních úřadů) často ani nevyžadují. Nemají k tomu ostatně žádný legislativní nástroj. Kapacity pro parkování kol legislativně upraveno není ani v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ani v ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Úředník tedy nemá možnost vyžadovat po projektantovi či investorovi zahrnutí vhodné parkovací infrastruktury do projektu stavby.

V České republice v současné době existuje pouze norma, která zohledňuje možnost parkování v místě trvalého bydliště. Dle české technické normy ČSN 73 43 01 Obytné budovy (ICS 91.040.30 z června 2004) musí mít obytná budova jako domovní vybavení místnost určenou na ukládání jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Dále již však nespecifikuje její velikost, kapacitu, umístění a tak nechává rozhodnutí na projektantech.
V roce 2010 nicméně vznikla  metodika s názvem Cyklistická doprovodná infrastruktura, která doporučuje konkrétní zařízení pro parkování kol s ohledem na délku (krátko-, středně- a dlouhodobé parkování). Ta obsahuje mimo jiné základní doporučené počty parkovacích míst pro kola, které vycházejí z příslušných evropských standardů (viz příloha). 

Návrhy parkovacích stání pro cyklisty může město řešit dle TP 197 Navrhování komunikací pro cyklisty. Ty určují také konkrétní podobu a umístění parkovišť, a to v kapitole 9 Parkování jízdních kol. TP 179 detailně popisují parametry stojanů pro kola a v případě stojanových hnízd (přístřešků, cykloparkovišť) také základní prostorové požadavky dle způsobu uspořádání.

Požadavek zřizovat parkovací stání pro jízdní kola především u budov občanské vybavenosti zmiňují v §34 Pražské stavební předpisy, které jsou závazné pro hlavní město. Předpis sice nestanovuje žádnou minimální kapacitu  stání, zato uvádí charakteristiky parkovací infrastruktury. Obecné doporučení vybavovat stavby plochami k odkládání jízdních kol je zdůrazněno zejména u budov občanské vybavenosti, které jsou nejčastějším cílem cyklistické dopravy. Pokud chce projektant nebo stavebník ustoupit od záměru realizace stání pro jízdní kola, musí tento stav náležitě odůvodnit. Předepsaná je i forma parkování, které musí být veřejně přístupné a musí nabídnout možnost jízdní kolo uzamknout (např. ke stojanům).


Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)